/: 14 / 10 / 2014
:7/1/2014
----------------------- Page 1----------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. : Γ/2/ 4685 ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α, περί έγκρισης Π.Π.Υ.Υ . 2012 (ΦΕΚ 1585Β/10-05-2012), την με αρ. πρωτ. 6881/10-10-2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί οδηγιών εκτέλεσης & εφαρμογής Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012, την με αρ. 1ης/17-01-2014 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον Ν.2286/95, τον Ν.3580/07, το ΠΔ ης 118/07 και με την αρ. πρωτ. 799/10-12-2013 απόφαση Διοικητή της 4 ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2012 για την ανάθεση υπηρεσιών ως αναλυτικά εμφανίζεται στη συνέχεια: Αριθμός Αντικείμενο Προμήθειας ή Ανάθεσης Κριτήριο Προϋπολογισμός Ημερομηνία διακήρυξης κατακύρωσης διενέργειας 51/2013 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων Χαμηλότερη Τιμή 3.032.803,09 14/10/2014 ----------------------- Page 2----------------------- (55320000-9) Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, Πρόγραμμα «Διαύγεια» και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση των τευχών από το Νοσοκομείο γίνεται με χρέωση 20€ ανά τεύχος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341351626 και fax 2341351657. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 10 / 2013
:9/17/2013
----------------------- Page 1----------------------- 2X19 Λ. Μεσογείων 96 115 27 Αθήνα - Τηλ.: 210 7728200•Fax: 210 7728189 Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδ. : 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Γ. Θεωνάς TELEFAX : 210 7728189 Τηλέφωνο : 210 7728100, 7728241 Συνημμένο στο Αρ. Πρωτ.: E-mail : info@themis.com.gr 72595/12/09/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩ Ν ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Έ ργων της εταιρίας (ΦΕΚ 114Β/12-2-98). 2. Προϋπολογισμός έργου: € 62.316,00 συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 23%. Στην δημο- πρασία γίνονται δεκτές: Α’. ΕλληνικέςΕργοληπτικέςΕπιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2 & 1ης τάξης για οικοδομικά έργα και ταυτόχρονα Α1, Α2 & 1ης τάξης για ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Β’. ΑλλοδαπέςΕργοληπτικέςΕπιχειρήσεις,που έχουν συσταθεί σύμ- φωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή και των χωρών που έχουν κυρώσει την ΣΔΣ. Γ’. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω για οικοδομικά έργα και τάξης Α1 και άνω για ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 3. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: 40 ημερολογιακές ημέ- ρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4. Τα τεύχη δημοπράτησης δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 26-09-2013, από τα γραφεία της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με την καταβολή ποσού € 20, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Τα τεύχη δημοπράτησης (πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς) είναι αναρτημένα στην ιστοσελί- δα της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (www.themis.com.gr). 5. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών - Ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η 1η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας. 6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε € 1.013,00. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού προϋ- πολογισμού του έργου και προσαυξάνεται ανάλογα με το ποσο- στό της τελικής έκπτωσης που θα υποβληθεί. Οι ανωτέρω εγγυή- σεις θα πρέπει να έχουν ισχύ για την (α) 7 μηνών από την ημερο- μηνία δημοπράτησης και για τη (β) αορίστου χρόνου. 7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ταέξοδαδημοσίευσηςτηςπαρούσαςπερίληψηςδιακήρυξηςβαρύ- νουντονανάδοχοτουέργου. Αθήνα, 12-09-2013 Ο Δ/νων Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 09 / 2015
:7/16/2015
-βολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγ- γραφής τους ή η Ενημερότητα Πτυχίου τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού. Σημείωση: Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψή- φιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να απο- δείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για τα στελέχη αυτά. Ο Οι ικ κο ον νο ομ μι ικ κή ή κ κα αι ι χ χρ ρη ημ μα ατ το οο οι ικ κο ον νο ομ μι ικ κή ή ι ικ κα αν νό ότ τη ητ τα α: : Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ίε ες ς κ κα αι ι δ δι ια ατ τυ υπ πώ ώσ σε ει ις ς π πο ου υ ε εί ίν να αι ι α απ πα αρ ρα αί ίτ τη ητ τε ες ς γ γι ια α ν να α κ κρ ρι ιθ θε εί ί ε εά άν ν π πλ λη η- - ρ ρο ού ύν ντ τα αι ι ο οι ι α απ πα αι ιτ τή ήσ σε ει ις ς: : Η χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύε- ται με την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισμού: 1. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το αντικείμενο της διακήρυξης κατά τις τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις. 2. Για την Οικονομική – Χρηματοδοτική Ικανότητα απαιτείται βεβαίωση τράπεζας για την δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρη- σης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της μελέτης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα είναι νομίμως επικυρωμένα και τυχόν ξε- νόγλωσσα, νομίμως μεταφρασμένα. Τεχνικά κείμενα, εγχειρίδια κλπ μπορεί να είναι και στα Αγγλικά. Σε περίπτωση συμμετοχής Κοινοπραξίας στο διαγωνισμό, από τα παρα- πάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην Κοινοπραξία εκείνα που αφορούν την κάθε επιχείρηση. Η Κοινοπραξία στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δι- καιολογητικά. Τ Τε εχ χν νι ικ κή ή ι ικ κα αν νό ότ τη ητ τα α: : Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πλη- ρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρα- πάνω για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, καλείται να υποβάλλει και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποτελούν, μαζί με τα παραπάνω, τα τυπικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η εμπειρία στο ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο ση- μείο Α του παρόντος άρθρου. 1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς με τις δημοπρα- τούμενες (σύμφωνα με το σημείο Α του άρθρου 3), που έχει προσφέρει την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνο- δευόμενη από τα πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν: - Ονομασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων - Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση Λειτουρ- γίας και Συντήρησης - Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης - Ημερομηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών - Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ - Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα σχεδιασμού και στη δυναμικότητα λειτουργίας των εγκα- ταστάσεων - Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόμενος - Προσωπικό που διέθεσε ο διαγωνιζόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών και θα συνοδεύονται σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξω- τερικό από επικυρωμένες επίσημες μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρε- σιών. Συγκεκριμένα : α. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υπο- βληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. β. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υπο- βληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα. 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσμεύεται να διαθέσει η προσφέρουσα εταιρεία ή κοινοπραξία, να απασχολήσει στη συγκεκρι- μένη παροχή υπηρεσιών κατ’ ελάχιστο το προτεινόμενο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστο θα εμφανίζεται, το απαιτούμενο προσωπικό του Άρθρου 31 της παρούσης, κατά αριθμό σε όλες τις ειδικότητες, το επίπεδο σπουδών και με την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία). 3. Αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα: Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντίστοιχα έργα κατά ΙSΟ 9001 ή ισοδύναμο, επί ποινή αποκλεισμού Β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχα έργα κατά ΙSΟ 14001 ή ισοδύναμο, επί ποινή αποκλεισμού 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η διαχείριση της καθημερινά παραγόμενης ιλύος εκ μέρους τους θα υλοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική τους ευθύνη, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Συμπληρωματικά, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: Ι) η παραλαβή από τους χώρους προσωρινής απόθεσης αφυδατωμένης ιλύος στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ των καθημερινά παραγόμενων ποσοτήτων ιλύος, θα πραγ- ματοποιείται μετά από συλλογή: α) σε κατάλληλους κάδους- container και φόρτωση σε αδειοδοτημένα καδοφόρα οχήματα τύπου hook lift, τα οποία θα διαθέσει για την συγκεκριμένη εργασία και με τελικό προορισμό τις εγκα- ταστάσεις-χώρους αξιοποίησής της ή β) σε κατάλληλα αδειοδοτημένα φορ- τηγά, που θα παραμένουν έως την πλήρωση τους με την παραγόμενη αφυδατωμένη ιλυ (κάτω από την μεταφορική ταινία της μονάδας) ΙΙ) η αξιοποίηση όλων των ποσοτήτων αφυδατωμένης ιλύος, θα πραγματο- ποιείται σε νόμιμα αδειοδοτημένες προς τούτο εγκαταστάσεις-χώρους, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου Π.Υ. ΙΙΙ) ο υποψήφιος Π.Υ αναλαμβάνει κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά τις εργασίες, φόρτωσης, με- ταφοράς και τελικής διάθεσης για όλο το χρονικό διάστημα και όπως ορί- ζεται από τη σχετική νομοθεσία. Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ίε ες ς γ γι ια α π πα αρ ρα αχ χω ωρ ρο ού ύμ με εν νε ες ς κ κα ατ τ’ ’ α απ πο οκ κλ λε ει ισ στ τι ικ κό ότ τη ητ τα α σ συ υμ μβ βά άσ σε ει ις ς: : Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια. Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστα- τευομένων θέσεων απασχόλησης Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελ- ματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέ- λεση της. Δ Δι ια αδ δι ικ κα ασ σί ία α Ε Εί ίδ δο ος ς δ δι ια αδ δι ικ κα ασ σί ία ας ς: : Α Αν νο οι ικ κτ τό ός ς Κ Κρ ρι ιτ τή ήρ ρι ιο ο α αν νά άθ θε εσ ση ης ς: : Χ Χα αμ μη ηλ λό ότ τε ερ ρη η τ τι ιμ μή ή Δ Δι ιο οι ικ κη ητ τι ικ κέ ές ς π πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ίε ες ς: : Α Αρ ρι ιθ θμ μό ός ς α αν να αφ φο ορ ρά άς ς π πο ου υ χ χρ ρη ησ σι ιμ μο οπ πο οι ιε εί ί γ γι ια α τ το ο φ φά άκ κε ελ λο ο ο ο α αν να αθ θέ έτ τω ων ν φ φο ορ ρέ έα ας ς: : 1 16 6/ /2 20 01 15 5 Ό Όρ ρο οι ι γ γι ια α τ τη η λ λή ήψ ψη η τ τε εχ χν νι ικ κώ ών ν π πρ ρο οδ δι ια αγ γρ ρα αφ φώ ών ν κ κα αι ι σ συ υμ μπ πλ λη ηρ ρω ωμ μα ατ τι ικ κώ ών ν ε εγ γγ γρ ρά άφ φω ων ν: : Η Ημ με ερ ρο ομ μη ην νί ία α: : 2 25 5/ /0 08 8/ /2 20 01 15 5 Ώ Ώρ ρα α: : 1 14 4: :3 30 0 Π Πρ ρο οθ θε εσ σμ μί ία α π πα αρ ρα αλ λα αβ βή ής ς τ τω ων ν π πρ ρο οσ σφ φο ορ ρώ ών ν ή ή τ τω ων ν α αι ιτ τή ήσ σε εω ων ν σ συ υμ μμ με ετ το οχ χή ής ς: : Η Ημ με ερ ρο ομ μη ην νί ία α: : 0 01 1/ /0 09 9/ /2 20 01 15 5 Ώ Ώρ ρα α: : 1 10 0: :0 00 0 Γ Γλ λώ ώσ σσ σα α σ στ τη ην ν ο οπ πο οί ία α μ μπ πο ορ ρο ού ύν ν ν να α σ συ υν ντ τα αχ χθ θο ού ύν ν ο οι ι α αι ιτ τή ήσ σε ει ις ς σ συ υμ μμ με ετ το οχ χή ής ς: : Ε Ελ λλ λη ην νι ικ κή ή. . E EL L Ε Ελ λά άχ χι ισ στ τη η α απ πα αι ιτ το ού ύμ με εν νη η χ χρ ρο ον νι ικ κή ή δ δι ιά άρ ρκ κε ει ια α ι ισ σχ χύ ύο ος ς τ τη ης ς π πρ ρο οσ σφ φο ορ ρά άς ς: : Δ Δι ιά άρ ρκ κε ει ια α σ σε ε μ μή ήν νε ες ς : : 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) Ό Όρ ρο οι ι γ γι ια α τ το ο ά άν νο οι ιγ γμ μα α τ τω ων ν π πρ ρο οσ σφ φο ορ ρώ ών ν: : Η Ημ με ερ ρο ομ μη ην νί ία α : : 0 01 1/ /0 09 9/ /2 20 01 15 5 ( (η ηη η/ /μ μμ μ/ /ε εε εε εε ε) ) Ώ Ώρ ρα α: : 1 10 0: :0 00 0 (κατά περίπτωση)Τόπος : Τσιμισκή 98, 4ος όροφος Θεσσαλονίκη Ά Άτ το ομ μα α π πο ου υ ε επ πι ιτ τρ ρέ έπ πε ετ τα αι ι ν να α π πα αρ ρε ευ υρ ρί ίσ σκ κο ον ντ τα αι ι κ κα ατ τά ά τ το ο ά άν νο οι ιγ γμ μα α τ τω ων ν π πρ ρο οσ σφ φο ορ ρώ ών ν: : Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ή οι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό. Η μη παρουσία ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων από τα στά- δια του διαγωνισμού δεν αποτελεί λόγο αναστολής του. Δ Δι ια αδ δι ικ κα ασ σί ίε ες ς π πρ ρο οσ σφ φυ υγ γή ής ς: : Φ Φο ορ ρέ έα ας ς α αρ ρμ μό όδ δι ιο ος ς γ γι ια α τ τι ις ς δ δι ια αδ δι ικ κα ασ σί ίε ες ς π πρ ρο οσ σφ φυ υγ γή ής ς: : Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Ελλάδα (GR) Τηλέφωνο: +30 2310966963 Φαξ: +30 2310212439 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) www.eyath.gr Υ Υπ πο οβ βο ολ λή ή π πρ ρο οσ σφ φυ υγ γώ ών ν: : 1. Κατά της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού δεν προβλέπεται η άσκηση ένστασης παρά μόνο προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 και εντός της προθεσμίας που αυτός τάσσει. 2. Οι ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλον- ται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310- 212439) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 26 της παρούσας. 3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο. 4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία. Υ Υπ πη ηρ ρε εσ σί ία α α απ πό ό τ τη ην ν ο οπ πο οί ία α π πα αρ ρέ έχ χο ον ντ τα αι ι π πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ίε ες ς γ γι ια α τ τη ην ν υ υπ πο οβ βο ολ λή ή π πρ ρο οσ σφ φυ υγ γώ ών ν: : Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ Νομική Υπηρεσία, Ταχ. Διεύθυνση: Εγνατίας 127 Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 , Ελλάδα (GR) Τηλέφωνο: +30 2310212820 Φαξ: +30 2310212820 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtrakosa@eyath.gr Η Ημ με ερ ρο ομ μη ην νί ία α α απ πο οσ στ το ολ λή ής ς τ τη ης ς π πα αρ ρο ού ύσ σα ας ς γ γν νω ωσ στ το οπ πο οί ίη ησ ση ης ς: : 1 10 0/ /7 7/ /2 20 01 15 5 Π Πα αρ ρά άρ ρτ τη ημ μα α Α Α: : Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνι- κές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα Ε ΕΤ ΤΑ ΑΙ ΙΡ ΡΕ ΕΙ ΙΑ Α Υ ΥΔ ΔΡ ΡΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ Κ ΚΑ ΑΙ Ι Α ΑΠ ΠΟ ΟΧ ΧΕ ΕΤ ΤΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ Θ ΘΕ ΕΣ ΣΣ ΣΑ ΑΛ ΛΟ ΟΝ ΝΙ ΙΚ ΚΗ ΗΣ Σ Α ΑΕ Ε Τ Τα αχ χ. . Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ ση η: : Π Πλ λο ου υτ τά άρ ρχ χο ου υ 8 8 Θ Θε εσ σσ σα αλ λο ον νί ίκ κη η Τ Τα αχ χ. . κ κω ωδ δι ικ κό ός ς: : 5 54 46 62 23 3 Ε Ελ λλ λά άδ δα α ( (G GR R) ) Τ Τη ηλ λέ έφ φω ων νο ο: : + +3 30 0 2 23 31 10 09 96 66 68 88 82 2 Υ Υπ πό όψ ψη η: : Α Αδ δα αμ μο οπ πο ου υλ λο ος ς Α Αλ λέ έξ ξα αν νδ δρ ρο ος ς Η Ηλ λε εκ κτ τρ ρο ον νι ικ κό ό τ τα αχ χυ υδ δρ ρο ομ με εί ίο ο: : a aa ad da a m@ @e ey ya at th h. .g gr r Φ Φα αξ ξ: : + +3 30 0 2 23 31 10 02 28 84 45 55 51 1 Θεσσαλονίκη 13/7/2015 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ Νικόλαος Παπαδάκης 6x16 ->

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 09 / 2013
:9/2/2013
- (....) 1, 50100 .: 24610-51500 : 24610-51550 / : 483.400,00 : . : 0280/2013 , , .3669/2008 (), . 166/2013 , , , 6 .3669/2008 : / , & / 2013- 2014 . : / 0280/2013 594.582,00 .. 23% ( 457.548,13 .. ). : ) 90.788,20 ) 366.759,93 , & 18% 15%. . : & , : 24 : / & , , . , / . . 10 2013 10:00 . .... . 1 (2 ). : . : 1. (...) .... ....., 2 1 2 1 2 3 , 2. (...) .... 2 1 1 2 , . - (...) (...) (...), , .... . , , , . . . . , , 16 . 7 . 3669/08 ()1 ( ) 25% . . . 3 16 . 3669/08 (). . 10% ( ...), , . () 2 1 . 10 16 .3669() ( ) . . . . 9 16 . 3669/08 ( ). . . 9.150,96 (2% , & 24 . 3669/2008 () , ( ) 15 . 1, 300 (. 3 24 . 3669/2008 ) . 270 . 2 24 .3669/2008. ( ). , , 40,00 ( .. 23% ) ....., 5 2013 . 1-50100 2461051523 2461051550 ( : . .) 1 ( 505/2007 .. ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 09 / 2013
:9/2/2013
www.eopyy.gov.gr /: & /: : : . .: 210-8110766 Fax: 210-8110772 . /: . 12, E-mail: bvlaxou@eopyy.gov.gr . 17/2013 (.....) , () , (3) , . 60.000,00 0831 ..... , , , . 06/09/2013, 10:00 .. ....., . 12 , . , (4 ) . 39, 151 23, 05/09/2013, 14.00 .., , , . , , . (120) , . (http://www.eopyy.gov.gr) ..... . 12, .. 151 23, ( , , 3 , . 210-8110766, fax 210-8110772) 11:00 .. 14:00 ... 46 . 3801/2009. , 08/08/2013 .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 09 / 2013
:8/21/2013
/ . /: 2 . : 20100 : , . . : 2741360691,2 : 2741360617 dte@pekorinthias.gr 08 / 08 / 2013 . .:3076 1. , : .. . -- ջ, : 150.000,00 . : , 121.524,77 ( , .. . ), 426,45 .. 28.048,78. 2. (, ..) / : 2 , 05/09/ 2013. .... . : 2741360691,2 & fax: 2741360617, : , . . 3. 10/09/2013, 10:00 5 . 3669/08. 4. ) , , .., , : 2, 1 2 / : 1, 2, 1 2 , ) , ( ) . 5. 2.431,00 (210) , . (180) . 6. .. ( . 29/36 /17-10-2011) 123/11-3-2013, 8 ). . 7. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 09 / 2013
:8/21/2013
09/08/ 2013 . .: 303345/3315 . . . .: 1137/23-7-2013 1. .../ , : .. - . . - . . - 1.200.000,00 . : ) ( , (..+..), , (..+..), : 975.609,76 . 2. ( , ..) , 05-09-2013 . 23213-55124, 23213-55142, . 3. 10/09/2013, 10:00 6 . 3669/08 (). 4. : . , ... , 2, 3, 4 , . . , ( ) . 5. 19.398,00 (9) 30 , . (9) . 6. () 2013, . . 68/11 11-4-2013 , 1812 & 1813 . . 164798/1948/29-4-2013 7-1 164799/1949/29-4-2013 7- . . . 7. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 09 / 2013
:7/16/2013
/ (9) 1. , ( 6 .3669/2008 (...), : ջ, 1.200.000,00 ( ...), (), , : * .3669/2008 (), .4070/2012 , , . 4146/2013 . * 20 . 3669/08 () ... * . 1642/86 ... (... 25/86) 27 . 2166/93 6% (... 137/24-8-93) * .3852/10 .4018/11 , 2. - , , , . 3. 1.200.000,00 , : 681.683,37 , 122.703,01 & 18%, 120.657,96 15%, 7.065,42 25.000,00 18.500,00 224.390,24 ... 23% 4. , : . (2) (3) , (4) , 102 .3669/2008 (...) . 9 16. . - (...) (...) (...), , .... . , , , . . , ( 16, .3669/2008(...)), , 102 .3669/2008 (...). , 32 .3669/2008 (...). 5. , / 9, , . 15, 1 , . . , . 210 90.94.102 9 .. 13 .., 20 , (2) (. 29-08-2013, ). 6. 03-09-2013 10.00 .. ( / 9, . 15, 1 . 210.90.94.102 telefax: 210.92.19.945). 7. 19.150,00 , / (9), . 15 - 176.76, , . (9) (30) , , 24 .3669/2008 (...). 8. (9) , . 9. . 10. .... 085 ... ( 201208500204). 11. (12) . 12. . 13. e-mail FAX. 14. : www.patt.gov.gr : , : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 08 / 2018
:6/14/2018
: : (1) , : << >>. : 14-08-2018. : - 210 5294881 - 4882 -4893.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 08 / 2018
:6/14/2018
: ( ) : (1) . : <<>>. : 14-08-2018 : - 210 5294881 - 4882- 4893.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 08 / 2014
:7/15/2014
----------------------- Page 1----------------------- 2x7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΠ-1164 Η ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.com.gr), προσκαλεί κατά τις διατάξεις του κανονισμού έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αυτής και της πιο πάνω διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄» συνολικού προϋπολογισμού 179.356,00€. Η παραλαβή και η απο- σφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γρα- φεία της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Σολωμού 56, τηλέφωνο: 2103323764 ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί και διατί- θεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ http://www.dei.gr. Η εύρεσή της γίνεται από την ενότητα «Ανακοινώσεις Διακηρύξεων» θέτοντας στο πεδίο αναζήτησης «Αριθμός Διαγωνισμού:» τον αριθμό της διακήρυξης ή στο πεδίο αναζήτησης «Γενική Διεύθυνση:» την επιλογή «Γενική Διεύθυνση Παραγωγής». Για τυχόν προβλήματα στη λήψη κωδικών επικοινω- νείτε στο 210 3323823 (κ.Κυριαζής). ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ - ΣΟΛΩΜΟΥ 56, ΤΗΛ. 210 3323764

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 07 / 2018
:5/29/2018
: () ( ). : ) () (24) - (: - -) ) () (7) ,: - . ) () (557) - : ( . : (2) 2018. : (www.asep.gr).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 07 / 2018
:5/31/2018
: . : (1) : . << - >>. : 29-07-2018. : 25510 30970, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 07 / 2018
:5/31/2018
: . : ) (1) <<>> ) (1) ,) (1) : . : 29-07-2018. : 210-3688215 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/4/2018
: . : (1) : 5-7-2018. : , : 2622 360524.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 07 / 2018
:5/31/2018
: . : ) (1) : . ) (1) . : 31-07-2018. : , : 2461-56604. , : 23850-55004.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/19/2018
: : (5) ) . ) . ) . ) . : 5-07-2018. : . - 210 3332089. It@ mnec.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 07 / 2018
:6/19/2018
: : (8) (....) : 3-07-2018 14:00. : . 213 2161816.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/19/2018
: : (5) . & . : 5 2018. : . 210 3332089.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/19/2018
: : (5) . o (5) . : 5-07-2018. : . 210 3332089. It@ mnec.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 07 / 2018
:6/21/2018
: () : (1) -. : 3-07-2018 23:59 . : . - Info@ims.Forth.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 07 / 2018
:6/19/2018
: . ()-(). : (1) , (12) . : 2-7-2018. : - 210 8109122.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 07 / 2018
:5/17/2018
: : (1) ... . : 14.07.2018. : : 210 5294622.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 07 / 2018
:5/17/2018
: : ) (2) -, ) , (1) , ) (2) . ) (1) , ) (1) , ) (1) , ) (2) . : 20-07-2018. : . - :2710-372113, 230000, www.uop.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 07 / 2018
:6/21/2018
: : (44) ( ) (3) , . : 2-07-2018 . : . - 2551064219 - 64190,64298,64163.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 07 / 2018
:6/21/2018
: : (1) Ò , . : 18-07-2018. : 210-6478858 - 6478857.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 07 / 2018
:6/21/2018
: () : (1) . (early stage researcher) Marie-sklodowska-Curie, . : 2-07-2018 13:00. : krassa@ iacm.forth.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 07 / 2018
:6/21/2018
: ... : (158) , , . .. : 2-07-2018 17-07-2018 14:00. : 210 5279000 - www et.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/21/2018
: : (31) , 2018. : 5-07-2018. : . - 26313 61619.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 07 / 2018
:6/21/2018
: ( ). : (2) : , (5) . : 26-07-2018. : - 27610 22958.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 07 / 2018
:6/21/2018
: - : (1) : . - 12 . : 5-07-2018 15:00 .. : - kmazi@noa.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 07 / 2018
:6/21/2018
: : (1) Ò , . : 18-07-2018. : 210 6478858 - 6478857.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 07 / 2014
:7/15/2014
: 526-84 () 14PROC002146940 2014-07-04 4 (2007-2013) 2007 2013 4 LEADER 41 " 2007- 2013" 95 % ..... 5% ( .....) ( 082/08280000) / 26/06/2014 . .: 14464 ϻ 29 2014 10:00.. ( ) / , : 6 . 3669/08 , . 1418/84 , .3669/08, N.3263/04, .3212/03, . 2940/01, . 2372/96, . 2338/95, . 2229/94, .. 334/00, .. 609/85, .. 210/97, .. : ϻ. ..... : 180859 ϻ. ) 163.497,33, ( , ) ) / 26.135,82, ( , ). , 17/2013 / , 189.633,15 ( ...) 237.275,00 ( ...). , (, ...) / ( 700 06), 24/07/2014. . : 1. : . (...) .... ....., 2 & 1 / . . - (...) (...) (...), , .... . , , , . 2. . . , , 16 . 7 . 3669/08 () ( ) 25% . 3. . 3 16 . 3669/08 (!). . 10% ( ...), , . 4. 2 .... 1 .... / . 10 16 . 3669/08 () ( ). 5. . . 9 16 . 3669/08 ( ). . 2% ... 3.792,66 . 210 , . 180 . , . 2007-2013 (), 41, L313 L321 L322 L323 . : 180859 . . / , (.: 28913 40425 : 28913 40417), , (www.minoapediadas.gr).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 07 / 2014
:7/1/2014
----------------------- Page 1----------------------- 2x6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩ Ν ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ν & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες : Eυ. Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο : 210-5297261 ΑΔΑ: 6ΗΒΩ 46ΨΧΕΔ-ΨΙΒ ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ O ΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης: 13081/ 2 Α ΝΑΔ ΕΙΞΗ Α ΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ Α ΝΑΛΑ ΒΕΙ Τ ΗΝ «ΕΚΧΟΡΤΩ ΣΗ - ΕΚΘΑ ΜΝΩ ΣΗ, ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΟ, Α ΠΟΚΟΜΙΔ Η ΚΑ Ι ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩ Ν ΠΡΟΪΟΝΤΩ Ν ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩ ΣΗΣ ΤΩ Ν ΣΙΔ ΗΡΟΔ ΡΟΜΙΚΩ Ν ΓΡΑ ΜΜΩ Ν, ΤΩ Ν ΣΤΑΘΜΩ Ν ΚΑ Ι ΤΩ Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» προϋπολογιζό- μενης δαπάνης 358.446,60 €, με ΦΠΑ 23%. Υποβολή προσφορών έως την 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤ Η και ώρα 10.30 π.μ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩ Ν ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩ Ν, καθημερινά από 11.00 – 13.00 ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3,γραφείο 229, τηλ. 210-5297229- 230, ΘΕΣ/ ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 599122. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΕΦ ΑΛΕΞ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 07 / 2014
:7/1/2014
----------------------- Page 1----------------------- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2014 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία σωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (ΔΦΚΝ) της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την οδός Κατσουλάκη 1, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, τηλ. 2332024617, Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή Fax 2332024637, www.niff.gr, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι- την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό καίου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με αναλο- της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος - μέλος που έχει υπογράψει γική εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 με κριτήριο κατακύρωσης τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία πρέπει να σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη του ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Μετάφραση, εργασιών και έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες Υποτιτλισμός και Επεξεργασία των προβαλλόμενων ται- γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος νιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διαγωνισμού, ήτοι στους τομείς παροχής υπηρεσιών επεξερ- 2014». Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό γασίας οπτικοακουστικών έργων. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβα- να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων νομένου του νομίμου ΦΠΑ ποσοστού 23%. Η χρηματοδότηση που αφορούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θεσμούς. Οι υπο- του έργου γίνεται από το ΣΑΕΠ 008/8, Κωδικός Πράξης ΣΑ: ψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για 2010ΕΠ00880054, Φορέας ΣΑ: 2010002 Περιφέρεια Κεντρικής δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων Μακεδονίας, ΟΠΣ 296631.Το έργο συγχρηματοδοτείται από που αναφέρονται στην παρούσα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Απαραίτητη δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των συμβάσεων και δικαι- προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η ούται να τις αναθέσει ή όχι, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμέ- σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή νες πιστώσεις του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της Περιφέρειας αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψη- Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η φίους. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των κάλυψη των αναγκών επεξεργασίας των ταινιών που συμμετέ- προσφορών θα ξεκινήσει στις 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη και χουν στην εκδήλωση του ΔΦΚΝ. Οι ανάγκες που πρόκειται να ώρα 13 μ.μ. στην έδρα του «ΔΦΚΝ». Εναλλακτικές προσφορές καλυφθούν είναι: Η μετάφραση των διαλόγων των ταινιών από ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι Προσφορές ισχύουν την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Ο υποτιτλισμός στην ελλη- και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 180 ημερολογιακές νική γλώσσα των ξένων ταινιών με ενσωμάτωση των υποτίτ- μέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του λων στην τελική κόπια που θα παραδοθεί στο ΔΦΚΝ, έτσι ώστε διαγωνισμού. Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται στην τελική κόπια να εμφανίζονται οι αγγλικοί και οι ελληνικοί μέχρι την 11/07/2014 και ώρα 13:00. Σε περίπτωση που οι υπότιτλοι ταυτόχρονα, όπου αυτό απαιτείται (συγχρονισμός ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες υποτίτλων στην τελική κόπια προβολής). Η συγκέντρωση των σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι ταινιών σε κύκλους προβολής με βάση τον προγραμματισμό διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 περ. β,γ του Π.Δ. 118/2007. Οι του ΔΦΚΝ και η μετεγγραφή τους από το format στο οποίο προσφορές πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του «ΔΦΚΝ» θα παραδοθούν στα κάτωθι format: Για τις ταινίες μυθοπλασί- μέχρι την 22/07/2014 και ώρα 13.00. Εκπρόθεσμες προσφο- ας σε DCP (Digital Cinema Package). Για τις ταινίες κινουμένων ρές δεν θα παραλαμβάνονται. Οι προσφορές μπορούν να σχεδίων και τις σπουδαστικές και νεανικές σε .mpeg2 HD. Για αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο πρωτόκολλο του τις πειραματικές και τις ταινίες κινητών τηλεφώνων σε .mpeg2 «ΔΦΚΝ», με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παρα- HD. Για τις στερεοσκοπικές σε 3D DCP. Η διάρκεια του έργου λαμβάνονται μέχρι την προθεσμία υποβολής, με ευθύνη του άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμ- προσφέροντος. Με τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία προσφο- βασης. Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως ρά γίνεται δεκτή. Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί την 22/09/2014 στην έδρα του «ΔΦΚΝ». Δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική γλώσσα. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες προσφορές μπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. ή Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι εγκα- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 5% του συνολικού τεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό με ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την της προσφοράς. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης, μη Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97) υπό τον όρο η Νάουσα, 16/06/2014 σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες χώρες που Νικόλαος Κουτσογιάννης έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρό- Γενικός Διευθυντής

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 07 / 2013
:7/16/2013
. 11771/5-7-2013 : & : 109.827,43 ( 23%) ( , 7 . 609/85 .1418/84, .2229/94 / 13 .2338/95 .1418/84, .. 609/85 .2229/94, / .1418/84 , .. 23/93 85/95, : & 109.827,43 ( 23%) 30/7/2013 10.00 .. ( ) & 38 . 19002. . : : . (...) .... ...., 1, 2, 1 2 ( ) . . - (...), (...) (...), , .... . , , , . . . , , 16 . 7 . 3669/08 () ( ) 25% . . 3 16 . 3669/08 (). . 10% ( ...), , . .... / . 10 16 . 3669/08 () ( ). , , . . 9 16 . 3669/08 ( ). . 1.786,00 110.000,00 20.7325.004 . , 213 2030743 -2132030750. .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 07 / 2013
:7/16/2013
& KO 1 - .... . . . 213 20 58 371 FAX: 213 2058 614 . .: 15868/27-6-2013 anastach@sismanogleio.gr .. 14/2013 ’ ӻ 6.150 . . 18.07.2013 11.00 .. ( 4,), . , 09.00 11.00 .. T www.sismanogleio.gr- . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 07 / 2013
:7/16/2013
& Y .... 03/07/2013 . .: 1498 . /: . 18 .. 171 21 .: 2132025908,915-16-17-18-19-20-21 Fax: 2109358271 E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr : . (. 2132025918) & .... .... & 18 , & .... . 62/2013 .. 28/1980 , 111.870,00 ... 13%. 7- & . 17/07/2013, 11:00 ( ). 8 , . & & (. 18, , 4 ) ( : , . 213-2025908, 213-2025919). 2% ( ...), 1.976,40. (4) . , 41 . 7 .. 28/1980. 5% ( ...), 4.941,00. .... 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 06 / 2018
:6/19/2018
: . : (1) (1) , 31-08-2018. : 26-06-2018. : 22980-72408.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (1) . (1) . (1) . (1) . : 25-06-2018 9-07-2018. : . - . - 213 1371500.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 06 / 2018
:6/19/2018
: . : (5) . ) . ) , , ) . : 21 5 2018. : . 210 3332089. - It@ mnec.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 06 / 2018
:6/19/2018
: : (5) . ) . ) . : 21 5 2018. : . - 210 332089. It@ mnec.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/19/2018
: : (8) (4) , . : 25-06-2018. : - 28223 40210.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/19/2018
: ... : (2) - (8) . : 28-06-2018. : : 2310 - 359775.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/19/2018
: : (10) ( ). : 25-06-2018. : 2413 511119 - 511157. .- .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 06 / 2018
:6/19/2018
: : (48) ( , . : 22-06-2018. : - 22923-20176. 08:00 - 14:30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : (1) / (2) . : 4 2018 14:30. : 24253-50213 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/29/2018
: : (12) - (2) - , . : 04 2018. : - 210 602672 . 163 180.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 06 / 2018
:6/4/2018
: /. : (1) ( . . : 11-06-2018. 14:00. : 2313317712.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : . ( ). : 27-06-2018 12:00. : 2311 257750 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) : , ( ). : 25-06-2018 14:00. : - : 24210 06413 - 24210 06403.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 06 / 2018
:6/12/2018
: - . : (1) , . : 18-06-2018. : : 213 2018744.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) : , . : 27-06-2018 10:00 .. : 211-1069599 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: . : (1) : . : 27-06-2018 12:00. : 2311257707 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) : , . : 27-06-2018 12:00. : 2311 257758 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) : , (). : 27-06-2018 12:00. : 2311 257750 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) : ( ). : 27-06-2018 12:00. : 2311 257732 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: .(). : (1) : .( , IoT . : 27-06-2018 12:00. : 2311 257732, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/12/2018
: (). : (1) . ( ). : 27-06-2018 13:00. : 2311 257702 - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 06 / 2018
:5/31/2018
: (). : (1) : . : 14- 2018 10:00 .. : 2310 498182/181 - . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : : - (1) . - (6) (7,5) . : 11-06-2018. : : 22830-22256 22830-29086.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : : (1) (8) . : 11-06-2018. : 22893 60100 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : : (6) (1) / 29 (2) . : 4 2018. : . : 27423-60148.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : : ) (1) . ) (1) . ) (3) . ) ( ). : 6-06-2018. : . . : 2310801402.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 06 / 2018
:6/4/2018
: : , , (36) 2018. : 6 2018. : 23813-50700.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 06 / 2018
:6/4/2018
: . : : (4) - (3) . : 6-06-2018. : . 27213 - 60906.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 06 / 2018
:6/4/2018
: . : : (28) - (2) . ô , (3) . : 04-06-2018 08-06-2018. : 2132047305 - 306-307.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 06 / 2018
:6/4/2018
: : (1) , , - . : 17 2018. : . , : 210 7273900 - 11:00-14:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 06 / 2018
:5/29/2018
: I.I.B.E.A.A. : M (1) , : . : 8-06-2018. : 210-6597617 - www.biocademy.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 06 / 2018
:5/29/2018
: OIKONOMIKO ( / ). : (1) : . : 11-06-2018 12:00. : 210 8203702 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : (1) . : 15-06-2018. 14:00 .. : 2621032225.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 06 / 2018
:5/31/2018
: . : : (GRADER) (2). (JcB) (3) (3) . : 4-06-2018. : : 2431351182 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) - : 29-06-2018 14:00. : . - 2228-99526 - 99502.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 24 / 06 / 2018
:6/14/2018
: . : (3) : , (18) . : 24-06-2018. : - 28310 58842.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 06 / 2018
:5/25/2018
: . : , ´( ) , (2) . , , (4) , (5) . : 01- 2018. : :2371022060.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/25/2018
: - . : (10) : . Ò . (3) . : 4-06-2018. : . ,. 2132007381-5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 06 / 2018
:5/25/2018
: - . : (1) , : , . , - . 30-11-2020. : 7-06-2018. : 2310-990588 , 2310-994009-4082-4026, dtsiokos@csd.auth.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 06 / 2018
:5/25/2018
: <<>> : (1) , (6). : 10 2018 (23:59). : 210 6503918 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: - . : (1) , -. : 28 16:00 : .- . - office@iacm.forth.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) . (12) . : 29-06-2018 14:00 : 210 5294926 - . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 06 / 2018
:6/14/2018
: : (10) . : 21-06-2018. : - :2757360223 - 2757360101.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 06 / 2018
:6/14/2018
: : (4) (2) . : 22-06-2018. : 210 5701102.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) , ( . : 28-06-2018 2:00 .. : 24610 56440 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) : . : , / backend . : 28-06-2018 12:00 : . 2311 257729.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) : ( ). : 28-06-2018 10:00 .. : 2310 498485.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) : . : 28-06-2018 10:00 .. : , 211-1069599.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 06 / 2018
:6/14/2018
: - (). : (1) . :(autonomous vehicles). : 28-06-2018 12:00 : , 2311 257722.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 24 / 06 / 2018
:6/14/2018
: : (3) : (18 ). : 24-06-2018. : 210 3312781-5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 06 / 2018
:6/14/2018
: (). : (1) <>. : 27-06-2018 16:00 : 210 8203839 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 06 / 2018
:4/26/2018
: : [2] . [1] - . . : 08-06-2018. : , .2821037051 - 2821037218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/25/2018
: : (6) (8). : 4-06-2018. : , : 2104990415, -416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (1) : UNIMOG ( ). (4) . : 25-06-2018. : . - 2431351182.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (3) , : , (3) . : 22-06-2018. : - 22423-60481 - 426.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (33) ( ) , (2) . : 25-06-2018. : 2377 3 50003.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (17) (). : 25-06-2018 9-07-2018. : 210-6508387-8589-8629-8407.Email:dd@yme.gov.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 06 / 2018
:6/21/2018
: : (4) () . : 25-06-2018 9-07-2018 15:00. : . - 2251 350261.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 06 / 2018
:5/21/2018
: ( ). : (1) - . : 17-06-2018. : . , :26610 87331 -87313, prentouli @ ionio.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 06 / 2018
:5/21/2018
: - . : (157) . : 1 2018. : : 2431023950-1 - smy.army.gr 9:00 13:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 06 / 2018
:5/21/2018
: (/....). : (03) / . : 1-06-2018 11:00 13:00. : . , :2310013680, www.ee.teithe.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 06 / 2018
:5/8/2018
:... . : [1] <<>>.[ 5993]. [1] << >>.[ 5995]. [1] <<>>.[ 5994]. : 19-05-2018 20-6-2018. :.2410684454-2410684252.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 06 / 2018
:5/17/2018
: (). : (1) : Msc . : 1 2018. : , : 210 3490067. e-mail v.Karagianni@noa.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 06 / 2018
:5/4/2018
: . : 19.04.2018 .400 ...[.ô] [1] ... , . : 30-06-2018. : :210 5294881-4882-4893.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 06 / 2018
:5/8/2018
:... . : [1] ... << >>, [1] <<>>. :22-06-2018. :/ :26910 61150.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 06 / 2018
:5/17/2018
: ... (). : - (1) , . : 04 2018 14:00. : : 2821037040, : 2821037073.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 06 / 2018
:5/21/2018
: . : (1) . : 6 2018 16:00 : . . . , office@iacm. forth.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 06 / 2018
:5/22/2018
ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΛΚΕ ΘΕΣΗ: Μία (1) θέση Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής TE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:30. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email: kleoniki21@staff.teicrete.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 06 / 2018
:5/22/2018
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>>. ΘΕΣΗ: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη - ηλεκτρονικού μηχανικού ,κατόχου πτυχίου ΤΕΙ. Διάρκεια (6) μηνών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 (23:59). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: loukas@inp.demokritos.gr Τηλέφωνο:210-6503414.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 06 / 2018
:5/22/2018
: : (1) / : 6 2018. : . , .: 210-7273900, 11.00-14.00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 06 / 2018
:5/21/2018
: ... <<>>. : (1) WEB DEVELOPMENT & USER INTERFACE ( 1). : 01-06-2018 : www.cti.gr.- , email:Tzeli@cti.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 06 / 2018
:5/22/2018
: : (1) ݵ , ݵ 16-05-2018 15-10-2018 : 22-06-2018 : . : 4 , 2534350105.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 06 / 2018
:5/2/2018
: : [1] : , . : . 16-06-2018. : . : 25410 79064

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 06 / 2018
:5/2/2018
: : [1] . : . 26 2018. Ò 457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 06 / 2017
:7/3/2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/21/2018
: M .(.....) .. : (10) (....).. : 29-05-2018 : , 2843061117.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/22/2018
: & : (1) / 29/ 10/2018 : 25/5/2018. : .: 28210 3420000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/22/2018
: : ) 15 2 ) 4 2 ) 24 ...... 2 2 ) .. 2 3 ) 10 3 : 29/5/2018. : .: 26953 62117-8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 05 / 2018
:5/22/2018
: : (3) () 16-05-2018 15-10-2018 : 30-05-2018 . : o 2757360223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/22/2018
: . : (8) , (2) . : 29-05-2018. : : 213 2000138.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/22/2018
: . : (3) . . : 29-05-2018. : , : 24953-50410.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/21/2018
: & - . : (1) - . : 21-05-2018 25-05-2018. : . 28410 22462 - 28410 90511.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 05 / 2018
:5/17/2018
: : (13) . : 23-05-2018. : , :2754360019 - 2754360000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 05 / 2018
:5/17/2018
: . : (15) , : . : 23-05-2018. : . ,: 27310-22226. 117.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 05 / 2018
:5/14/2018
: : (05) , (02) . : 15-05-2018 21-05-2018. : . / . . :2424350103-131.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 05 / 2018
:5/14/2018
: : (01) : . (12) . : 28 2018 , 14:00 : . .harry@noa.gr.(www.noa.gr)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/14/2018
: / :/ (1) () ( , ) , . : 25/05/2018. : , (: 09.00-11.00) , . , 2610-367673, e-mail: anathesi@eap.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 05 / 2018
:5/8/2018
: : - [10]. : 09-05-2018 16-05-2018. : . . :2757360223- 2757360101.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 05 / 2018
:5/8/2018
: ... . : [1] << 2017-2018. :14-05-2018. :. . :28973 40052. . . :28970 22840.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 05 / 2018
:5/10/2018
: - : [02] [01] , . : 08-05-2018 18-05-2018. : : 2421353819-2421353830-2421353800.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 05 / 2018
:5/10/2018
: : [3] , , [ 3 ] . : : 10-05-2018 30-05-2018. : 210 8898232-203 10:00 13:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 24 / 05 / 2018
:5/10/2018
: : , [1] , , , ´. : 24-05-2018 23:59. : - 27213 63000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 05 / 2018
:5/10/2018
: :) / : [1] ) ( ) : (2) ) : [1] . : 10-05-2018 30-05-2018. : : 210 8898200.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 05 / 2018
:5/10/2018
: . : (4) , : . : 14-05-2018. : : 2313302960.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 05 / 2018
:5/10/2018
: . : (20) : . : 11-05-2018 17-05-2018. : . 24433 53213 - 24433 53269.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/10/2018
: ()/(). : (1) - . : 25-05-2018. : . , : 210-3490068.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 05 / 2018
:5/10/2018
: . : (4) ,: (3) . : 14-05-2108 18-05-2018. : . . : 27213-60906.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 05 / 2018
:5/4/2018
: - . : , [2],: . : 14-05-2018. : , :22283-50223.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 05 / 2018
:5/4/2018
: . : [20],- . :15-05-2018. : . 2468 35023.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 05 / 2018
:5/8/2018
: [...]. : [1] . [ ... ]. : 08-05-2018 11-05-2108. : . [.22613-50832]. .[.22610-88683].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 05 / 2018
:5/17/2018
: KENT -. : : . : 31-05-2018. : , 2310-483000, info@noesis.edu.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/17/2018
: () : (1) (1) , . - . : 29 2018. : . / , 2410 684749, (09:00-14:00).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 05 / 2018
:5/17/2018
: : ) - (1). ) - . : 26/5/2018 . : . (. : 2651361346).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 05 / 2018
:5/8/2018
: . : [1] [ . [1] [1] - . :11/05/2018 9:00 13:00 . :2461098800-1 .-..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 05 / 2018
:5/4/2018
: - . : [1] - - << LI-LASERLAB Europe,HiPER& IPERION-CH.gr>>. :17 2018 : Email:vitad&imbb.Forth.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 05 / 2018
:5/4/2018
: : [2] [2] 2018 : 14-05-2018 : 2842340393 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 05 / 2018
:5/21/2018
: - . : (1) 2, . : 27 2018. : . 2310 995076, info@vis.auth.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 05 / 2018
:5/17/2018
:E () . (). : - (01) . : 31-05-2018 12:00. : 2311257702 email: marina@iti.gr .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 05 / 2018
:5/17/2018
: . : - (1). : 28-05-2018. : . - : 2821340026, www.platanias.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/25/2018
: : ) (+ ). (1) . (2) . ) - (5) (5) , (2) . ) , (2) (2) . ) (1) , (2) . ) () (2) . ) (ô (2) . : 29-05-2018. : : 2431351182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : : . : 7 2018. : . 28253 40314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : (21) : 09-05-2018 : 210-36851139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : ) (42) , 6,5 . ) (6) , 6,5 . ) (3) , 6,5 . ) (200) , 6 . : 02-05-2018. : 24610-98800-1 , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : [1] . : 07-05-2018 14:00. : . . 210 5288117.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : [2] ... / ’. : 4-5-2018 12 .. 24-5-2018 23: 59. : 267038050.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 05 / 2018
:5/29/2018
: . : (10) , : , (3) . : 31 2018 11:00. : :2397065865.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 05 / 2018
:4/26/2018
: : [1] . : 11 2018. : 210 6478857 - 210 6478858, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 05 / 2018
:5/1/2018
: : . / [-11513]. : 10 2018. : 210 6503000 w.w.w.demokritos.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 05 / 2018
:5/1/2018
: - : . : 26-04-2018 07-05-2018, 10:00 13:00. : . 210 3219776

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/1/2018
: ʻ : [1] : 25-05-2018 : 210 9656310-11, . ., email: moylos&fleming.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 05 / 2018
:5/14/2018
: .... : ) 3 / ) 2 / ) 2 / ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 : 11 2018 25 2018. : 210 6508406 210 6508794.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 05 / 2018
:5/14/2018
: / : :* (JS) * . * . : 24 ( ). : 29/05/2018 14:00. : . , (.2105294719, email nprox@aua.gr ) O. , (. 210 5294926, email: olga.defingou@aua.gr).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 05 / 2018
:5/14/2018
: / : (1) :* (1) , /, , (, , ) 1. : 28/05/2018 10:00. : . , / :vasiliki@noa.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 05 / 2018
:5/14/2018
: : (1) : (12) ) (10) ) (01) ) (01) : 16/5/2018 30/5/2018 , , , 10.00-14.00 : 10.00- 14.00 & ( , 1 2, , 102, 1 ) 2131371185.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 05 / 2018
:5/14/2018
: / : (1) / . : 28/05/2018 13:00 . : 2311257716 email: diok@iti.gr (. .).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 05 / 2018
:5/14/2018
: / : : 28/05/2018 12:30 . : 211 1069533 email: diafa@certh.gr (. A. ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 04 / 2018
:4/26/2018
: : : 30/04/2018 : . , 2381024356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 04 / 2014
:3/18/2014
: 52-4 / & ./ : 11-13 .. : 121 32 : . . : 210-57.04.251 FAX : 210-57.11.492 , 12./03/2014 . .: 10553 E: E: 1 : & / : 365 : 1.228.831,00 ....: 6 . 3669/08 : : : 1. / : 1 ӻ (999.049,28 ) .. 23%. .. . : ) 1: - , 49.056,63 , ( , &, ) ) 2: , 139.942,06 , ( , &, ) ) 3: - , 8.111,60 , ( , &, ) ) 4: ( - ), 287.665,65 , ( , &, ) ) 5: - , 373.220,12 , ( , &, ) ) 6: , 26.292,21 , ( , &, ) ) 7: 32.893,68 , ( , &, ) ) 8: 78.877,31 ( , &, ) . 238/11-07-2013 (: 42-) . 145/06-03-2014 (:52-6) . 2. (, ) - & , 11-13, 03-04-2014. . : .:210-57.04.251. . 3. , , 08/04/2014 10:00 .. & , 6 . 3669/08 (). , (5) , (10:00 ..). . 4. : . : 1. (...) .... ....., 1, 2 3 2, 1 ,2 3 ( ) /. 2. - (...) (...) (...), , .... 3. , , , . . . . , , 16 . 7 . 3669/08 () ( ) 25% . . . 3 16 . 3669/08 (). . 10% ( ...), , . . ...... .... ............., . 10 16 . 3669/08 () ( ). . . . 9 16 . 3669/08 ( ). . 5. (19.961,00 ), . 2% (9) (30) , ( 24 . 2 3 . 3669/08 (), 08-02-2015. (9) . 6. ( 03072, 9779.03.140 )1 2 , 6% 27 . 34-37 . 2166/93 (... 137 A /24-8-93). 0,10% , . 4 . 4013/2011, . 7. . 8. ( ). 9. 1 : . , , , .. 237 . 1 - , - , , .. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 04 / 2014
:3/18/2014
: - : .... ǔ . ͻ / -- : & 2007-2013 : 04 . : 80/2013 . .: 19092 - ͻ 8 . 3669/08, , : .... ǔ . ͻ, 9.200.000,00 ... : ) & & ? ?& ? ?, 789.458,00 , ) 2.141.330,69, ) 3.110.629,16 ) 856.840,86 ( , .. .., (, ), / -- , 3 ( 22310 20424 , FAX 22310 22465) , 23/04/2014, (6) ( ), ( ) (120) . , (6) . . 29/04 2014, 10:00 .. ( ), -- , 3, . 22310 - 20424, 8 . 3669/08 . : 1. : . .... ...., : .... ǒ . ͻ & & ?, ?& ? ? 789.458,00 2 3 ( 4 ) ( 1 , . 10 16 , ( ) ) 2.141.330,69 3 4 ( 5 ) 3.110.629,16 3 4 ( 5 ) 856.840,86 2 3 ( 4 ) ( 1 , . 10 16 , ( ) ) 6.898.258,71 . - (..) (...) (...) , , , , ....,, . , , , . 2 , , 16 . 7 ( ) 25% 1. 3 . 3 16 . , , . 10% ( ...), , . 4 . . 9 16 ( ). . 5 , , . , , . : ( 9) Ĵ Ŵ ( 10) ´ ( 13) ô ( 16) ’ ( 18) ´ Ò ( 20) ´ ( 21) ’ ( 27) ´ ( 25) .. ... , ( ) . : (1) . (2) . (3) . Ĵ (7) (1) 12 ( ô ) (1) 8 ( ´ ), (7) , 4 . Ŵ 12 (2) 12 ( ô ) (1) 8 ( ´ ), (12) , 4 . 145.766,00 ( ). (330) . . E 2007-2013/ : ǻ : (04): . .. 30.7341.0032 , 7.479.674,80. 51 .3669/08. . 4 / 03 /2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 03 / 2015
:3/18/2014
----------------------- Page 1----------------------- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεµβούργο Φαξ: (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.europa.eu Προκήρυξη για πρόσθετες πληροφορίες, πληροφορίες για ελλιπή διαδικασία ή διορθωτική προκήρυξη ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Επισπευσµένη µε διαπραγµάτευση Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ανταγωνιστικό διάλογο Με διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης Eπίσηµη επωνυµία: Σηµείο(α) επαφής: Με διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Με διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης Ταχυδροµική διεύθυνση: Τηλέφωνο Με διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης Λεωφόρο Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση +30 210 3406000 Ανάθεση σύµβασης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πόλη Υπόψη: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- IV.2) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ IV.2.1 Αριθµός αναφοράς φακέλου (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ταχυδροµικός Κώδικας Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Οχηµάτων προς κάλυψη των Επιχειρησιακών αναγκών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., κωδικός 104 47 s.giannatos@aerioattikis.gr ∆ιαγωνισµού S01/012014. Χώρα Φαξ: IV.2.2) Αριθαναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόµενες προκηρύξεις: Ελλάδα (GR) +30 210 3406050 Η αρχική προκήρυξη απεστάλη µέσω eNotices ∆ιεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση): TED eSender Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα (URL): www.aerioattikis.gr Σύνδεση: ENOTICES_SGIANNATOS Αριθαναφοράς της δηµοσίευσης: 2014-015470 έτος και αριθµός εγγράφου ∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δηµοσίευση: Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 027-043828 της: 07/02/2014 (ηη/µµ/εεεε) Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής: (URL) IV.2.4) Ηµεροµηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: I.2) EI∆ΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 03/02/2014 (ηη/µµ/εεεε) Αναθέτουσα αρχή Αναθέτων φορέας ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ VΙ.1) Η παρουσα αφορα: II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Ελλιπής διαδικασία ∆ιόρθωση Συµπληρωµατικές πληροφορίες «Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Οχηµάτων προς κάλυψη των Επιχειρησιακών αναγκών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.», VI.2) Πληροφοριες για ελλιπη διαδικασια αναθεσης: Κωδικός ∆ιαγωνισµού: S01/012014 Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε II.1.2) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών: (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) H διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Οχηµάτων προς κάλυψη των Επιχειρησιακών αναγκών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Η σύµβαση δεν ανατέθηκε II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) Η σύµβαση ενδεχοµένως να αποτελέσει αντικείµενο επαναδηµοσίευσης VI.3) Πληροφοριες για διορθωση ή συµπληρωση: Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) VI.3.1) Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή Κύριο αντικείµενο 34110000 Η δηµοσίευση στο TED δεν ήταν συµβατή µε τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τηναναθέτουσα αρχή ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Αµφότερα IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ VI.3.2) IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Στην αρχική προκήρυξη Ανοικτός Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισµού (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά Κλειστός αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισµού) Επισπευσµένη κλειστή Σε αµφότερα Με διαπραγµάτευση (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισµού) VI.3.3) Κείµενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση:ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ3.10.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Αντί: Σε αυτήν την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία, ∆ιάβαζε: Σε αυτήν την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ∆ιαγωνιζόµενοςπρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, για την παροχή των δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, για την Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο Αντικείµενο Υπηρεσιών (Τεύχος ΙΙ) και σύµφωναµε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.2.5της παροχή των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο Αντικείµενο Υπηρεσιών (Τεύχος ΙΙ) και σύµφωναµε τα αναφερόµενα παρούσας: • Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τις δραστηριότητες, έτος στο άρθρο 3.2.5 της παρούσας: • Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) ηοποία µπορεί να περιλαµβάνει έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις,το διαθέσιµο εξοπλισµό, τον αριθµό του µόνιµου και νόµιµα απασχολούµενου τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, τον αριθµό του µόνιµου και νόµιµα απασχολούµενου προσωπικού, την οργανωτική δοµή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία προσωπικού, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την εταιρεία. • Πίνακα σχετικάµε την εταιρεία. • Πίνακα Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Μίσθωσης Οχηµάτων που έχει συνάψει ο ∆ιαγωνιζόµενος Συµβάσεων ΠαροχήςΥπηρεσιών Μίσθωσης Οχηµάτων που έχει συνάψει ο ∆ιαγωνιζόµενος από 01/01/2011 µέχρι από 01/01/2011 µέχρι 31/12/2012,από τον οποίο να αποδεικνύεται η εκτέλεση από το ∆ιαγωνιζόµενο τουλάχιστον τριών (3) 31/12/2012,από τον οποίο να αποδεικνύεται η εκτέλεση από το ∆ιαγωνιζόµενο τουλάχιστον τριών (3) διαφορετικών διαφορετικών Συµβάσεων συναφών Υπηρεσιών,για κάθε ένα από τα έτη 2011,2012. Ο Πίνακας που θα υποβληθεί θα πρέπει Συµβάσεων συναφών Υπηρεσιών, για κάθε ένα από τα έτη 2011,2012. Ο Πίνακας που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τον κατωτέρω και να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτόν.ΗΜΕΡ. σε απόλυτη συµφωνία µε τον κατωτέρω και να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία πουαναφέρονται σ’ αυτόν. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ -ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ(πρόσωπο επικοινωνίας, τηλ. φαξ) -ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. Αυτοκινήτων, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. Αυτοκινήτων, κλπ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κλπ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ευρώ) ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή υπό σύσταση (ευρώ) ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή υπό σύσταση Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας (Leader), θα πρέπει να έχει εκτελέσει για κάθε ένα (1) από τα έτη 2011 και (Leader), θα πρέπει να έχει εκτελέσει για κάθε ένα (1) από τα έτη 2011 και 2012, τουλάχιστον δύο(2) συµβάσεις συναφών 2012, τουλάχιστον δύο(2) συµβάσεις συναφών υπηρεσιών και σωρευτικά όλα τα µέλη της Ένωσης Εταιρειών ή της υπό υπηρεσιών και σωρευτικά όλα τα µέλη της Ένωσης Εταιρειών ή της υπό σύσταση Κοινοπραξίας θα πρέπει πληρούν το σύσταση Κοινοπραξίας θα πρέπει πληρούν το παρόν κριτήριο των τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων συναφών υπηρεσιών για παρόν κριτήριο των τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων συναφών υπηρεσιών για κάθε ένα(1) από τα έτη 2011 και 2012. • κάθε ένα(1) από τα έτη 2011 και 2012. • Για κάθε Σύµβαση που επικαλείται ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει Βεβαίωση Για κάθε Σύµβαση που επικαλείται ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. Κάθε Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. Κάθε Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τονκύριο του έργου / εργοδότη, να Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον κύριο του έργου / εργοδότη, να περιλαµβάνει τον τίτλο / κωδικό περιλαµβάνει τον τίτλο / κωδικό της σύµβασης και την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,το χρόνο έναρξης και της σύµβασης και την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,το χρόνο έναρξης και περαίωσής της, το τίµηµα της περαίωσής της, το τίµηµα της σύµβασης καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του Υποψήφιου στην εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του Υποψήφιου στην εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης. Εναλλακτικά των σύµβασης. Εναλλακτικά των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης,οι Ενδιαφερόµενοι δύνανται να προσκοµίσουν Υπεύθυνη Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης,οι Ενδιαφερόµενοι δύνανται ναπροσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από το ∆ήλωση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπησή τους, στην νόµιµο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπησή τους, στην οποία να αναφέρουν: «Όλα οποία να αναφέρουν: «Όλα τα αναφερόµενα στον κατατεθέντα πίνακα στοιχεία είναι αληθή από κάθε άποψη και η τα αναφερόµενα στον κατατεθέντα πίνακα στοιχεία είναι αληθή από κάθε άποψη και η ∆ιαγωνιζόµενη ∆ιαγωνιζόµενη εταιρεία_______________ ή η υπό σύσταση Κοινοπραξία _______________είναι σε θέση να παράσχει όλα τα εταιρεία_______________ ή η υπό σύσταση Κοινοπραξία _______________είναι σε θέση να παράσχει όλα τα απαιτούµενα απαιτούµενα αποδεικτικά εάν και εφόσον της ζητηθούν από την ΕΠΑ Αττικής». αποδεικτικά εάν και εφόσον της ζητηθούν από την ΕΠΑ Αττικής». Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση:ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΛΗΡΩΜΗΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (β) Αντί: ηµέρες από την έκδοσή τους, µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί από το Λογιστήριο του Μισθωτή εντός ∆ιάβαζε: (β) Το µηνιαίο µίσθωµα κάθε µισθίου αυτοκινήτου που ορίζεταιστο εκάστοτε Παράρτηµα Α και θα διατηρείται δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πληρωµής θα επεκτείνεται σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την επιφύλαξη των πιο κάτω περιπτώσεων αναπροσαρµογής του. Το µηνιαίο ανάλογα µε σχετική ενηµέρωση του Εκµισθωτή από το Μισθωτή. Η πληρωµή θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης µίσθωµα αναπροσαρµόζεται (α) κατά το ποσό και από την ηµεροµηνία ισχύος (έστω και αναδροµικής) της τυχόν αύξησης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής (Μισθωτή) ή σε τραπεζικό λογαριασµό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας των εκάστοτε αναλογούντων υποχρεωτικών ασφαλίστρων και (β) κατά το ποσό και από την ηµεροµηνία ισχύος (έστω και κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του Εκµισθωτή και µόνο εφόσον αναδροµικής)τ ης τυχόν αύξησης των εκάστοτε αναλογούντων τελών κυκλοφορίας.Πάνω σε κάθε τιµολόγιο θα πρέπει να έχουν προσκοµισθεί για την πληρωµή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Σηµειώνεται ότι αναγράφονται τα ακόλουθα: i) Περιγραφή τύπου οχήµατος (Μάρκα, Κυβικά, Αρ. Πινακίδας) ii) Ονοµατεπώνυµο χρήστη πληρωµές γίνονται κάθε 15η και τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα. Τα στοιχεία µε τα οποία θα οχήµατος iii) Κέντρο κόστους ΕΠΑ Αττικήςστο οποίο ανήκει ο χρήστης τουοχήµατος iv) Αριθµός Σύµβασης Όλα τα τιµολόγια εκδοθεί το τιµολόγιο είναι: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 31 – 33 & Σπ. Πάτση, 104 47 Αθήνα Α.Φ.Μ. 099363230 θα υποβάλλονται στο Μισθωτή και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόµων και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΕ (Νοµαρχία Αθηνών):49927/01/Β/01/564. Ο Μισθωτής αποδέχεται το τιµολόγιο που διατάξεων. Τα τιµολόγια θα εκδίδονται από τον Εκµισθωτή και θα συνοδεύονται από ανάλυση του ποσού και από αφορά µισθώµατα καθώς και τυχόν επιπλέον χρεώσεις θα αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) σε ηλεκτρονική οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί προκειµένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισµός των Υπηρεσιών και της αµοιβής διεύθυνση και άτοµο της επιλογής του Μισθωτή. Η αποστολή θα γίνει µε το σύννοµο τρόπο που προβλέπει το Π.∆. του Εκµισθωτή. Η αµοιβή του Εκµισθωτή, θα καταβάλλεταιαπό το Μισθωτή µόνο έναντι των σχετικών τιµολογίων σε 186/1992 και η ΠΟΛ 1049/21.03.2006. ενενήντα (90) ηµέρες από την έκδοσή τους, µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί από το Λογιστήριο του Μισθωτή εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πληρωµής θα επεκτείνεται ανάλογα µε σχετική ενηµέρωση του Εκµισθωτή από το Μισθωτή. Η πληρωµή θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής (Μισθωτή) ή σε τραπεζικό λογαριασµό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Νόµιµος Εκπρόσωποςτου Εκµισθωτή και µόνο εφόσον έχουν προσκοµισθεί για την πληρωµή αποδεικτικά φορολογικήςκαι ασφαλιστικής ενηµερότητας. Σηµειώνεται ότι πληρωµές γίνονται κάθε 15η και τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα. Τα στοιχεία µε τα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο είναι:ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 31 – 33 & Σπ. Πάτση, 104 47 Αθήνα Α.Φ.Μ. 099363230 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΕ (Νοµαρχία Αθηνών):49927/01/Β/01/564. Ο Μισθωτής αποδέχεται το τιµολόγιο που αφορά µισθώµατα καθώςκαι τυχόν επιπλέον χρεώσεις θα αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) σε ηλεκτρονική διεύθυνση και άτοµο της επιλογής του Μισθωτή. Η αποστολή θα γίνει µε το σύννοµο τρόπο που προβλέπει το Π.∆. 186/1992 και η ΠΟΛ 1049/21.03.2006. Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση: ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 -EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αντί: (α) Μετά την λήξη της µισθωτικήςπεριόδου ο Μισθωτής πρέπει ναεπιστρέψει στον Εκµισθωτή τααυτοκίνητα σε καλή ∆ιάβαζε: (α) Μετά την λήξη της µισθωτικήςπεριόδου ο Μισθωτής πρέπει ναεπιστρέψει στον Εκµισθωτή τααυτοκίνητα σε κατάσταση,εξαιρουµένων των φθορών τηςσυνήθους χρήσεως.(β) Σε περίπτωση που λείπουνεξαρτήµατα ή ανταλλακτικά καλή κατάσταση, εξαιρουµένων των φθορών της συνήθους χρήσεως.(β) Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήµατα ή κατάτην παράδοση ή το αυτοκίνητο έχειυποστεί φθορές πέραν της συνήθουςχρήσεως ο Μισθωτής υποχρεούται να ανταλλακτικά κατά την παράδοση ή το αυτοκίνητο έχει υποστεί φθορές πέραν της συνήθους χρήσεως ο Μισθωτής καταβάλλει στον Εκµισθωτήτο κόστος αντικαταστάσεως ήεπισκευής κατά περίπτωση. υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκµισθωτήτο κόστος αντικαταστάσεως ή επισκευής κατά περίπτωση. (γ) Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής µισθίου, το οποίου πολείπεται λιγότερους από έξι(6) µήνες για την οριζόµενη λήξητης µισθωτικής του περιόδου,ο Εκµισθωτής αποδέχεται τηνεπιστροφή του χωρίς καταβολή εκµέρους του Μισθωτή οποιουδήποτε υπολειποµένου µισθώµατος. (δ) Σε περίπτωση πρόωρηςεπιστροφής µισθίου το οποίο υπολείπεται πέραν των έξι (6)µηνών για την οριζόµενη λήξη της µισθωτικής του περιόδου,ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκµισθωτή το 1/3των υπολειπόµενων µισθωµάτων. Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση:ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ3.10.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 3: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντί: Σε αυτήν την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ∆ιαγωνιζόµενοςπρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τον ∆ιάβαζε: • Σε αυτή την κατηγορία της ΤεχνικήςΠροσφοράς ο ∆ιαγωνιζόµενοςπρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη∆ήλωση του τρόπο διαχείρισης και εκτέλεσης των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Αντικείµενο Υπηρεσιών (Τεύχος ΙΙ): • Αναλυτική περιγραφή Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του, η οποία θααναφέρει ότι η εταιρεία σε περίπτωση που ανακηρυχθεί των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και επίβλεψης των Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. ανάδοχος των Υπηρεσιών θα παρέχει κατ’ελάχιστον τις υπηρεσίες πουπεριγράφονται στο ΑντικείµενοΥπηρεσιών (Τεύχος ΙΙ). Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση:ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αντί: Το µηνιαίο µίσθωµα κάθε µισθίου αυτοκινήτου που ορίζεταιστο Παράρτηµα 3 «Τιµολόγιο Οικονοµικής Προσφοράς» ∆ιάβαζε: i) Περιγραφή τύπου οχήµατος(Μάρκα, Κυβικά, Αρ. Πινακίδας) ii) Ονοµατεπώνυµο χρήστη οχήµατος iii) Αριθµός του Τεύχους Ι, θα διατηρείται σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την επιφύλαξη των πιο κάτω περιπτώσεων Σύµβασης Όλα τα τιµολόγια θα υποβάλλονται στην ΕΠΑ Αττικής και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αναπροσαρµογής του.Το µηνιαίο µίσθωµα αναπροσαρµόζεται (α) κατά το ποσό και από την ηµεροµηνία ισχύος (έστω και σχετικών Ελληνικών Νόµων και διατάξεων. Τα τιµολόγια θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο και θα συνοδεύονται από αναδροµικής)της τυχόν αύξησης των εκάστοτεαναλογούντων υποχρεωτικών ασφαλίστρων και (β) κατά το ποσό και από ανάλυση του ποσού και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί προκειµένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισµός την ηµεροµηνία ισχύος (έστω και αναδροµικής) της τυχόν αύξησης των εκάστοτε αναλογούντων τελών κυκλοφορίας. των Υπηρεσιών και της αµοιβής της εταιρείας. Η αµοιβή του Αναδόχου,θα καταβάλλεται από την ΕΠΑ Αττικής µόνο έναντι Πάνω σε κάθε τιµολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: i) Περιγραφή τύπου οχήµατος(Μάρκα, Κυβικά, Αρ. των σχετικών τιµολογίων σε ενενήντα (90) ηµέρες από την έκδοσή τους, µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί από Πινακίδας) ii) Ονοµατεπώνυµο χρήστη οχήµατος iii) Αριθµός Σύµβασης Όλα τα τιµολόγια θα υποβάλλονται στην ΕΠΑ το Λογιστήριο της ΕΠΑ Αττικής εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις Αττικής και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόµων και διατάξεων. Τα τιµολόγια (προκαταβολή φόρου, κτλ.) και αφού αφαιρεθούν όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσειςτης ΕΠΑ Αττικής. Σε αντίθετη θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο και θα συνοδεύονται από ανάλυση του ποσού και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο περίπτωση η περίοδος πληρωµής θα επεκτείνεται ανάλογα µε σχετική ενηµέρωση του Αναδόχου από το διαχειριστή.Η απαιτηθεί προκειµένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισµός των Υπηρεσιών και της αµοιβής της εταιρείας. Η αµοιβή πληρωµή θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ΟικονοµικώνΥπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής ή σετραπεζικό λογαριασµό του Αναδόχου, θα καταβάλλεται από την ΕΠΑ Αττικής µόνο έναντι των σχετικών τιµολογίων σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Νόµιµος Εκπρόσωπος από την έκδοσή τους, µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί από το Λογιστήριο της ΕΠΑ Αττικής εντός δέκα (10) του Αναδόχου καιµόνο εφόσον έχουν προσκοµισθεί για την πληρωµή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις (προκαταβολή φόρου, κτλ.) και αφού ενηµερότητας. Σηµειώνεται ότι πληρωµές γίνονται κάθε 15η και τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα. αφαιρεθούν όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πληρωµής θα Τα στοιχεία µε τα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο είναι: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Λεωφ. Αθηνών 31 – 33 & Σπ. Πάτση,104 47 επεκτείνεται ανάλογα µε σχετική ενηµέρωση του Αναδόχου από το διαχειριστή. Η πληρωµή θα γίνεται στα γραφεία της Αθήνα Α.Φ.Μ. 099363230 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΕ (Νοµαρχία Αθηνών):49927/01/Β/01/564 ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής ή σε τραπεζικό λογαριασµό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου και µόνο εφόσον έχουν προσκοµισθεί για την πληρωµή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Σηµειώνεται ότι πληρωµές γίνονται κάθε 15η και τελευταία εργάσιµη η µέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα.Τα στοιχεία µε τα οποία θα εκδοθεί το τιµολόγιο είναι:ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Λεωφ. Αθηνών 31 – 33 & Σπ. Πάτση, 104 47 Αθήνα Α.Φ.Μ. 099363230 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΕ (Νοµαρχία Αθηνών):49927/01/Β/01/564 VI.3.4) Ηµεροµηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη VI.4) Λοιπες συµπληρωµατικες πληροφοριες: Σηµείο ηµεροµηνιών προςτροποποίηση: Αντί: ∆ιάβαζε: VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: VI.3.5) ∆ιευθύνσεις και σηµεία επικοινωνίας προς διόρθωση 06/03/2014 (ηη/µµ/εεεε) - ID:2014-031223 VI.3.6) Κείµενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη Σηµείο κειµένου προς προσθήκη: Κείµενο προς προσθήκη: www.morgan.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 03 / 2014
:3/18/2014
, 10.03.2014 : , , 140067. , , 81-83 , 1 , / , . . 210 6170244 . , . 210 6170141, , 8:00 14:00. [www.larco.gr] "e-procurement" . 26 2014 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 03 / 2014
:3/18/2014
& - 1 - .... .: . . 2132058371 FAX: 2102058614 anastach@sismanoglio.gr ..5569/ 11/3/2014 3/2014 ( ) 5.500,00 , , . 20.03.2014, 11.00 .. ( 4, ), . 09.00 .. 11.00 .. www.sismanoglio.gr- . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2017
:12/20/2016
, 30.11.2016 , , , Pellets (), , 161191. - - 9 2016 12:00. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170145. , [www.larco.gr], e-procurement, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/20/2016
1X9 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Ἀθ θῆν να αι ι: : 2 28 8- -1 11 1- -2 20 01 16 6 Τ Τμ μῆμ μα α: : Μ Μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ων ν Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 7 77 77 75 5/ /1 14 43 39 9 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Χ Χ. . Κ Κα αρ ρα αφ φω ωτ τι ιᾶς ς Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 31 1 Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ Α: : " "Π Πε ερ ρίλ λη ηψ ψι ις ς Δ Δι ια ακ κη ηρ ρύξ ξε εω ως ς Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία ας ς ἐκ κμ μι ισ σθ θώσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ τω ων ν" " Προσφέρονται πρός ἐκμίσθωσιν, διά πλειοδοτικῆς δημοπρασίας τά κάτωθι ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐκκλησια- στικά ἀκίνητα: 1. Γ΄1 Διαμέρισμα (82,92 τ.μ.) Γ΄ ὀρόφου, Ἀρμενοπούλου 14 2. Δ΄1 Διαμέρισμα (41,71 τ.μ.), Δ΄ ὀρόφου, Μοιράρχου Κουφίτσα 4 3. Α΄1 Διαμέρισμα (91,50 τ.μ.), Α΄ ὀρόφου Β΄ κτηρίου (μετά μιᾶς θέσεως σταθμεύσεως), Θεμιστοκλῆ Σοφούλη 54-56 4. Α΄3 Διαμέρισμα (33,20 τ.μ.), Α΄ ὀρόφου, Ἰωαννίνων 49. Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.), τήν 20-12-2016, ἡμέραν Τρίτην, ἀπό 10:00 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.. Πληροφορίαι: τηλ. 2310 225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γενικός Διευθυντής † Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2017
:12/20/2016
В . 32/30.11.2016 1. 16.12.2016, 11:00, 115 ( - ), , , 8,3 / , , (10) . 2. ( ). ( 200,00) 1 , 2% , . 3. (5%) 1 , . 4. 115 , ( 27 ) ..: www.haf.gr. 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 115 28210-05040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 12 / 2017
:12/20/2016
В . 26/02.11.2016 1. 12.12.2016, 11:00 .., , , 80 / (2 ), 01.02.2017 31.01.2021, . 2. ( ). 10,00 1 , 2% , . 3. 5% 1 , . 4. /, ( 27 ), .. (www.haf.gr). 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 28920-55040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/20/2016
& () , (1) . 20-12-2016 11.30. 12.00 ( No 1) ( 1, ). ( & ) 09:00 14:00 .. / . ( 3). . 210 8916154. . / - ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2017
:12/20/2016
, 30.11.2016 , , , Pellets (), , 161191. - - 9 2016 12:00. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170145. , [www.larco.gr], e-procurement, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2017
:12/20/2016
В . 29/18.11.2016 1. 13.12.2016, 11:00 .., (), , , 390 / , , , . 2. ( ). ( 15,00) 1 , (2%) , . 3. (5%) 1 , . 4. , ( 27 ), .. (www.haf.gr). 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 25910-53300 . 5040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2017
:12/20/2016
В . 32/30.11.2016 1. 16.12.2016, 11:00, 115 ( - ), , , 8,3 / , , (10) . 2. ( ). ( 200,00) 1 , 2% , . 3. (5%) 1 , . 4. 115 , ( 27 ) ..: www.haf.gr. 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 115 28210-05040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2017
:12/20/2016
: 46907- 16PROC005534964 2016-12-08 ӻ . : . .: 73300 : . : 28210-22306 FAX: 28210-22329 . . 21068/07/12/2016 ӻ : 1) .3329/4-4-2005 ( 81//05) ( ’ .....). 2) . 5/../86717/11-8-2005 , & - & - & , , ... ( 1245//6-9-2005). 3) ..715/79 .... (... 212//10-9-79). 4) . 8//.70071 /30-6-2004 ( & ) . 5) . 3/ 24/29-12-16 / . 6) . 94/.12/08-07-16 / . 7) 0813 ( ). 8) . 25/.20/23-11-16 / (: 7Y46907-41) . 15 -NA- 5 , 22.500,00 . : 12 2016, 14.00 . : 13 2016, 10.00 . . (www.chaniahospital.gr). .. . ӻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 12 / 2017
:12/2/2016
, 18.11.2016 , : .. , 160139. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 2 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 12 / 2017
:12/2/2016
, 18.11.2016 , : .. , 160139. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 2 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 12 / 2017
:12/5/2016
, 18.11.2016 , : .. , 160139. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 2 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 12 / 2017
:12/5/2016
, 18.11.2016 , : .. , 160139. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 2 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/18/2017
2 & , 4-12-2017 . :136.17 20-12-2017 10.00-11.00, , , 450-500 m2 , 18, .. 715/79, (5) 30.000,00. , ( 19) , 374, 213 2054247 : 213 2054308. - www.diavgeia.gov.gr. www.psyhat.gr- .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/18/2017
242/96 ( 179/96 ) ( ) ) ӻ ) - ( - ), , , . 3188/2017 (15) ) ӻ, 1962,25 ) - , 11,80 9,00 . 10 . 5%. (7.000) . , 6 10 5% . 11 15 10% . 21-12-2017 9.00 10.00 , . 15-17, 5 . , .. 242/96, , . 15-17 6 , , 21-12-2017, 12.00 14.00 . 8.400 , 10% , . (1) . , CD, 10.00 13.00, . 15-17, 2 , 2132063720 2132063624 www.patt.gov.gr . O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 12 / 2017
:12/18/2017
A. .: 2372/07-12-2017 : / , , MASTER PLAN ջ, 56.451,60 ( ...), 117 . 4412/2016(147) . 1. , , 8 2017 http://www.pvaigaiou.gov.gr. . 2. , 15 2017, , 19 2017. , . 3. (. 22733 50473) (. 22733 50411), .. , - , fax 22733 50466, . 4. 22 2017, 10:00 .. .. . 5. 56.451,60 ( ). 6. , : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . . . 2, 3 4 19 ) ) . 1 77 . 4412/2016. . . 7. , . : , , , . , , . (/ ) () (Master Plan) (....) . , : ) () () () () - (11), (10), (1), - (5) -, ., ( 2 1 831 2007 - 8315.07 202 2007), 5, .... (2) , ( , ). ) () () () () / , ., ( 2 1 831/2007 - 8315.07 ’ 202/2007), 5. . 19.1 . , , (.. , .), . , , , . . 8. : * , 5 - , , . , (2) .... . 19.3 . ) * : 1. () () () () () , . 2. () () () () () . 19.3 . ) . . 19.1 . / / /. , /, , / . 9. ܻ . , , 21 . 10. (10) . 11. . 12. 088, 201608800004, . 79/01-06-2017 4 2017 ( 07-). 13. (10) . (8) . 14. . 07/12/2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/18/2017
.... ӻ : 8/12/2017 . .: 971 () ( ) - , , 117 .., (), 24,84 .. , 92,16 .., ɻ ( ) , . . 1 2018 31 2021. 230.000 . 23.000 . 21 2017 12 . (: - 1, :22990/20183). O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 12 / 2017
:11/1/2017
I: I.1) : .., . 6 . - , .. 60030, .. 57001, , , , : . , : 2310-470501, 2310-470200 : 2310-470297, 2310-475936, : eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu. I.3) : , , : (URL) http://www.egnatia.eu. : . : , . I.4) : . I.5) : . II: II.1) . : - .. - . 5565. : . : 100.000 . . : . .2) . : L - : ( - - - - - - - - - - ), , Ż . / : (3) . : - , . : (48) . : . : .4412/2016. : . : . / : . : . II: , , .1) . , . ( ) . : . : - 6 ( ), ’ , - 7 ( ), ’ , 77 .4412/2016. . . 17.1 , ( XI .4412/2016, ) . . , . 17.1 , , - / , , 39 . 3316/05, : - (1) 6 ( ), - (1) 7 ( ). , 77 ..4412/2016, . . . 19.1 , , : ) , : i. (1) ii. (1) , ) : - (1) (1) - (1) - (1) / , - - . II.2) . , : .4412/2016, . : . IV: IV.1) . : . -. - . : . IV.2) . : 04.12.2017, : 11:00. : .1. : . : . : 10 . V: VI.1) : . VI.3) . , , . - 0,5% ( ...) - , . 4,5% ( ...) . 187 . 4412/2016 4 .. / : 24.11.2017, : 16:00, : .1, . http://www.egnatia.eu, / , () , . : 18.10.2017. .. .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2017
:11/1/2017
: 4657- & : , . /: . 4 101 77 (.......) . 136 - : ... 2017 / 050/2 . 01 201705020005 , (.......) CPV: 71320000-7 . 4412/2016 - / : , (.......) . 136 - , 212.737,06 ( ... 24%), ܻ - , 27 & 86 . 2 . 4412/2016 : . (/ /...), . 4 - , . ., .: 210 6910478, . , .: 210 6984097. , , . , , 20 . * : 77.820,16 06 ( ) 52.900,81 08 ( ) 40.421,06 09 (/ ) 2.482,89 - 11.363,83 27.748,31 . * - , 12.1 : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . - i. - . 2, 3 4 19 ) ) . 1 77 . 4412/2016. . . : (6) Ò , (8) Ò , (9) Ò . 22.2.1 . * 5/12/2017 10:00 .. , () , 12 / , . 4 - () , , , . . , . 4 - () , . 4 - . * , 4.255,00 , - - , , , .... - ...... . * (70) . 17/10/2017. , 19-10-2017 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2017
:11/16/2017
: 67246914-5 ( ) : : & . /: . & 250 122 44 - : : 210-5381118 FAX: 210-5623847 Email: promith@puas.gr 7/11/2017 . . 3435 : ӻ ... .. - .., (4.355.190,00 ), ... 24%, (3) , .4412/2016 ( 147/. /08-08-2016) . (: 2631). CPV: 55300000-3 ( & ). : () . () . , , , . () , . , . () . , . ( ... 394/2000, ). * : 09/11/2017, 11.00 .. * : 13/12/2017, 14.00 .. * : 19/12/2017, 11.00 .. () www.promitheus.gov.gr . , www.promitheus.gov.gr, ..... , , , .4155/13 (//29-5-2013), 11 .. 1/2390/2013 (//2677/21-10-2013) (.....), .4412/2016 ( 147/. /08-08-2016) . , . ... .. http://teipir.gr, (.....), (.....). - , , ( ). . www.promitheus.gov.gr, .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2017
:11/16/2017
(...) / , , & , 62124, www.teicm.gr : . : (23210) 49109 Fax: (23210) 46556 Email: prom@teicm.gr , 09-11-2017 . .: 3911 . 09/2017 , , 2017-2018, 1/12/2017 31/12/2017 2017 1/1/2018 5/7/2018 2018, (82.633,60 ) 24% ( : 66.640,00 : 15.993,60 ). 1/12/2017 . 1. : , / , , , & . /: , .. 62124, : (23210)49109, (23210)49106, (23210)49156, FAX: (23210)46556 E-mail: prom@teicm.gr Website: www.teicm.gr. 2. : 09/2017. 3. : , , 2017-2018. CPV: 60112000-6/ . 4. - - ( ). 5. , , & : ) www.teicm.gr ) www.promitheus.gov.gr ..... 6. , , 07/12/2017, 10:00 .. , / , , , & , , , , 1 , . 3- . 7. , , , : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . 8. . 9. 2% . 10. (6) . 11. : . 4412/2016, . 12. , / , , , & , (23210)49109, (23210)49106, (23210)49156, FAX: (23210)46556, e-mail: prom@teicm.gr. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2017
:11/16/2017
. - . , (8) . 74, 172,60 .., . : 1. (1.500,00 ) . 2. , , (1.500,00 ) . 3. . 4. (20) , , , (2) . 5. , . 6. . 3 2017 11.00 13.00 .. 10 2017 11.00-13.00 . 7. . , . , . 6974816140, 6934222370. 6 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 12 / 2017
:11/16/2017
- ..... . : 139 : . : 23210-83817 Fax: 2321083862 13-11-2017 . . 12296 , , , 2018 2019, , .... , , , , 2018 2019, 302.800,00 , 24%, 375.472,00 , ... 24%. , , (......), www.promitheus.gov.gr . 15-12-2017, 15.00 .. . (4) , 22-12-2017, 09:00 .., , , ....., 139, 1 , , .. 62 125. (6.056,00 ) . (13) . www.promitheus.gov.gr , www.deyas.gr. , ..... , , 139 - 1 - - . 23210 - 83823.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2017
:11/16/2017
: 8462-2 , 19 , , 169,50 .. 7-12-2017 10:00, ( . 6, 1 , . 15). , . 210 3689017 210 3689042, www.uoa.gr ( / ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2017
:11/16/2017
: 8462-2 , 19 , , 169,50 .. 7-12-2017 10:00, ( . 6, 1 , . 15). , . 210 3689017 210 3689042, www.uoa.gr ( / ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2017
:12/1/2017
.. 115 TAX. /N : . 152 36 : 8041757-8041767 FAX: 8041755 5 - 590/1977 .. 715/1979 , . 5, , : 1) . 2) 07 2017 10 11 . 3) , , . 4) (. 210 8041771- 210 8041757). 13.11.2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/1/2017
& 6 .. 21 . 2017 . . 30285 . 09/2017 , , . 27/15-11-2017 (.14) .. , . , , 5.500,00 . 20-12-2017, 10 .., , . , . /: . . - , .. 455 00, , : 26510 99900 - 99537.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2017
:12/1/2017
- 1348 ( .. ), , : * 4412/2016 ( 147), . 3429/2005 ( 314) , 7 222 . 4412/2016, * , .. . 128/08.11.2016 , : * https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn, , , Y-1348 -IV - -IV ջ, 70.000,00. 22 (3 ) . 302. 07/12/2017 13:00 ( ) https://www.dei.gr / / - / -- https://www.dei.gr/el/diakirukseis-ulikwn-ergwn-paroxis-upiresiwn . 210 5293671 (. ). ../ 22 . 2105292595

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/1/2017
& 6 .. 21 . 2017 . . 30285 . 09/2017 , , . 27/15-11-2017 (.14) .. , . , , 5.500,00 . 20-12-2017, 10 .., , . , . /: . . - , .. 455 00, , : 26510 99900 - 99537.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 12 / 2017
:12/1/2017
: - & / . 102-104 . 4010320-5 FAX 4010329 .. 91283 187 02 * E-mail syndesmo@otenet.gr . .: 5466/24-11-2017 . , 12.000,00 ( ) ջ. . ( - ). 11 12 2017, . , , , . 72.000,00 . . 194/2017 : 7- 34. , . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/1/2017
: 0546-6 () , 8 , -, 11.369,90 .., 65 ( ). 21-12-2017, 10:00-11:00 .., ( 13, 4 ) . , , , 08:00 14:00, . 211 1048236-237.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/1/2017
, Ȓ 1 2 , -- . , : 1 156,00 .., 2 , 128,00 .., , . 1.650,00 , 1 1.100,00 2 850,00 . .. 715/1979, 21 2017, , 10:30 ..-11:00 .. .... ( 12, , 6 , 1) 11:30 .. .... (1 , 5 6, . 2131500213, -181, -184), 8:30 ..-2:00 .. / www.mtpy.gr. 27/11/2017 .. ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/1/2017
: 0546-6 () , 8 , -, 11.369,90 .., 65 ( ). 21-12-2017, 10:00-11:00 .., ( 13, 4 ) . , , , 08:00 14:00, . 211 1048236-237.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2017
:12/1/2017
, Ȓ 1 2 , -- . , : 1 156,00 .., 2 , 128,00 .., , . 1.650,00 , 1 1.100,00 2 850,00 . .. 715/1979, 21 2017, , 10:30 ..-11:00 .. .... ( 12, , 6 , 1) 11:30 .. .... (1 , 5 6, . 2131500213, -181, -184), 8:30 ..-2:00 .. / www.mtpy.gr. 27/11/2017 .. ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/18/2017
:F.A.C.E.& C.I.C. : 8 & 10563 . 210 3231271 Fax. 210 3222755 http://www.kselas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ...090036017 29-11-2017 . . 2065 : I: . O 20 2017, 16:00 ..., 8 & , , 1 . , 10:00 16:00. : 210-32 31 271, Fax: 210-32 22 755. NIK. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 12 / 2017
:12/1/2017
- : ջ & / : 74.127.76 (59.780.45 + 24%) . /: 36 & . : 183 45 /: ... 30.7412.0006 . .: 27737 . .: 13/2017 () ( 117 . 4412/2016) 1. - : 59.780.45 ( ). CPV , () 71322000-1 16 11.138,00 13 37.840,00 2.003,00 - 1.002,00 51.983,00 (15%) 7.797,45 59.780,45 ... (24%) 14.347,31 74.127,76 2. (, , ) www.dimosmoschatou-tavrou..gr. (6) - : 36, 18345 - . 213 2019610. 3. 213 2019610 . 4. 14/12/2017, 10:00 .. / - (/ 36, 18345 ), . 5. : ) , , : 16 13 ) XI . 4412/2016, ) (...) , 1, 2, 4 5 I , , . , , - , , - / , , : > 16: (1) 4 > 13: (1) 8 . ) , . 6. (9) . (5) . 7. . 8. (....), (. 4 79 . 4412/2016). 9. : 10 . 10. , - , 86 . 4412/2016. , . 11. ( ) - / - - . . 331/2017 - . 12. .... 13. , - . , 27/11/2017 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/20/2016
: 777-2 : ӻ & : KAE: 9769.01.127.01 : 36.683,78 ( ...) , 117 .4412/2016: 1. : (..). : .. ( : . 80-88, 117 41, ) ..7/2013 o . . / ( : . 80-88, 117 41, ) ..7/2013. / : - - / , . 2. : (, , ) . : www.patt.gov.gr : www.eprocurement.gov.gr. : 80-88, .. 117 54, - . 213 - 2065313, 14-12-2016. 3. : / / 5 , 509, . 80-88 . 20-12-2016, 10:00 .., . . 4. 213-2065313, 213-2065003, . 5. : : ӻ. : 29.583,69 ( ...). : CPV () 71220000-6 6 10.827,00 71322000-1 8 6.496,20 71321000-4 9 - - 6.496,20 71242000-6 , - 1.905,55 25.724,95 (15%) 3.858,74 29.583,69 6. : ( NUTS: EL3), ( NUTS: EL303). 7. : ) , : 6 8 9 - - ) - XI .4412/2016 ) - (...) , 1, 2, 4 5 I , . , - , , , - / , , : > 6: (1) 10 . > 8: (1) 10 . > 9: (1) 10 . 8. (4) . (2) . . 9. . 10. , (. 4 79 .4412/2016). 11. : 13 . 12. , 86 .4412/2016. 13. ӻ, , , , - - - / - . 222694/01-12-2016 (: 477-9). 14. ( 9769.01.127.01). 15. , . : 05/12/2016 ( : 16PROC005510959 2016-12-05). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2017
:12/20/2016
: 7577-09 : ( & ) : KAE: 9769.01.100.01 : 49.189,62 ( ... 24%) , 117 .4412/2016: 1. : (..). : .. ( : . 80-88, 117 41, ) ..7/2013 o / / ( : . 80-88, 117 41, ) ..7/2013. / : , - / . 2. : (, , ) . : www.patt.gov.gr : www.eprocurement.gov.gr. : 80-88, .. 117 41, - . 213 2065313, 14-12-2016. 3. : / / 5 , 509, . 80-88 . 20-12-2016 10:00 .., . . 4. 213 2065313, 213 2065003, . 5. : : ( ). : 49.189,62 ( ... 24%). : CPV () 71220000-6 6 15.157,80 71322000-1 8 8.661,60 71321000-4 9 - - 8.120,25 71242000-6 , - 2.555,17 34.494,82 (15%) 5.174,22 39.669,05 (24%) 9.520,57 49.189,62 6. : ( NUTS: EL3), ( NUTS: EL303). 7. : ) , : 6 B 8 B 9 - - B ) - XI .4412/2016 ) - (...) , 1, 2, 4 5 I , . , - , , - / , , : > 6: (1) 10 . > 8: (1) 10 . > 9: (1) 10 . 8. (6) . (3) . . 9. . 10. , (. 4 79 .4412/2016). 11. : 13 . 12. , 86 .4412/2016. 13. ( ) - , / , - . 222690/01-12-2016 ( 477-). 14. (KAE: 9769.01.100.01, 01.072). 15. , . : 05/12/2016 ( : 16PROC005511142 2016-12-05), .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 12 / 2016
:12/20/2016
, .. . 715/21-8-79 ( , . 212/10-9-79), , 26 . , 30 2016, 12 , . . 210-5550777. 14 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 12 / 2016
:12/20/2016
, 12/12/2016 . .: 49428 , , , . 590/2016 3 . 1 . 2946/2001 [ 224 ], (3) . : [109] , . , , . . 1,50 . () 3,00 . () . . 15 19 . 4071/2012, , , , , , ,, 70 ./, , , () , . , . , , , , , () , . (1) . . [13] , , , 19 . 15 4071/2012- 85 11 . 5 2696/1999. 22-12-2016 10:00-10:30 .. ( ) , 15, . , : , , 200,00 . 1% . . , , .1900/1990 & .2880/2001, 10 . , . , . 30,00 . 10% [. 200,00 ] [122 200,00 X 10% = 2.440,00 ]. , - .. . ӻ. . , , , : 2132025366 - 2132025219 [ 8.00 .. - 14.00 ..].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2016
:12/17/2015
- , 46 , 03.12.2015, . 17.12.2015. 40,00 .. 17.12.2015, 11:00 .., - , / & , 19, 106 79 , . - , / & , 19, 106 79 210 36.62.364, 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2016
:12/17/2015
-- 3-12-2015 . .: 53232 , .. , -- 15/12/2015 31/1/2016. , 10 2015, 11:00 , (. . 18, ). (500 ). & , 09:30 - 14:30 . 18 , 2132020054 ( ) & 2132020075 ( ) www.vvv.gov.gr. 9/12/2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2016
:12/17/2015
- , 46 , 03.12.2015, . 17.12.2015. 40,00 .. 17.12.2015, 11:00 .., - , / & , 19, 106 79 , . - , / & , 19, 106 79 210 36.62.364, 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2016
:12/17/2015
. . 2310 205.534 - 2310 205.443 FAX: 2310 219.719 546 38 07-12-2015 : . 17 2015 10:00 .., ( , 2 ). http://www.et.diavgeia.gr ... (3 ), - .. 54638 09:00 14:30, . : 2310 205.534, 205536 200.082. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2016
:12/1/2015
-- 18-11-2015 . .: 50633 , .. , -- 15/12/2015 31/1/2016. , 1 2015, 11:00 , (. . 18, ). (500 ). & , 09:30 - 14:30 . 18 , 2132020054 ( ) & 2132020075 ( ) www.vvv.gov.gr. 30/11/2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 12 / 2016
:12/17/2015
10-12-2015 . .: 18036 : , , (20) : : * . * (7.000) (10.000) . * - . * (3) . ջ. * ( , ...). * . * 3%. (3) (2) . : ) 210/2015 19/11/2015 (9-29) , ) . 11/12/2015 . (E-mail:koletsis@0113.syzefxis.gov.gr, . 2132030721 ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 11 / 12 / 2016
:12/17/2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 12 / 2016
:1/4/2016
: 62-9 7515 .. () 7515 , , 270 , / , Passbook , Barcode reader, (475.000 E), 23%, (5) . 30.12.2015 10.00, / , ( 100, 2 , 207). / ( 100, 2 , . 204, . 210 3353522) 09:00 -15:00. & , & www.elta-net.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2016
:12/5/2016
/ / . / . 26 567 27 / . 2310 564657, fax 231 510290 E-mail: neapl08@otenet.gr 18/11/2016 . .: 18199 - , / - . 1.600,00 .. (+-10%), 920,00 .. (+-10%) , 680,00 .. (+-10%) , . 6,00 /.., 2,00 /.. 19/12/2016, 10:00, / - , . 25 , 2 . / - , 8:00 14:00 (. 2310 564657). www.ika.gr : 64691-58.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2016
:12/5/2016
- , - , 380 .. (+-10%), 60 .. (+-10%) . . 8,00 /.. 2,00 /.. . , . 20.12.2016, 10:30 .., / - 19, .. 106 79 . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm. * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79 210.36.62.310. 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2016
:12/5/2016
/ / . / . 26 567 27 / . 2310 564657, fax 231 510290 E-mail: neapl08@otenet.gr 18/11/2016 . .: 18199 - , / - . 1.600,00 .. (+-10%), 920,00 .. (+-10%) , 680,00 .. (+-10%) , . 6,00 /.., 2,00 /.. 19/12/2016, 10:00, / - , . 25 , 2 . / - , 8:00 14:00 (. 2310 564657). www.ika.gr : 64691-58.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2016
:12/5/2016
- . - , 11.11.2016 . .: 38941 (8) - 2016 - 2017 . : 52/2016 . (): 29240 ( ) . (): 29241 ( ) 1. : - ( ) . /: . 21, 55236 .: 2313-322011, 2313-301040 Fax: 2310-332361 e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr. NUTS: GR122. 2. : () www.promitheus.gov.gr 19.11.2016, 8:00 .. 3. : (8) - 2016 - 2017, (4) . ( : , , / (1) (2) . 58/2016 : , , / (3) (4) . 58/2016 ) (1) . . 4. CPV: 90620000-9 . 5. : 86.000,00 20.640,00 24%, : 106.640,00 ( : 37.820,00 , : 68.820,00 ). . . 6. : . , (www.promitheus.gov.gr). 7. : , , 10 . 52/2016 , 12. 20 . 52/2016 . 8. - : : - , XI . 4412/2016. / , . : . , - -. , . . EN ISO 9001:2008 , EN ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 . 9. : : 2% , 1.720,00 ( ) ( ) 610,00 ( ) 1.110,00 ( ) . : 5% . 10. : - , 17.3.4 . 52/2016 . 11. : www.promitheus.gov.gr . : 6.12.2016 08.00:00 .. : 12.12.2016 16:00:00 .. : 16.12.2016 09:30 .. : (6) . : . 12. : : (5) . : (5) . , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2016
:12/2/2016
/ . . 27331/23-11-2016 ... - .... , ... - .... . 115,00 .. . 28/12/2016, 11:00 .., / / ... - .... , 20 - , 3 . 08:00 14:00 (. 24210 97255, 24210 97250). www.ika.gr. ... - ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2016
:12/2/2016
23-11-2016 . .: 9332 . /: . : 440 07 : 2653360338 Fax: 2653360334 ( 5 .4412/2016 - 147) ( 5 .4412/2016 - 147) I: I.1. , (-) , . (, . . 440 07 , ). : , .: 26533 60338, Fax: 26533 60334 : , . . 440 07 , . II: II.1. : : .. , : ( , ) .. . 58.467,88 24 ô : 12 . . : , : : 1. : , 1.169,36 . : 5% , . 2. . .. 35-7413.008 2016 . 3. . 4412/2016. 4. . 4412/2016 , ( 2014/24/ 2014/25/Ż ( 147). . 1. 18 - 20.1 . 2. : , 24 : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . . . 2, 3 4 19 . 1 (. -) 77 . 4412/2016. . . 3. . 24, .. , 12 . IV. . : , - : 1. ( 40%). 2.) ) ( 60%). 3. 70%. 4. 30%. . : , , 30/11/2016 : www.zagori.gov.gr. , 09/12/2016, . 2. 15/12/2016, 10:00. . 3. 10 . V: , (5) . , (5) . , . . , , , (1%) . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2016
:12/2/2016
/ / . / . 26 567 27 / . 2310 564657, fax 231 510290 E-mail: neapl08@otenet.gr 18/11/2016 . .: 18199 - , / - . 1.600,00 .. (+-10%), 920,00 .. (+-10%) , 680,00 .. (+-10%) , . 6,00 /.., 2,00 /.. 19/12/2016, 10:00, / - , . 25 , 2 . / - , 8:00 14:00 (. 2310 564657). www.ika.gr : 64691-58.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2016
:12/2/2016
В . 29/18.11.2016 1. 13.12.2016, 11:00 .., (), , , 390 / , , , . 2. ( ). ( 15,00) 1 , (2%) , . 3. (5%) 1 , . 4. , ( 27 ), .. (www.haf.gr). 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 25910-53300 . 5040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2016
:12/2/2016
- , - , 380 .. (+-10%), 60 .. (+-10%) . . 8,00 /.. 2,00 /.. . , . 20.12.2016, 10:30 .., / - 19, .. 106 79 . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm. * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79 210.36.62.310. 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 12 / 2016
:12/2/2016
: 946907-40 16PROC005437472 2016-11-23 ӻ . : . .: 73300 : : 28210 - 22306 FAX: 28210 - 22329 . . 20114/22/11/2016 ӻ : 1) .3329/4-4-2005 ( 81//05) ( ’ .....). 2) . 5/../86717/11-8-2005 , & - & - & , , ... ( 1245//6-9-2005). 3) ..715/79 .... (... 212//10-9-79). 4) . 8//.70071/30-6-2004 ( & ) . 5) . 62/ 16/30-09-2016 / . 6) 0813 ( ). 46 (CPV 70210000-6) - Ԓ - 5 , 10.200,00 . : 13 2016, 14.00 . : 14 2016, 10.00 . . (www.chaniahospital.gr). .. . ӻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2016
:12/2/2016
- , - , 380 .. (+-10%), 60 .. (+-10%) . . 8,00 /.. 2,00 /.. . , . 20.12.2016, 10:30 .., / - 19, .. 106 79 . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm. * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79 210.36.62.310. 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2016
:12/2/2016
: 75-3 25/11/2016 . .: . 33366 , . 192 . 3463/06 (...), .. 270/81 (: 70-89). . 94 . 6 . 3852/2010, 13 . 10 .. 24-9/20-10-58 3 .1080/80 & . . . . 89932/33205/3-11-2016 . & 1 , (8:30 .. 13:00 ..) .. . & . 07/12/2016, 10:00 .., .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2016
:12/2/2016
/ . . 27331/23-11-2016 ... - .... , ... - .... . 115,00 .. . 28/12/2016, 11:00 .., / / ... - .... , 20 - , 3 . 08:00 14:00 (. 24210 97255, 24210 97250). www.ika.gr. ... - ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2016
:12/2/2016
/ / . / . 26 567 27 / . 2310 564657, fax 231 510290 E-mail: neapl08@otenet.gr 18/11/2016 . .: 18199 - , / - . 1.600,00 .. (+-10%), 920,00 .. (+-10%) , 680,00 .. (+-10%) , . 6,00 /.., 2,00 /.. 19/12/2016, 10:00, / - , . 25 , 2 . / - , 8:00 14:00 (. 2310 564657). www.ika.gr : 64691-58.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2016
:12/2/2016
- . - , 11.11.2016 . .: 38941 (8) - 2016 - 2017 . : 52/2016 . (): 29240 ( ) . (): 29241 ( ) 1. : - ( ) . /: . 21, 55236 .: 2313-322011, 2313-301040 Fax: 2310-332361 e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr. NUTS: GR122. 2. : () www.promitheus.gov.gr 19.11.2016, 8:00 .. 3. : (8) - 2016 - 2017, (4) . ( : , , / (1) (2) . 58/2016 : , , / (3) (4) . 58/2016 ) (1) . . 4. CPV: 90620000-9 . 5. : 86.000,00 20.640,00 24%, : 106.640,00 ( : 37.820,00 , : 68.820,00 ). . . 6. : . , (www.promitheus.gov.gr). 7. : , , 10 . 52/2016 , 12. 20 . 52/2016 . 8. - : : - , XI . 4412/2016. / , . : . , - -. , . . EN ISO 9001:2008 , EN ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 . 9. : : 2% , 1.720,00 ( ) ( ) 610,00 ( ) 1.110,00 ( ) . : 5% . 10. : - , 17.3.4 . 52/2016 . 11. : www.promitheus.gov.gr . : 6.12.2016 08.00:00 .. : 12.12.2016 16:00:00 .. : 16.12.2016 09:30 .. : (6) . : . 12. : : (5) . : (5) . , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2016
:12/5/2016
: 617- 2016 130.500,00 ( ) ̻ ( 201300800026) . 201450800012 508 . . .: 385756/2652 16-12-2016 15:00. .. , 18 0 58200 402, www.pkm.gov.gr->pella, . 2% ... 72 4412/2016 2.104,00 . . , 27 2016 / -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2016
:12/2/2016
: 617- 2016 130.500,00 ( ) ̻ ( 201300800026) . 201450800012 508 . . .: 385756/2652 16-12-2016 15:00. .. , 18 0 58200 402, www.pkm.gov.gr->pella, . 2% ... 72 4412/2016 2.104,00 . . , 27 2016 / -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2016
:11/17/2016
- , / - . 750,00 .. (+-10%), 530,00 .. (+-10%) , 220,00 .. (+-10%) , . 8,00 /.., 2,00 /.. 05/12/2016, 11 .., / - , . 82, . 1. / - , 8:00 14:00. www.ika.gr. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2016
:11/17/2016
- , / - . 750,00 .. (+-10%), 530,00 .. (+-10%) , 220,00 .. (+-10%) , . 8,00 /.., 2,00 /.. 05/12/2016, 11 .., / - , . 82, . 1. / - , 8:00 14:00. www.ika.gr. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2016
:11/17/2016
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΤ -ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.Π.Α.Ε.Ν. ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) προκηρύσσει δημόσιο επα- ναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών, για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση δύο (2) ισόγειων καταστημάτων ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν. στον Πειραιά, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών: 1. Κατάστημα Κ7 (πρόσοψη επί της οδού Σωτήρος Διός): Συνολική επιφάνεια 91,75 Τ.Μ. (ισόγειο 33,00 τ.μ., πατάρι 25,75 τ.μ., υπόγειο 33,00 τ.μ.) 2. Κατάστημα Κ8 (πρόσοψη επί της οδού Σωτήρος Διός): Συνολική επιφάνεια 85,54 Τ.Μ. (ισόγειο 34,94 τ.μ., πατάρι 15,66 τ.μ., υπόγειο 34,94 τ.μ.) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 13/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Ν.Α.Τ, Εθν. Αντίστασης 1 (1ος όροφος), στον Πειραιά. Αντίτυπα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την 10/11/2016 και έως την 12/12/2016 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τ, Τμήμα Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Εθν. Αντίστασης 1, 3ος όροφος, καθημερινά από 09.00 π.μ. έως την 13.00 μ.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Επιτηδείου (τηλ: 210-41.49.311 – Fax: 210-41.49.302), Ε. Στεφανίδη (τηλ: 210-41.49.312). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Π.Α.Ε.Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2016
:11/17/2016
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΤ -ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.Π.Α.Ε.Ν. ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) προκηρύσσει δημόσιο επα- ναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών, για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση δύο (2) ισόγειων καταστημάτων ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν. στον Πειραιά, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών: 1. Κατάστημα Κ7 (πρόσοψη επί της οδού Σωτήρος Διός): Συνολική επιφάνεια 91,75 Τ.Μ. (ισόγειο 33,00 τ.μ., πατάρι 25,75 τ.μ., υπόγειο 33,00 τ.μ.) 2. Κατάστημα Κ8 (πρόσοψη επί της οδού Σωτήρος Διός): Συνολική επιφάνεια 85,54 Τ.Μ. (ισόγειο 34,94 τ.μ., πατάρι 15,66 τ.μ., υπόγειο 34,94 τ.μ.) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 13/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Ν.Α.Τ, Εθν. Αντίστασης 1 (1ος όροφος), στον Πειραιά. Αντίτυπα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την 10/11/2016 και έως την 12/12/2016 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τ, Τμήμα Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Εθν. Αντίστασης 1, 3ος όροφος, καθημερινά από 09.00 π.μ. έως την 13.00 μ.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Επιτηδείου (τηλ: 210-41.49.311 – Fax: 210-41.49.302), Ε. Στεφανίδη (τηλ: 210-41.49.312). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Π.Α.Ε.Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2016
:11/17/2016
/ - 25-10-2016 . . 7971 - , / - . 710 .. , 220 .. , . 15-12-2016, 12:00 .., - , 27, : . 08:00 14:00 (. 2310 780855 & 2310 785321). www.ika.gr (: 61424691-9).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2016
:11/17/2016
/ - 25-10-2016 . . 7971 - , / - . 710 .. , 220 .. , . 15-12-2016, 12:00 .., - , 27, : . 08:00 14:00 (. 2310 780855 & 2310 785321). www.ika.gr (: 61424691-9).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 12 / 2016
:11/17/2016
В . 26/02.11.2016 1. 12.12.2016, 11:00 .., , , 80 / (2 ), 01.02.2017 31.01.2021, . 2. ( ). 10,00 1 , 2% , . 3. 5% 1 , . 4. /, ( 27 ), .. (www.haf.gr). 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 28920-55040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 12 / 2016
:11/17/2016
- , / - /, 680 .. (+- 10%), 100 .. (+- 10%) 580 .. (+- 10%), . 5,00 /.. 2,00 /.. . 06.12.2016, 10:00 .., / -, 19, .. 106 79 . / & -: * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm * 2: = - - . / & -, 19, .. 106 79 210.36.62.310, 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 12 / 2016
:11/17/2016
- , / - /, 680 .. (+- 10%), 100 .. (+- 10%) 580 .. (+- 10%), . 5,00 /.. 2,00 /.. . 06.12.2016, 10:00 .., / -, 19, .. 106 79 . / & -: * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm * 2: = - - . / & -, 19, .. 106 79 210.36.62.310, 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 12 / 2016
:12/20/2016
: 615- . .: 101557/29167 51/2016 , . 23/12/2016 13.00 020 Œ . 1. , (25.000,00 ). , . (5) - , (10) . ( 10% ) , (2.500,00 ) , . , , 203 ’ . 1 , (. , . 2313317237). : www.thessaloniki.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2016
:12/20/2016
, , . 21-12-2016, 10:00, ( . 6, 1 , . 15). , . 210 3689017 210 3689042, www.uoa.gr ( / ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 12 / 2016
:12/20/2016
2 & : : , 28/11/2016 . . 98.16 , 22/12/2016, 10:00-11:00 .., , , 350m2 , B 18, ..715/79, (5) . , , (No 19) , 374, 213 2054247 : 213 2054308. - www.diavgeia.gov.gr www.pshyhat.gr - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2016
:12/5/2016
23-11-2016 . .: 9332 . /: . : 440 07 : 2653360338 Fax: 2653360334 ( 5 .4412/2016 - 147) ( 5 .4412/2016 - 147) I: I.1. , (-) , . (, . . 440 07 , ). : , .: 26533 60338, Fax: 26533 60334 : , . . 440 07 , . II: II.1. : : .. , : ( , ) .. . 58.467,88 24 ô : 12 . . : , : : 1. : , 1.169,36 . : 5% , . 2. . .. 35-7413.008 2016 . 3. . 4412/2016. 4. . 4412/2016 , ( 2014/24/ 2014/25/Ż ( 147). . 1. 18 - 20.1 . 2. : , 24 : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . . . 2, 3 4 19 . 1 (. -) 77 . 4412/2016. . . 3. . 24, .. , 12 . IV. . : , - : 1. ( 40%). 2.) ) ( 60%). 3. 70%. 4. 30%. . : , , 30/11/2016 : www.zagori.gov.gr. , 09/12/2016, . 2. 15/12/2016, 10:00. . 3. 10 . V: , (5) . , (5) . , . . , , , (1%) . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2016
:12/20/2016
, , . 21-12-2016, 10:00, ( . 6, 1 , . 15). , . 210 3689017 210 3689042, www.uoa.gr ( / ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2016
:12/5/2016
В . 29/18.11.2016 1. 13.12.2016, 11:00 .., (), , , 390 / , , , . 2. ( ). ( 15,00) 1 , (2%) , . 3. (5%) 1 , . 4. , ( 27 ), .. (www.haf.gr). 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 25910-53300 . 5040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2016
:12/5/2016
- , - , 380 .. (+-10%), 60 .. (+-10%) . . 8,00 /.. 2,00 /.. . , . 20.12.2016, 10:30 .., / - 19, .. 106 79 . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm. * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79 210.36.62.310. 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 12 / 2016
:12/5/2016
: 946907-40 16PROC005437472 2016-11-23 ӻ . : . .: 73300 : : 28210 - 22306 FAX: 28210 - 22329 . . 20114/22/11/2016 ӻ : 1) .3329/4-4-2005 ( 81//05) ( ’ .....). 2) . 5/../86717/11-8-2005 , & - & - & , , ... ( 1245//6-9-2005). 3) ..715/79 .... (... 212//10-9-79). 4) . 8//.70071/30-6-2004 ( & ) . 5) . 62/ 16/30-09-2016 / . 6) 0813 ( ). 46 (CPV 70210000-6) - Ԓ - 5 , 10.200,00 . : 13 2016, 14.00 . : 14 2016, 10.00 . . (www.chaniahospital.gr). .. . ӻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2016
:12/5/2016
: 75-3 25/11/2016 . .: . 33366 , . 192 . 3463/06 (...), .. 270/81 (: 70-89). . 94 . 6 . 3852/2010, 13 . 10 .. 24-9/20-10-58 3 .1080/80 & . . . . 89932/33205/3-11-2016 . & 1 , (8:30 .. 13:00 ..) .. . & . 07/12/2016, 10:00 .., .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2016
:12/5/2016
/ . . 27331/23-11-2016 ... - .... , ... - .... . 115,00 .. . 28/12/2016, 11:00 .., / / ... - .... , 20 - , 3 . 08:00 14:00 (. 24210 97255, 24210 97250). www.ika.gr. ... - ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2016
:12/5/2016
/ . . 27331/23-11-2016 ... - .... , ... - .... . 115,00 .. . 28/12/2016, 11:00 .., / / ... - .... , 20 - , 3 . 08:00 14:00 (. 24210 97255, 24210 97250). www.ika.gr. ... - ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 12 / 2015
:12/31/2014
..: 486248/18.12.2014 31.12.2014, 10:00-10:15 .., , , 22, 4 , , . 14 : 1. 21,22 .., 2. 21,22 .. 3. 16,38 .., 890,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 52.77.472 - 473, . . , 17.12.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 12 / 2015
:12/31/2014
..: 486249/18.12.2014 31.12.2014, 10:00-10:15 .., , , 22, 4 , , . 41 : 1. 21,00 .., 2. 21,00 .. 3. 16,15 .., 1.230,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 52.77.472 - 473, . . , 17.12.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2015
:11/2/2015
, , : .. ". : 442808/14568/09-10-2015 : 343.000,00 ....(278.861,79 ) , . : 508 .0, 201450800012 : 201450800012 : : / : 16-10-2015 () www.promitheus.gov.gr . , , www.promitheus.gov.gr, ..... , 24-11-2015, 15:00 .. , , .4155/13 (//29-5-2013), 11 . 1/2390/16-10-2013 (: -61) (.....) ( 2677 ´/ 21.10.2013), .. 60/2007 .. 118/2007. . , 01-12-2015, 09:00 .., , , ..., . 198. www.promitheus.gov.gr, ..... ... www.pkm.gov.gr. ( . 2313 319603). 08:00.. 15:30 .. , . 198, .2313319603, / , . 2313 331368 . ... - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2015
:12/19/2014
..: 467441/04.12.2014 17.12.2014, 10:00-10:15 .., , , 22, 4 , , . 11 - , , : 1. 11,30 .. 2. 6 (2 3) .., 300,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 52.77.472 - 473, . . , 02.12.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2015
:12/19/2014
..: 467442/04.12.2014 17.12.2014, 10:00-10:15 .., , , 22, 4 , , . 37 , 2,84 .. 1,50 .., , 89,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 52.77.472 - 473, . . , 03.12.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2015
:12/2/2014
I.. . TAX. /: . 152 36 : 8041757 - 8041771 FAX: 8041755 . . 223 21 2014 . . : 2 , 86,20 .., 97-99 - , (5,10 ..) , : , , 2 , W.C. - W.C. . (. - 10-12 - 4 ), 01 2014, 11-12 .. . , . : 210 36.02.657 & 210 36.21.740. 21.11.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2015
:12/19/2014
I.. . TAX. /: . 152 36 : 8041757 - 8041771 FAX: 8041755 . . 231 11 2014 . . : 2 , 86,20 .., 97-99 - , (5,10 ..) , : , , 2 , W.C. - W.C. . (. - 10-12 - 4 ), 16 2014, 11-12 .. . , . : 210 36.02.657 & 210 36.21.740. 11.11.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 19 / 12 / 2015
:12/19/2014
----------------------- Page 1----------------------- Αριθμ. Πρωτ. 665 Εν Αθήναις τη 9.12.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΡΗ 26 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Iερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη εκθέτει προς τριετή εκμίσθωσιν διά κατοικίαν ή διά επαγγελματικήν στέγην και εις οίαν κατά- στασιν ευρίσκεται εν διαμερίσμα, δεύτερου ορόφου (80 τ.μ.), επί της οδού Σαρρή 26 & Κρανάου 2, εν Αθήναις. Η Δημοπρασία θα διενεργηθή εις τα Γραφεία της Μονής (οδός Ιωάννου Γεννα- δίου 14 Αθήναι, όπισθεν του Νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»), την 19ην Δεκεμβρίου 2014, ημέραν Παρασκευήν και από ώρας 12.00 μ.μ. - 12.30 μ.μ. ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής. Των Όρων συγγραφής υποχρεώσεων και της Διακηρύξεως Εκμισθώσεως δύνανται να λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι από την Γραμματείαν της Ιεράς Μονής καθη- μερινώς και κατά τας ώρας 9:30 έως 13:00 και εις τα τηλέφωνα: 210.72 12 402. Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον. Ο Καθηγούμενος Ο Θαυμακού Ιάκωβος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 12 / 2015
:12/19/2014
4-12-2014 . . 57085 (...) / - , , & . 1, 263 34 : . : +30 2610 369423 FAX: +30 2610 369177 e-mail: mihalop@teipat.gr , 2014-2015, 2015-2016 & 2016-2017. , (2.000,00 ?). : . . : 18 2014 & 10.30 .. : 18 2014 & 12.00 . (2.000,00 E). , 21/2014 . . 56967/4-12-2014 , , 2014-2015, 2015-2016 & 2016-2017. www.teipat.gr www.teimes.gr, www.teiwest.gr, www.app.diavgeia.gov.gr, () www.tee.gr, & www.acci.gr, www.ea@e-a.gr, www.gge.gr, www.pde.gov.gr, & www.mindev.gr & www.antagonistikotita.gr pdf. () . .. , : 2610-369 423 . , e-mail:mihalop@teipat.gr. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2015
:12/19/2014
- ... / . 213 2068917 - 18 19.11.2014 - ... , : * (.. 1/2014), . 07.12.2014, 12:00 .., . ( & , .. 115 26, . 213 20.68.917 - 18, 210 69.14.735), . : http://www.korgialenio-benakio.gr, . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2015
:12/1/2015
2X6 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ Ο ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν - -- -- -- -- -- - Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ Ο ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι - -- -- -- -- -- - Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Τ Τμ μῆμ μα α Μ Μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ων ν Ἀθ θῆν να αι ι: : 2 23 3 Ν ΝΟ ΟΕ Ε. . 2 20 01 15 5 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Α Αἰκ κ. . Γ Γκ κρ ρι ιτ τζ ζά άπ πη η Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 6 65 53 39 9/ /1 14 40 08 8 Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 35 5 Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ Α: : " "Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία α ἐκ κμ μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ τω ων ν" " Προσφέρονται πρός ἐκμίσθωσιν, δι’ ἐπαναληπτικῆς πλειοδοτικῆς δημο- πρασίας, τά κάτωθι εἰς Θεσσαλονίκην ἀκίνητα: 1. Α΄ ὄροφος (548,00 τ.μ.), Βασ Ὄλγας 135. 2. Διαμέρισμα Α΄1 (41,91 τ.μ.), Ἀμαλίας 32 καί Ἀετοράχης. 3. Διαμέρισμα Β΄1 (52,00 τ.μ.), Παπάφη 98-100. 4. Διαμέρισμα Β΄3 (130,00 τ.μ.) μέ (1) θέσιν σταθμεύσεως, Θεμ. Σοφούλη 54-56. Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ, βάσει τῆς 1253/2015 Διακηρύξεως, τήν 07-12-2015, ἡμέραν Τετάρτην, 10:30 π.μ. ἕως 11:00 π.μ., εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.). Πληροφορίαι: τηλ. 2310.225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γ Γε εν νι ικ κό ός ς Δ Δι ιε ευ υθ θυ υν ντ τή ής ς † † Ὁ Ἐπ πί ίσ σκ κο οπ πο ος ς Σ Σα αλ λώ ών νω ων ν Ἀν ντ τώ ών νι ιο ος ς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2015
:12/1/2015
: 657-5 , 16 2015 . .: .497931 / 2503 .../.. , , (), (8) 4x4 2015-2016, ( 201300800026), : .. 2015, 120.400,00 . 12-10-2015 .1853/20-10-2015 . : / 1 (4) 2 (4) () www.promitheus.gov.gr. 07-12-2015 10:00 .. 09-12-2015 23:59 .. . 10.00 .. 10-12-2015, . 120.400,00 2015-2016. 2014E50800012 508 ( 201300800026), : .. 2015 . , 5 ( ) , . , . . .. - .. http:http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 www.promitheus.gov.gr ...?.. , (. 3, 2 , : . , . 23413- 53270). ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2015
:12/1/2015
/ 19-11-2015 . .: 113329 , / , , , 151.382,25 , (1) . . : 109466/9-11-2015 , / . () www.promitheus.gov.gr. : 11-12-2015 : 08:00 .. : 17-12-2015 : 15:00 .. , , . 2% . . , , . / 1, .: 2421350106, 2421350165 FAX 2421097610, / www.dimosvolos.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:12/1/2015
, 20/11/2015 . .: -52405- , : 3 , 11:30-12:00 .. [ ], , , , . . 658/2015 , [5] (2) . : ) ) 3 . , 100 . . , , , ... , 10% (. 200 ) 20 . - .. . / ӻ. ( 15 - 3 ), 8.15 .. - 14.00 ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2015
:12/1/2015
ӻ . : . .: 73300 : . : 28210-22310 FAX: 28210-22329 . . 18521/24-11-2015 ӻ : 1) .3329/4-4-2005 ( 81//05) ( ’ .....). 2) . 5/../86717/11-8-2005 , & - & - & , , ... ( 1245//6-9-2005). 3) ..715/79 .... ( 212//10-9-79). 4) . 8//.70071 /30-6-2004 ( & ) . 5) . 25/ 18/23-9-15 / . 6) 0813 ( ). 15 5 , 17.400,00 . : 16 , 14.00 . : 17 , 11.00 . . (www.chaniahospital.gr). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 12 / 2015
:12/1/2015
/ - 23.12.2015 . . 14640/4872 - , - . 1.020 .. , 400 .. , . 23.12.2015, 9:00 .., - , 89, 2. 08:00 14:00 (. 28310-21.136 - 21.153). www.ika.gr. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 12 / 2015
:12/1/2015
/: , 26/11/2015 ..:- 53194- , . , . 682/2015, . 7 2015, 9:30-10.00.. , . , 6.100,00 . , , , , (1/10) , 610,00 , , 10% . . . 2132025366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2015
:12/1/2015
. 2610-997.813 & fax 2610-997.400 " , " , 9 2015, 12:30, , , , , (), 1 , , . , 13:00. 2610/997.813 ( , , ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2015
:12/1/2015
. 2610-997.813 & fax 2610-997.400 " " , 9 2015, 11:30 .., , , (), 1 , , . , 10:00 .. 2610/997.813 ( , , ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2015
:12/1/2015
. 2610-997.813 & fax 2610-997.400 " " , 10 2015, 11:30 .., - , , (), 1 , , . , 12:00. 2610/997.813 ( , , ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 12 / 2015
:12/1/2015
/ - 23.12.2015 . . 14640/4872 - , - . 1.020 .. , 400 .. , . 23.12.2015, 9:00 .., - , 89, 2. 08:00 14:00 (. 28310-21.136 - 21.153). www.ika.gr. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2015
:12/1/2015
. 2610-997.813 & fax 2610-997.400 - , 9 2015, 11:30 .., - , , (), 1 , , . , 10:00 .. 2610/997.813 ( , , ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 12 / 2015
:12/1/2015
. . 2310 205.534 - 2310 205.443 FAX: 2310 219.719 546 38 27-11-2015 : . 18 2015 10:00 .., ( , 2 ). http://www.et.diavgeia.gr ... (3 ), - . 54638 09:00 14:30, . : 2310 205.534, 205536 200.082. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:11/19/2015
- , 46, . 40 /., 03.12.2015, 11:00 .., - , / & , 19, 106 79 , . - , / & , 19, 106 79 210 36.62.364, 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2015
:11/19/2015
- ..... . : 9 . . 1 .. 49100 : . : 26610-46362 Fax: 26610-44110 16 2015 . .: 7790 2015 .... 2015 115.000,00 23%, 141.450,00 23%. , 09 2015, 10:30 .. . . 2% , 150 1. 569 , 569 , 1.137 . 2. 2 . 8 2015 13:00, K. . , 26610 46362.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:11/19/2015
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό δια- γωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμε- νων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)», προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιά- δων οκτακοσίων ευρώ (28.800,00€), πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98 4ος όροφος. Λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Διακήρυξη που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων, την οποία μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2310 966972, 968, 928 Fax: 2310 283117). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση w ww ww w. .e ey ya at th h. .g gr r. Ο Ο Π Πρ ρό όε εδ δρ ρο ος ς & & Δ Δι ιε ευ υθ θύ ύν νω ων ν Σ Σύ ύμ μβ βο ου υλ λο ος ς τ τη ης ς Ε ΕΥ ΥΑ ΑΘ Θ Α ΑΕ Ε Ν Νί ίκ κο ος ς Π Πα απ πα αδ δά άκ κη ης ς 2X11 Π ΠΡ ΡΟ ΟΚ ΚΗ ΗΡ ΡΥ ΥΞ ΞΗ Η Δ ΔΙ ΙΑ ΑΓ ΓΩ ΩΝ ΝΙ ΙΣ Σ ΜΟ ΟΥ Υ Γ Γι ια α τ τη ην ν « «Π Πα αρ ρο οχ χή ή Υ Υπ πη ηρ ρε εσ σι ιώ ών ν γ γι ια α τ τη η μ μί ίσ σθ θω ωσ ση η μ μη ηχ χα αν νη ημ μά άτ τω ων ν κ κα αι ι ο οχ χη ημ μά άτ τω ων ν φ φό όρ ρτ τω ωσ ση ης ς, , μ με ετ τα αφ φο ορ ρά άς ς κ κα αι ι α απ πό όθ θε εσ ση ης ς τ τω ων ν π πα αρ ρα αγ γό ό- - μ με εν νω ων ν ε εσ σχ χα αρ ρι ισ σμ μά άτ τω ων ν α απ πό ό τ τη ην ν Ε Εγ γκ κα ατ τά άσ στ τα ασ ση η Ε Επ πε εξ ξε ερ ργ γα ασ σί ία ας ς Λ Λυ υμ μά άτ τω ων ν Θ Θε εσ σσ σα αλ λο ον νί ίκ κη ης ς ( (Ε ΕΕ ΕΛ ΛΘ Θ, , Σ ΣΙ ΙΝ ΝΔ ΔΟ ΟΣ Σ) )» » π πρ ρο οϋ ϋπ πο ολ λο ογ γι ισ σμ μο ού ύ τ τε ετ τρ ρα ακ κο οσ σί ίω ων ν χ χι ιλ λι ιά άδ δω ων ν ε ευ υρ ρώ ώ ( (4 40 00 0. .0 00 00 0€ €) ) π πλ λέ έο ον ν Φ ΦΠ ΠΑ Α Ε Ε. .Υ Υ. .Α Α. .Θ Θ. . E ET TA AI IΡ ΡΙ ΙΑ Α Υ ΥΔ ΔΡ ΡΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ & & Α ΑΠ ΠΟ ΟΧ ΧΕ ΕΤ ΤΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ Θ ΘΕ ΕΣ ΣΣ ΣΑ ΑΛ ΛΟ ΟΝ ΝΙ ΙΚ ΚΗ ΗΣ Σ Α Α. .Ε Ε. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:11/19/2015
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό δια- γωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμε- νων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)», π πρ ρο οϋ ϋπ πο ολ λο ογ γι ισ σμ μο ού ύ ε εί ίκ κο οσ σι ι ο οκ κτ τώ ώ χ χι ιλ λι ιά ά- - δ δω ων ν ο οκ κτ τα ακ κο οσ σί ίω ων ν ε ευ υρ ρώ ώ ( (2 28 8. .8 80 00 0, ,0 00 0€ €) ), , π πλ λέ έο ον ν Φ ΦΠ ΠΑ Α. . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3 η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98 4 ος όροφος. Λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Διακήρυξη που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων, την οποία μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8 ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2310 966972, 968, 928 Fax: 2310 283117). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr. Ο Ο Π Πρ ρό όε εδ δρ ρο ος ς Δ Δι ιε ευ υθ θύ ύν νω ων ν Σ Σύ ύμ μβ βο ου υλ λο ος ς τ τη ης ς Ε Ε. .Υ Υ. .Α Α. .Θ Θ. . Α Α. .Ε Ε. . Ν Νι ικ κό όλ λα αο ος ς Π Πα απ πα αδ δά άκ κη ης ς 2X11 Ο ΟΡ ΡΘ ΘΗ Η Ε ΕΠ ΠΑ ΑΝ ΝΑ ΑΛ ΛΗ Η ΨΗ Η Π ΠΡ ΡΟ ΟΚ ΚΗ ΗΡ ΡΥ ΥΞ ΞΗ ΗΣ Σ Δ ΔΙ ΙΑ ΑΓ ΓΩ ΩΝ ΝΙ ΙΣ Σ ΜΟ ΟΥ Υ Γ Γι ια α τ τη ην ν « «Π Πα αρ ρο οχ χή ή Υ Υπ πη ηρ ρε εσ σι ιώ ών ν γ γι ια α τ τη η μ μί ίσ σθ θω ωσ ση η μ μη ηχ χα αν νη ημ μά άτ τω ων ν κ κα αι ι ο οχ χη ημ μά άτ τω ων ν φ φό όρ ρτ τω ωσ ση ης ς, , μ με ετ τα αφ φο ορ ρά άς ς κ κα αι ι α απ πό όθ θε εσ ση ης ς τ τω ων ν π πα αρ ρα αγ γό όμ με εν νω ων ν ε εσ σχ χα αρ ρι ισ σμ μά άτ τω ων ν α απ πό ό τ τη ην ν Ε Εγ γκ κα ατ τά άσ στ τα ασ ση η Ε Επ πε εξ ξε ερ ργ γα ασ σί ία ας ς Λ Λυ υμ μά άτ τω ων ν Θ Θε εσ σσ σα αλ λο ον νί ίκ κη ης ς ( (Ε ΕΕ ΕΛ ΛΘ Θ, , Σ ΣΙ ΙΝ ΝΔ ΔΟ ΟΣ Σ) )» » π πρ ρο οϋ ϋπ πο ολ λο ογ γι ισ σμ μο ού ύ ε εί ίκ κο οσ σι ι ο οκ κτ τώ ώ χ χι ιλ λι ιά άδ δω ων ν ο οκ κτ τα ακ κο οσ σί ίω ων ν ε ευ υρ ρώ ώ ( (2 28 8. .8 80 00 0, ,0 00 0€ €) ), , π πλ λέ έο ον ν Φ ΦΠ ΠΑ Α Ε Ε. .Υ Υ. .Α Α. .Θ Θ. . E ET TA AI IΡ ΡΙ ΙΑ Α Υ ΥΔ ΔΡ ΡΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ & & Α ΑΠ ΠΟ ΟΧ ΧΕ ΕΤ ΤΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΣ Σ Θ ΘΕ ΕΣ ΣΣ ΣΑ ΑΛ ΛΟ ΟΝ ΝΙ ΙΚ ΚΗ ΗΣ Σ Α Α. .Ε Ε. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 31 / 12 / 2015
:12/17/2015
- HELEXPO .. - HELEXPO .. , , , 10.01.2016 09.01.2017. 31.12.2015 : 11:00, , 154, 546 36 . , . . : 2310 291.580 ( ), . - HELEXPO .., ( ), , - Helexpo: http/www.helexpo.gr. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:11/19/2015
. . 2310 205.534 - 2310 205.443 FAX: 2310 219.719 546 38 09-11-2015 : . 03 2015 10:00 .., ( , 2 ). http://www.et.diavgeia.gr ... (3 ), - .. 54638 09:00 14:30, . : 2310 205.534, 205.536 200.082. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2015
:11/19/2015
. : . 15-17 . : 117 43 : : 213 206312 Fax: 213 2063632 E-mail: tm_periousia@patt.gov.gr , 10/11/2015 . .: 214416 .. 242/1996 ( 179//1996) ( ) , . 2225/2015 , (1) , / .. , / / , , . : ) . ) , . (500) /: - . ) 1.859 .., 1.409 .. 450 .. . 2.300 .. 2.800 .. , , . ) . ) , , . ) , / .. . (20) 1 2015, , . 15-17, / , 2 , 09.00 .. 15.00 .. , () / . (2.000 ), - . 6 . . , , . , .. 242/1996. (9) . - -, , , .. 242/1996 ( 19, 20 21). , , , . 15-17, 2 , , 10:00 14:00 213-2063716, 213-2063612, 213-2063635 213-2063719 www.patt.gov.gr .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2015
:11/19/2015
- , 46 . 40/., 03-12-2015, 11:00 , -, / & , 19, 10679 , -, / & , 19, 10679 210 3662364 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 12 / 2015
:11/2/2015
- ... . /: .. 22300 : 27570-22807 Fax: 27570-22246, 23230 Email: ty@parnonas.gr : : : : . ... : ( 201107580123 0758 ) : 56.032,50 ( ...) : : 23/10/2015 . .: 2720 . 3316/05 ( 2004/17) 1. - ӻ ͻ, 56.032,50 ( ). 2. : 1. 13.737,00 09 2. 21.690,00 13 3. 14.098,50 18 4. 6.507,00 27. 3. ( , , , , ..., ) ( - , .. 22300, .: 2757022807, Fax:275023230), 14-12-2015. ( 9 .3316/05). 2757022807, FAX 2757023230, . . 4. , , , 22/12/2015 10 .. 5. , , ( ): 5.1 / . 18.1, 39 . 3316/05 ( ) . 716/77 , 5.2 - .. ... , 52 2004/17/i 18.1, 5.3 - .. ... , , / IX 2004/17 , - / , , 39 .3316/05, : 09, 1 4- 13, 1 4- 18, 1 4- 27, 1 4- . 6. . 7. 30 . 8. 1.120,65 (7) , . (6) . 9. ͻ, - MIS 349366 2007-2013. ..... ( - ), . . 201207580123 0758 . 10. . 4 9 . 3316/2005. , 18, 19 20 . , 22 , 22.2 . 23/10/2015 ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2015
:11/19/2015
, 1) ( ) 114 .. 12 650,00 , 2) 184,60 .. . & 6 . 950,00 , 3) 145,00 .. . & 6 . 850,00 , 4) 25 .. . & 6 . 450,00 . 01 2015 10:00 12:00 . . ... 300,00 . : 210-8961957 - 210-8962076. : 09:00-13:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 12 / 2015
:11/19/2015
: 5-531 /: 3/11/2015 . .: 18904 2004/17 I: I.1) , (-) . / , , . . 32009, . . , .: 22623 51136, .: 22620 51138. II: II.1) : . II.1.1. : : ) (3) ) . 8 . 100.000,00 , . . (. 13) 85.000,00 - (. 09) 13.000,00 - (. 09) 2.000,00 953.560,93 : 105.116,31 / (. 09) 525.164,78 (. 13) 102.831,69 (. 16) 10.976,65 (. 18) 27.017,45 (. 20) 20.000,00 (. 21) 162.454,06 (. 27) , 19.1 . (3) (18) . (14) . , , ( 23 . 3 .3316/05). : , : 1. : . (3) , 7 6 , ) - ... ..., ) ... ( 24 . 2 . 3316/05). V ... (9) . , , . , . . . , . : , (V) , . 5% .. . 2. : . 201407500020. () 2014-2020. . .: 79705/31-12-2014 . ( ) 2014-2020. 3. , . .3316/2005. 4. . . 3316/2005 . .1. 2 . 2 .3316/2005, . 2 6 . 12.2 12.3 , : 1. 09, Œ 2. 13, Ē 3. 16, ’ 4. 18, ’ 5. 20, 6. 21, 7. 27, Ò , 39 .3316/2005 ./ ( , .716/1977 ). * , , ( ): * 19.1. * - .. ... ... , 52 2004/18/ 19.1, * - .. ... , , / 2004/18/ , - / , , 39 .3316/05, : 1. 09 2 12 1 8 4 4 2. 13, 1 12 1 8 2 4 3. 16 1 8 4. 18 1 8 5. 20 1 4 6. 21 1 4 7. 27 1 12 . . . 4 6 39 .3316/05. * 19.1 , . 19.2, . . , . . , (3), . . , / / 15, . , . . * , . , . * / , , , , , , . / . ( ) . 1 4 138/2009. IV . : * . 4 6 . 3316/05 1 .. ///1161/15-7-2006 * . . : 1. 21/12/2015, 20 . , . 2. , 29/12/2015 10:00, . . 4.8 . 3. , (8) . V: ( 89/665, 2007/66/, . 5 13 .3316/05 . 3886/10), , .. . : ) , (7) . .. 2 , . ) . . . : 1. (5) 2. (10) 3. (5) . , . . . .. 2/11/2015. , 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2014
:11/18/2014
: 768-5 : . /: 76 . .: 176 76 : . .: 213 2070 398 e-mail: m.paravalou@kallithea.gr 10-11-2014 . . 67426 : - : ( . 76, . , 3 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - 160 .. - .. . , , - - () ( 407 /9-4-2010) - . (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76, 2 ). : 213 2070 300. - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:11/18/2014
, . AM. . . / / / & .. & ( ) , , , , , , , &//1.1/8804/10.11.2014 ... ( ) , , , , , , 16 2014, 10:00, / / & .., 5 , .. 115 23. 10.11.2014. , 13.11.2014 / / & .. . / ’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2014
:11/18/2014
, 3 2014 () & . : 12967/2-6523/3.11.2014 ./: 46 & . : 185 10, : . : 213 135 2241 Fax: 213 135 3158 -ail: s.katsirelou@statistics.gr : () (6) 1.1.2015 31.12.2020. : : (28.080 ) , (390 12 6 ) 1.1.2015 31.12.2020 ( , ) 80 .. 85 .. : . : (6) . : 7/11/2014 8/11/2014 7/11/2014 8/11/2014 , www.statistics.gr ( ). : ( , , ) 80 .. 85 .., (2) - , ( ) ( , ...). : 1/12/2014 ( 28/11/2014) . , . 3, , . . : () 46 , 3 , 08.00 .. 16.00 .. - : 1) / - , 7 , . 703, : .. e-mail: s.katsirelou@statistics.gr e.makri@statistics.gr : 2131352241, 2131353159, :2131353158 2) . , I. 3, : . , e-mail: v.mastora@statistics.gr, : 26810 72256. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/2/2014
: 27- , 24/11/2014 . .: .469622/2989 .../.. , (6) 4x4 2014-2015, ( 201300800026), 3: .. 2014, 73.800,00 . 11-11-2014 . 1974/18-11-2014 . : / 1 (3) 2 (3) 16 2014, 10:00 . ( ) (. 3, 2 . 73.800,00 2014-2015. 2014E50800012 508 ( 201300800026), 3: .. 2014 . : . , 2 , . . , . 2, 4 & 5 . , ...... (. 3, 2 , : . , . 23413 - 53257). ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2014
:12/18/2013
. /: 24 & . : 104 34 : . : 210 8223382, 210 8843939 FAX: 210 8216180 , 15.11.2013 . . 2741 : 10.12.2013, 10:00 11:00 .., ( 24 & ), , , , ( , , ) 4.985 .., 3.528 .. , / 460 .. , ( ) , , , . , 800 400 . (40.500) . , ( ) . 210-82.23.382 & 210-88.43.939. , @. : 1-. 8.11.2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 12 / 2014
:12/18/2013
. . 2310 219.719 2310 205.443 FAX: 2310 219.719 546 38 21-11-2013 : . . , 12 2013 11:00, ( , 3 ). (3 ) 09:00 14:30, . : 2310 205534, 205443 219719. Թ ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
:1-84 : : . /: 76 . .: 176 76 : . .: 213 2070398 e-mail: m.paravalou@kallithea.gr 20-11-2013 . . 68777 : - : ( . 76, . , 2 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - , 90 .. - .. . , , . - - () ( 407 / 9-4-2010). - (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76, 2 ). : 213 2070300. - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
: 1- : : . /: 76 . .: 176 76 : . .: 213 2070398 e-mail: m.paravalou@kallithea.gr 20-11-2013 . . 68778 : - : ( . 76, . , 2 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - (3) ( ) 350 .. 500 .. - .. . , , . . - - () ( 407 / 9-4-2010). - - . (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76, 2 ). : 213 2070300. - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 12 / 2014
:12/18/2013
. /: 24 & . : 104 34 : . : 210 8223382, 210 8843939 FAX: 210 8216180 , 25.11.2013 . . 2829 : 12.12.2013, 10:00 11:00 .., ( 24 & ), , , , ( , , ) 2.512 .., 2.010 .. , , , . 800 1, 2 3 , 400 . (26.000) . , ( ) . 210-82.23.382 & 210-88.43.939. , @ (: 1-66). 20.11.2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2014
:12/18/2013
..., : * * . 5 2013 13:00 .. , . 5 2013 13:00 .. 11:00 .. - 13:00 .. . ( A, 1 , . 2310995210, . ), , : http://eadp.ad.auth.gr. . .. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 16 2013 10.00 - 11.00 . 210 & - ) , .. -5, 9,52 ,., , 14, , 30,00 . & . . . , . 210-9531822. .. .... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 13 2013 11.00 - 12.00 (. 210 & - ) , .. -4 9,52 .., , 14, , 30,00 . & . . . , . 210-9531822 .. .... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 13 2013 12.00 - 13.00 (. 210 & - ) , .. -1, 17,28 .., , 14, , 45,00 . & . . . , . 210-9331822. .. ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 13 2013 10.00-11.00 (. 210 & - ) , .. -1, 15,64 .., , 14, , 45,00 . & . . . , . 210-9531822 .. .... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 16 2013 11.00 - 12.00 (. 210 & - ) , .. -2, 18,00 .., , 14, , 45,00 . & . . . , . 210-9531822. .. .... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
, & & (....) . & - : . 210 - - . . 176 75 : . 32 /, .. 546 61 : www.keat.gr - : . . 210 9531822, 9595868 , 22.11.2013 (....) .... , ..715/1979 19 2013 , 16 2013 12.00 - 13.00 (. 210 & - ) , .. -6, 9,52 .., , 14, , 30,00 . & . . . , . 210-9531822. .. ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
, 02.12.2013 , , pellets ..... ϻ, 131619. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 61.70.244 . , . 210 61.70.141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 16 2013 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/18/2013
, 02.12.2013 , , pellets ..... ϻ, 131619. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 61.70.244 . , . 210 61.70.141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 16 2013 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 12 / 2014
:12/18/2013
.. : 272010/04.12.2013 18-12-2013 09:30-09:45 .. , , 22, 4 , , . 7 - : 1. 11,30 .. 2. 6 (2 3) .., 300,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 2105277472 - 473 . . , 03-12-2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 12 / 2014
:12/18/2013
..: 272009/04.12.2013 18-12-2013 09:30-09:45 .. , , 22, 4 , , . 11 - : 1. 11,30 .. 2. 6 (2 3) .., 300,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 2105277472 - 473 . . , 03-12-2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2014
:12/2/2014
----------------------- Page 1----------------------- Αριθμ. Πρωτ. 635 Εν Αθήναις 24.11.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Iερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη εκθέτει εις φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, προς τριετή εκμίσθωσιν διά κατοικίαν ή διά επαγγελματικήν στέγην και εις οίαν κατάστασιν ευρίσκονται, διαμερίσματα και κατάστημα επί της οδού Αλωπεκής 46 40 τ.μ. Κολωνάκι, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής, ως κάτωθι: ΑΛΩΠΕΚΗΣ 46 ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Τ.Μ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ € Ημ3 40 250,00 Η Δημοπρασία θα διενεργηθή εις τα Γραφεία της Μονής (οδός Ιωάννου Γενναδίου 14, όπισθεν του Νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αθήναι) την 5ην Δεκεμ- βρίου 2014, ημέραν Παρασκευήν και από ώρας 12.00 μ.μ. έως 12.30 μ.μ. ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής. Των Όρων συγγραφής υποχρεώσεων και της Διακηρύξεως Εκμισθώσεως δύνανται να λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι από την Γραμματείαν της Ιεράς Μονής καθημερινώς και κατά τας ώρας 9:30 έως 13:00 και εις τα τηλέφωνα: 210.72 12 402. Τα έξοδα της Δημοπρασίας θα προπλη- ρωθούν από την Ιεράν Μονήν. Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον. Ο Καθηγούμενος Ο Θαυμακού Ιάκωβος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2014
:12/2/2014
(...) ... , (....) ... . 1.400 .. 3.000 ... (. 28, ). ... , , 03/12/2014 11.00 .. ( ). ... (http://www.teiath.gr), & . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 12 / 2014
:12/2/2014
80 4 /3 В . 50/2014 1. : , - / /80 . 2. : . , 01 14. . , , 80 ( 7), 05 14 12:00. . 08 14 10:00, . 3. 11 ..118/07 ( ) . 4. / (1) , 2 ( ), . 5. (15,00 ). 80 , . 6. , , (08:00 14:00), 80 /4 , ջ, . 22420 56.443, Fax: 22420 22.012, () . 7. , , 12 14. () ( )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2014
:12/2/2014
() 5.288,14 .. 3-5 . 05-12-2014, 10.00-11.00 .. ( 13, 4 ) . 08.00 14.00, . 210-3227767. , 20 2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2014
:12/2/2014
. .: 2373/18-11-2014 : 2014 - 2015 : 150.000,00 ... , , 2371/18-11-2014 : 2014 - 2015 150.000,00 , . 16/12/2014 10,00 ( ) ( 2). , , . . , 2% ... 2.439,02 , : 1. - 184,50 2. , (grader) 120 HP 160 HP 212,80 3. , (grader) 161 HP 201,60 4. 90 HP 110 HP 245,00 5. 111 HP 140 HP 266,00 6. 141 HP 160 HP 240,00 7. 161 HP 180 HP 258,00 8. 181 HP 282,00 9. , 70 HP 85 HP 266,00 10. , 86 HP 281,20 . (......) - ... . : . 150.000,00 2014 100.000,00 . , 2, , 36100, 2237352417, 11/12/2014. , 18-11-2014 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2014
:12/2/2014
. : 2374 / 18-11-2014 : 2014 - 2015 : 190.000,00 .. , , 2372/18-11-2014 : 2014 - 2015 190.000,00 , I . 9/12/2014 10,00 ( ) ( 2). , , . . , 2% ... 3.089,42 , : 1. 320,00 2. - 324,00 3. - 468,00 4., (grader) 120 HP 160 HP 212,80 5., (grader) 161 HP 180 HP 235,20 6., (grader) 181 HP 207,00 7. 90 HP 120 HP 196,00 8. 121 HP 150 HP 212,80 9. 151 HP 170 HP 221,40 10. 171 HP 237,60 11. 120 HP 308,00 12. 120 .. 144,00 (......) - ... . : . 190.000,00 2014 120.000,00 . , 2, , 36100, 2237352417, 4/12/2014. , 18 - 11 - 2014 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2014
:12/2/2014
..:446670/18.11.2014 03-12-2014 10:00-10:15 .. , , 22, 4 , , . 18 - , 490,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 2105277472 - 473 . . , 17-11-2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2014
:12/2/2014
..:446662/18.11.2014 03.12.2014 10:00-10:15 .. , , 22, 4 , , . 8 - : 1. 11,30 .. 2. 6 (2 3} .., 510,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 2105277472 - 473 . . , 17-11-2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2014
:12/2/2014
..:446651/18.11.2014 03.12.2014 10:00-10:15 .. , , 22, 4 , , . 5 - : 1. 11,30 .. 2. 6 (2 3), .., 820,00 , 2% . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 2105277472 - 473 . . , 17-11-2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2014
:12/2/2014
(...) ... , (....) ... . 1.400 .. 3.000 ... (. 28, ). ... , , 03/12/2014 11.00 .. ( ). ... (http://www.teiath.gr), & . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 12 / 2014
:12/2/2014
4 & A .16, 546 23 : 1- .19/2014 4 , . 1061/17-10-2014 4 , 462 .. () ( 81 ..) . 60 (), , 4 , (100) , (12) , .. 715/1979, . 17/12/2014 10:00 .. . 17/12/2014 10:00 .. 4 .. , 16, .. 54623, : . , /: 16, .2313 327812,FA 2313 327838. (6 , ) 4 ... . , ( www.4ype.gr ). , , (.. , , . , . . , e-mail account ...) , . ,20/11/2014 4 Y ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2014
:12/2/2014
1 50100 .: 2461051500 FAX: 2461051550 (.: 24/2014) JCB (.: 24/2014) 140.000,00 . 214/2014 .. ..... 17/2014 03-11-2014, JCB. , : . .1069/1980 . ..28/80 . .3463/2006 ( 114/30-6-2006) . (.. 11389/8-3-1993). . . JCB , 24 - - , . 05-12-2014 10:00 .. ..... . 1 . 2.800,00 90 .... . 0 (.. .... ). , ....., 03-12-2014 ( ) . 1, 50100, 2461051540 2461051550 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 12 / 2014
:12/19/2014
: 2-53 .. 3914 .. () 3914 , , o () (), , 414.420 , 13%. 29.12.2014 10.00, / , ( 100, 2 , 207). / ( 100, 2 , . 204, . 210 3353522-334) 09:00-15:00. & , & www.elta-net.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2014
:11/18/2014
, 3 2014 () & . : 12967/2-6523/3.11.2014 ./: 46 & . : 185 10, : . : 213 135 2241 Fax: 213 135 3158 -ail: s.katsirelou@statistics.gr : () (6) 1.1.2015 31.12.2020. : : (28.080 ) , (390 12 6 ) 1.1.2015 31.12.2020 ( , ) 80 .. 85 .. : . : (6) . : 7/11/2014 8/11/2014 7/11/2014 8/11/2014 , www.statistics.gr ( ). : ( , , ) 80 .. 85 .., (2) - , ( ) ( , ...). : 1/12/2014 ( 28/11/2014) . , . 3, , . . : () 46 , 3 , 08.00 .. 16.00 .. - : 1) / - , 7 , . 703, : .. e-mail: s.katsirelou@statistics.gr e.makri@statistics.gr : 2131352241, 2131353159, :2131353158 2) . , I. 3, : . , e-mail: v.mastora@statistics.gr, : 26810 72256. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2014
:10/31/2014
I: I.1) , (-) : .. 6 - .. 60030, .. 57001, , , , 1) , 2) , : 2310-470448, 2310-470200, : 2310-470297, 2310-475936, e-mail: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu. : 1. & : 1. : 2. II: II.1.1) : 1 / - / (59.4.1) 2 / - / (59.4.2) - 5381. II.1.2) : . II.1.3) H : . II.1.7) : . II.1.8) : . II.1.9) : . II.2) II.2.1) : 697.000 . II.2.2) : . .3) : 9 . II: , , .1.1) : , 13.940 . 5% ( ...) . .1.3) : 20 .3316/ 42/22-02-2005. .1.4) : . .2) .2.1) , : , / , ( /): 1. 39 . 3316/2005 9 (, & ), Œ , 2. - .. ... , 52 2004/18/ 1, 3. - .. ... , / IX 2004/18/ , - / , 1, 39 .3316/05, : - (2) (1) (4) , & . , , . .2.3) : . (-) (-) : . (2004 ), , 800 . , . : - (2) (2) , - , . II.3) .3.1) : . , : .3316/2005, , 2004/18/. .3.2) : . IV: IV.1.1) . IV.2.1) : . IV.2.2) : . IV.3) IV.3.1) : 5381. IV.3.2) : . IV.3.3) : 21/11/2014 16:00. : : (10) : . : . . IV.3.4) : 01/12/2014, 11:00, : .1. IV.3.6) (-) : . IV.3.7) : 210 . V: VI.1) : . VI.2) : : / (’ ). 2008-EL-91100-S (..). VI.3) . , (8) . http://www.egnatia.eu, / , .1 IV.3.3 . VI.4) VI.4.1) : .1. V.4.2) - () (-) : (10) . , (10) , . VI.4.3) : .1. VI.5) : 17/10/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2013
:12/18/2013
/: : . 45 - .. 14103 .. 115 26 - ...: 090038188 ...: ’ : . .: 2107490423 Fax: 2107490427 E-mail: k.psichidis@elga.gr . /: 14862/2013 (...) , , , ( , ) (600 ..) , +-10%, / ... , (42.000,00 ) , 14862/2013. (5) , ... : . : . : 20.12.2013, , 11:00 .., & ... (), 7 . 45, .. 115 26 - . : 20.12.2013, 11:00 .., .. ..., 6 (...), . 45 - . 5% , . . 14862/2013 ..., (3) . / 2, 3 4.12.2013. ... ( 2302//99). , 7:30 .. - 14:30 .., ..., 45, 2 , 23, . 210 74.90.423 -523. ... (www.elga.gr). ... 29.11.2013 ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 12 / 2013
:12/18/2013
- /: 6/12/2013 . .: 78610 - : . : 1. 2. 350 m2 . 3. . 4. , . 5. - . (20) 7/12/2013 27/12/2013 . 2132074699 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 21 / 12 / 2013
:12/18/2013
- /: 06/12/2013 . .: 78805 - : 311. : 1. 2. 130m2 170m2 3. .... 4. , 5. 6. , . , . , (20) 12/12/2013 31/12/2013 . & 213-2074716 ( ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 12 / 2013
:12/18/2013
/ . /: . 15-17 ..: 117 43, : X. .: 213-2063720, 635 Fax: 213-2063632 e-mail: tm_periousia@patt.gov.gr , 02/12/2013 . .: 235902 .. 242/1996 ( 179/1996 ) ( ) , . 2658/2013 , , , , . : ) , . ) 1.700 .. 2.000 .. 500 .. 700 .. ) . ) : I. II. , (). , , ( ), . (20) , 23-12-2013, , . 15-17, / , 2 , 09.00 . 14.00 .. . , () / . (5.000 ) , . (120) . . , , . , .. 242/96. (9) . - , , - , .. 242/1996 ( 19, 20 21). , , , . 15-17, 2 , 10:00 13:00 : 213-2063714, 213-2063635, 213-2063719 213-2063720 www.patt.gov.gr .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 12 / 2013
:12/18/2013
/ . /: . 15-17 ..: 117 43, : X. .: 213-2063720, 635 Fax: 213-2063632 e-mail: tm_periousia@patt.gov.gr , 02/12/2013 . .: 235913 .. 242/1996 ( 179/1996 ) ( ) , . 2657/2013 , , , , . : : ) , ) 4.000 .. (+- 15%) ) 1.000 .. , /. (, , ) . , , . (20) , 23-12 -2013, , . 15-17, / , 2 , 09.00 . 14.00 .. . , () / . (8.000 ) , . (120) . . , , . , .. 242/96. (9) . - , , - , .. 242/1996 ( 19, 20 21). , , , . 15-17, 2 , 10:00 13:00 : 213-2063714, 213-2063635, 213-2063719 213-2063720 www.patt.gov.gr .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2013
:12/18/2013
/: : . 45 - .. 14103 .. 115 26 - ...: 090038188 ...: ’ : . .: 2107490423 Fax: 2107490427 E-mail: k.psichidis@elga.gr . /: 14862/2013 (...) , , , ( , ) (600 ..) , +-10%, / ... , (42.000,00 ) , 14862/2013. (5) , ... : . : . : 20.12.2013, , 11:00 .., & ... (), 7 . 45, .. 115 26 - . : 20.12.2013, 11:00 .., .. ..., 6 (...), . 45 - . 5% , . . 14862/2013 ..., (3) . / 2, 3 4.12.2013. ... ( 2302//99). , 7:30 .. - 14:30 .., ..., 45, 2 , 23, . 210 74.90.423 -523. ... (www.elga.gr). ... 29.11.2013 ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 04 / 12 / 2013
:11/15/2013
. 3316/05 : 11957 1. O , 150-155-156 & 50-51 . . . 15.804,86 ( ...). 2. : 16 ( ) 15.804,86 . 3. (, ..., ) , , 26-11-2013 13.30 .. .... 27553-60144 & FAX 27553-60171, , . 4. 04-12-2013, 10.00 .. 5. : ) , - , - , , : 16 ( ) ) - .. ... ( 18.2.2 ), 52 2004/17/, ) - .. ... ( 18.2.3 , . / IX 2004/17/ , , 39 .3316/2005, : 16, 1 4 6. (60) . 7. 316,10 , (7) , . (6) . 8. . 9. , . 4 7 . 3316/2005. , , 18, 19 20 , 23 . 10. , . 30/10/2013 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2013
:11/15/2013
. 3316/05, ( 2004/18) 1. . , 174.743,87 ( ). 2. : 32.330,00 - (01) 68.928,90 - (02) 50.822,97 - (20) 22.662,00 - (27) 3. (, ..., ) : .. : 840 03 .- fax : 2284360325 - 284033076 E-mail : technical@sifnos.gr 02.12.2013 , 2284360325 - fax 284033076, . 4. 10 , 10 .. 5. ) , - , - , , : 1- (01) 2- (02) , 3- (20) , , . 4- (27) , ) : - 01 1 4 - 02 1 8 - 20 1 8 - 27 1 4 6. 22 . 7. 3.494,88 9 , . 8 . 8. . 9. , . 4 7 . 3316/2005. , , 18, 19 20 , 23 . 10. . 31/10/2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2013
:12/17/2012
/ . /: 6 - .. 452 21 : 26510 01016 - 17 : 04.12.2012 . .: 91322/7872 Ē . ջ Ē , (5) , , , , : . 10 - .. 1 . . 1 ( 1) 30,68 350 2 . . 1 ( 1) 14,00 160 3 () 12,64 70 4 . 3 14,23 100 5 3 . -3 13,85 155 6 3 . -6 10,04 100 7 3 . -7 15,76 / - 140 8 3 . -9 11,73 70 9 6 . -1 21,56 . 230 10 6 . -4 20,13 . 210 11 6 . -5 16,23 135 12 6 . -6 10,04 100 13 6 . -7 15,76 / - 140 14 6 . -8 14,45 120 15 6 . -9 11,73 70 16 6 . -10 16,16 130 . . 2 - 1 . 7 52,26 .. 3.650 2 . 5, 9 69 .. . / 424,00 . 270,00 16.12.2012, , 10 .. 12 .., . , , . 6, 2 , . 5% , , . , . 2715/06.09.2012 . 2716/06.09.2012 . , 10:00 .. - 13:00 .., , . . , (. 210 33.10.859 6944 475631) (. 26510-01.016 & 01.017).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 12 / 2013
:12/17/2012
/ . /: 6 - .. 452 21 : 26510 01016 - 17 : 04.12.2012 . .: 91322/7972 Ē . ջ Ē , (5) , , , , : . 10 - .. 1 . . 1 ( 1) 30,68 350 2 . . 1 ( 1) 14,00 160 3 () 12,64 70 4 . 3 14,23 100 5 3 . -3 13,85 155 6 3 . -6 10,04 100 7 3 . -7 15,76 / - 140 8 3 . -9 11,73 70 9 6 . -1 21,56 . 230 10 6 . -4 20,13 . 210 11 6 . -5 16,23 135 12 6 . -6 10,04 100 13 6 . -7 15,76 / - 140 14 6 . -8 14,45 120 15 6 . -9 11,73 70 16 6 . -10 16,16 130 . . 2 - 1 . 7 52,26 .. 3.650 2 . 5, 9 69 .. . / 424,00 . 270,00 16.12.2012, , 10 .. 12 .., . , , . 6, 2 , . 5% , , . , . 2715/06.09.2012 . 2716/06.09.2012 . , 10:00 .. - 13:00 .., , . . , (. 210 33.10.859 6944 475631) (. 26510-01.016 & 01.017).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2012
:11/30/2012
5 2012 . 21447 2004/17 I: I.1) , (-) , ..: 66100. : . .: 25210-72515 : 2521055513 Email: ioannak@doxato.gr II: II.1) : ... : , . II.1.1. : ... : 1) (3) 13 ( E) . : . ( ) . 2) (1) , - : , , , , , , - . , ) ( ) 39.191,01 117.573,03 2 ) ( ) 526.450,03 10 : 644.023,06 (16) 23.006,40 23.006,40 (13) 143.386,74 28.817,97 172.204,70 95.587,83 (9) 109.704,53 11.701,81 121.406,24 (27) 47.120,34 47.120,34 (21) 18.508,39 18.508,39 (18) 10.050,67 10.050,67 (8) 26.710,57 3.052,64 29.763,21 - 5.948,19 5.948,19 428.008,15 95.587,83 523.595,98 120.427,08 644.023,06 : , : . 1. .1.1 : 1. 2. , , (2%) , ’ (5%) : 5% . .1.2. . ... ( - ) 20107580069 0758 - . 30 .3316/2005. 3. , . .3316/2005. 4. . . 3316/2005 . .1.3 . , . , . 2. .2.1. 20 . - 22.1 . - 22.2 22.3 22.4 . ) ( ) ( ) 39 . 3316/2005 (, , . 716/1977 ), : ( 16), 23.006,40 ( 13), 389.042,55 ( 9), Œ 157.974,38 ( 27), 52.355,93 ( 21), 18.508,39 ( 18), 13.400,89 ( 8), Ò 41.210,63 ) - .. ... ( 19.2.2 ), 52 2004/18/, ) - .. ... ( 19.2.3 , . / IX 2004/18/ , , 39 .3316/2005, : 1. 16, 1 4 2. 13, 1 12 1 8 2 4 3. 9, 1 12 1 8 2 4 . 4. 27, 1 8 5. 21, 1 4 6. 18 1 8 7. 8, 1 12 .2.2 .2.3. , 19. IV . . . . 3 9 6 .3316/2005. , , 1. 3 , 19, 20 21 . 2. , . : 1. 19 2012 14:00. , . 2. 28 2012, , 10:00 . . 3. 8 . V: ( 89/665 . 3886/2010), - , : 66031 .: 2521072515, 71970, : 2521055513, . : ) , (7) . ) : 1. ( ) (5) 2. ( ) (10) 3. ( ) (5) . .3886/2010 ( ). , . . . , , . 63 . 4055/2012, 51/12.03.2012), . 3886/2010: 4 ޻ (. 4) 4. , (15) , , . , . , , , . H , (6) , ` , . . 5 (. 2 6) 2. , , , . , , , (5) . (10) , , , . , . , , . , , 4. 6. , . , , , , , , . (20) . , , , (7) , , . , , (3) . .. 5 2012 (ID:2012-152268). 5 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 12 / 2012
:12/17/2012
. /: 24 & . : 104 34 : . : 210 8223382, 210 8843939 FAX: 210 8216180 . . 2918 : 18.12.2012, 12:00 13:00 .., ( 24 & ) , , , ( , , ) 2.940 .., 2.062 .. , / 290 .. , , . 400 1, 2 3 . (30.000) . , ( ) . 210-82.23.382 & 210-88.43.939. , @. : 4 - 7. 9.11.2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 12 / 2012
:12/17/2012
6 , . 30/20.11.2012 .. ջ (600 .. ), 1 ’ . : 8000,00 . , 27.12.2012, 10:00 .., . : 150 . . 2613 603.419. BSc MSc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2012
:12/17/2012
1 .. . ӻ : : . /: 154 . : 115 27 : . : 210 - 77 89 345 FAX: 210 - 77 89 345 : 4/12/2012 . . 27574 . : 94/2012 ... . ӻ , .. 715/79, , 500 600 .. ... . ӻ, (3) , , 8 /.., 56.700,00 . 28 2012 10:00 , 1 ( 5), 154. 6/12/2012 7/12/2012. (www.gna-gennimatas.gr) 08:00 . 14:00 ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 20 / 12 / 2012
:12/17/2012
. /: 24 & . : 104 34 : . : 210 8223382 - 210 8843939 FAX: 210 8216180 . . 2980 : 20.12.2012, 12:00 13:00, ( 24 & ), (... ...) , , ( , , ) 3.223 .., 1.538 .. , 710 .. / 360 .. , ( ) , . 800 . (18.300) . , ( ) . 210-82.23.382 & 210-88.43.939. , @. : 45-9 22.11.2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 12 / 2012
:12/17/2012
1 .. . ӻ : : . /: 154 . : 115 27 : . : 210 - 77 89 345 FAX: 210 - 77 89 345 : 4/12/2012 . . 27574 . : 94/2012 ... . ӻ , .. 715/79, , 500 600 .. ... . ӻ, (3) , , 8 /.., 56.700,00 . 28 2012 10:00 , 1 ( 5), 154. 6/12/2012 7/12/2012. (www.gna-gennimatas.gr) 08:00 . 14:00 ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2012
:11/30/2012
. 52 - , . +30 210 6878805 - 6878807, fax: +30210 6878940 . . 4/2012 . .: 17913// , 21/11/2012 (...) ...., , .. 715/79, , , ... () .4, 15.000,00 . (5) 1-1-2013. , . 13-12-2012, 11.00 11.30, ..., . 52, , . www.et.diavgeia.gov.gr www.hoc.gr 08.00 14,00, ... . . 52, , . , . 210 6878805. ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 12 / 2012
:11/30/2012
. 52 - , . +30 210 6878805 - 6878807, fax: +30210 6878940 . . 4/2012 . .: 17913// , 21/11/2012 (...) ...., , .. 715/79, , , ... () .4, 15.000,00 . (5) 1-1-2013. , . 13-12-2012, 11.00 11.30, ..., . 52, , . www.et.diavgeia.gov.gr www.hoc.gr 08.00 14,00, ... . . 52, , . , . 210 6878805. ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 12 / 2012
:11/30/2012
(5) , - 12 .. 15 2, . 245,00 3,6%. 2, 1 9 2012 10,00 12,00 . 30/11/4/12/1939. - 10,00-14,00 , 210 3221254 210 3225560

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2012
:11/30/2012
, , , & 15 2012, 10-12, , - , ) 75 ., ( ..), ) 90 .., ( ), , . . 3.000,00 500,00 . , 22.12.2012, . . 2298 52.540 210 82.18.393. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 12 / 2012
:11/30/2012
- . 137 & 2 - .: 210/6912315 - FAX: 210/6913704 . . 1271/3.7.2012 1.- ͻ - , 1228/26.11.2012 .. 2.- , 2 - , : 358,80 .. LOBBY 105,16 .. BAR 111,20 .. 301 .. 1 481,16 .. 2 481,16 .. 3 481,16 .. 4 481,16 .. 5 481,16 .. 6 481,16 .. 7 481,16 .. 8 481,16 .. , & : . 137 2, 115 24 .: 210-69.16.884 : . . 30 2012. : 10 . : 10 2012, 13:00 .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 12 / 2012
:11/30/2012
, .. . 715/21.8.79 ( , . 212/10.9.79), , 99 - . , 15 2012, 12 , . , . 210-55.50.777 - 6948756405. 26 . 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 05 / 12 / 2012
:11/2/2012
, . 12, , .. 67100, . 25410-79410, : 25410-79454 , 16/10/2012 ..: 18623 . : 4/2012 - , , , , , 81.544,72 , , ǻ (.. 81018, MIS: 90 00 84), - 2007-2013 ( . . 2.31.03/1.3.2012 ), . , . () . 5/12/2012, 10:00 .., , , 7 km .. -, , 25310-39973. , , , , , , .. 69100. . 25310-39074. ... http://www.rescom.duth.gr. 5% ( ...). 150 . ( ), , , . . , , , ( ) , , , , .. 69100. . 25310-39074, 4/12/2012 14:00 .. : ) . , , , . 25310 39973 39970, e-mail: dchionis@ierd.duth.gr). ) ... ( ..., . 12, , .. 67100, 3 V, . 25410-79410, Fax: 25410-79454, email: pmarhav@rescom.duth.gr ... ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2012
:11/2/2012
& : & : & : . : 210 607 - 5744 Fax: 210 607 - 5743 . /: . 432 153 42 . .: 18110/26.10.12 () : (10) .. , , (10) . : 47.000,00 ... 3 2012 12:00, ( 432, 153 42, , : 210 60.75.744). .., , . 20,00 ... ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2012
:11/2/2012
& 5 & ϻ . . 21725/30/10/2012 . 43/2012 ϻ : 1. . 10/4-4-2012 ( 4) 15/10-05-2012 ( 14) .. . 2. . 4/24-05-2012 ( 3) ... . 3. . 27/06-09-2012 ( 8) .. , . 4. . 30/12-10-2012 ( 37) .. , . , , , . ( ), 14m2 . (800,00 ) (5) . 03-12-2012, 11 .. , . 11 .. . 5 ., , 20 5 ... & www.dypethessaly.gr () . 31/10/2012 02/11/2012 3/11/2012. 12:00 14:00. ϻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 12 / 2012
:11/30/2012
& 5 & ϻ . . 21725/30/10/2012 . 43/2012 ϻ : 1. . 10/4-4-2012 ( 4) 15/10-05-2012 ( 14) .. . 2. . 4/24-05-2012 ( 3) ... . 3. . 27/06-09-2012 ( 8) .. , . 4. . 30/12-10-2012 ( 37) .. , . , , , . ( ), 14m2 . (800,00 ) (5) . 03-12-2012, 11 .. , . 11 .. . 5 ., , 20 5 ... & www.dypethessaly.gr () . 31/10/2012 02/11/2012 3/11/2012. 12:00 14:00. ϻ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 12 / 2012
:11/30/2012
, , , & 1 2012 10-12 , , , 105 .. , ( ). . . , 8/12/12 . . 22980/52207, 52829 210 8218393, 6973213253 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 11 / 2018
:11/1/2017
2 & : : , 13-10-2017 .: 109.17 1-11-2017 10.00-11.00.. .. 715/79 , , 550-600 .. , (5) , 40.000,00 1 3 , - . , .. ( 19) , 374, 2132054247. www.diavgeia.gov.gr www.psyhat.gr- -.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 11 / 2017
:11/1/2017
- . - , 19/10/2017 . .: 36171 (8) - - 90 . : 32/2017 . (): 47493 ( ) . (): 47494 ( ) 1. : - ( ) . /: . 21, 55236 .: 2313-322011, 2313-301040 Fax: 2310-332361 E-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr NUTS: GR122. 2. : () www.promitheus.gov.gr 20.10.2017, 16:00:00 .. 3. : (8) - - 90 , (): : : , . 74/2017 . , (2) ( ) . , . . . . 4. CPV: CPV: 90620000-9 . 5. : : 70.200,00 , 16.848,00 , 87.048,00 ( : : 24.930,00 , : 45.270,00 ). . 100% . 6. : 25 . 1 . 4412/2016, . , (www.promitheus.gov.gr). 7. : , , , 10 . 32/2017 , 12..1 20 . 32/2017 . 8. - : 8.1 : - . 8.2 : EN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 , 11.3 . 32/2017 . 11 . 32/2017 . 9. : 1.404,00 ( ) ( ) 498,60 ( ) 905,40 ( ) . : 5% . 10. : () . 11. : www.promitheus.gov.gr . : 21.10.2017 08.00:00 .. : 13.11.2017 16:00:00 .. : 17.11.2017 09:30-11:30 .. : (6) . : . 12. : (), 23 . 32/2017 360 . . 4412/2016 ..39/2017. , .. 39/2017, pdf . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 11 / 2017
:11/1/2017
- - .. 654 04 - T.. 1173 - . / : 58 . : : 2313309803 : 2313309914 E-mail: kdelios@damt.gov.gr , 19-10-2017 . . 21198/2842 . . 16391/2842/17-10-2017 (:601-) / - .. , 95.665,89 .. 15 2017 10:00 .. 12:00 . ( ) - , 58. , , 22 2017 . / , ( 58, . 2313309803) (5.000) - - . M -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 11 / 2017
:11/1/2017
2 & ,29-9-2017 .. 105.17 3-11-2017 10.00 -11.00 .. , .. 715/79, 450 m2 ǻ, 30.000 . , ( 19) , - 374 213 2054247 : 213 2054308. - www.diavgeia.gov.gr www.psyhat.gr- .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 11 / 2017
:10/3/2017
. : 1 .. 71202, : : 2813409834 Fax: 2813409870 . .: 112955/21-9-2017 ջ. - 5 , . , : ջ. - . (613.800,00 ) . 35 (....). () www.promitheus.gov.gr . , www.promitheus.gov.gr, ..... , , , . 4155/13 (//29-5-2013), 11 .. 1/2390/2013 (//2677/21-10-2013) (.....), ..60/07. : www.promitheus.gov.gr ..... : . : 02 2017 15:00. , . : 1. , , , : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . 2. , , . 3. , . , (..... - www.promitheus.gov.gr). , (), , 2.4.3 . , . 10.00 .. 13.00 .. , . , . 2813409834, e-mail: baliri@heraklion.gr. , , ӻ . , . : ) , ) (...), ) ( & ), ) ( , ) ) ( ). , www.heraklion.gr - . . (). .....: http://www.promitheus.gov.gr, : 46319. ( ) , 66 . 4412/2016: ( & , ( , ) ( ). ( ) , www.heraklion.gr - . ( ) 16 4 2 . 3861/2010, , http://et.diavgeia.gov.gr/ ( ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 14 / 11 / 2017
:11/1/2017
: 67- 17PROC002025388 2017-10-02 . / / / . / .. 02-10-2017 . .: . 409284/1907 H , , (8) 4x4 (6) / 2017, 2018 2019, ( 201300800026), : .. 2017, 2018 2019, 361.200,00 , . 201450800012. 1. , , & (URL): http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 www.promitheus.gov.gr ..... 2. ..... . . , . 23413 53270 . , . 23413 53257, fax 23410 79714. 3. : www.promitheus.gov.gr ..... 4. : .. , , . 3, 2 , 61100 . 5. / : 02/10/2017 15.00. 6. & : 08/11/2017 23.59. 7. : 14/11/2017 10.00. 8. , 95, 5 . 4412/2016. 9. CPV: 90620000 . 10. : 3 . 11. : . 12. : . 13. : , . 14. K NUTS: EL 523 / . 15. : , . (.. ) . (.. ) . 16. () 79 . 1 . 4412/2016. 17. - : , ( ) , , . 3886/2010 ( 173). 18. 5.826,00 . (30) . (9) . 19. 201450800012 508 ... ( 201300800026). 20. 150 . 4412/2016. 21. . 22. ..: 27/09/2017 2017/S 187-383002. . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 11 / 2017
:11/1/2017
: 667-84 17PROC002025900 2017-10-02 / .. . . 390194/3279 .. , , , .. 2017, 2018 2019 - CPV: [90620000-9]- , 391.500,00 ( 24%). (.....) www.promitheus.gov.gr . / 46646. 07/11/2017 15:00. , , .4412/2016, 36 37 . 1/2390/2013 ( 2677/ - 21.10.13) (.....). () - ܻ 13/11/2017 10:00. 28/09/2017 . 2017-134240/28-09-2017 10:35. 2017/S/188-385289). www.promitheus.gov.gr, , (URL): pella.pkm.gov.gr http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=233. 23813 - 51304, FAX 23813 - 51384 . 31-12-2019. (4) 30 2020, , . , , , : ) - , ) - (...), ) , 1, 2, 4 5 I , ) . , , . 6.315,00 (6) 30 . 08-06-2018, . (6) . 508 2016 . 140890/28-12-16 (: 292465-43). ... ( 201300800026) ( ) .. 2017, 2018 2019 (130.500,00 ). . ..... 02-10-2017 (: 17PROQ002023174/2017-10-02). . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 11 / 2017
:11/1/2017
- - .. 654 04 - .. 1173 - . /: 58 .: . : 2313309803 : 2313309914 E-mail: kdelios@damt.gov.gr , 06-10-2017 . . 20234/2882 . . 17766/2882/04-10-2017 (: 651-3) / , - , , .. , 45.222,29 .. 07 2017, 10:00 .. 12:00 .. ( ), , - , 58. , 14 2017, , . , , / , , ( 58, . 2313309803). (5.000) , - - . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 09 / 11 / 2017
:11/1/2017
2X5 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ / / Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Ἀθ θῆν να αι ι: : 1 16 6 O OK KT T. . 2 20 01 17 7 Τ Τμ μῆμ μα α: : Μ Μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ων ν Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 8 86 60 03 3 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Ἀν ντ τ. . Μ Μπ πο οφ φί ίλ λι ιο ος ς Δ Δι ιε εκ κ. .: : 2 25 53 32 2 Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 31 1 Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ Α: : " "Π Πε ερ ρίλ λη ηψ ψι ις ς Δ Δι ια ακ κη ηρ ρύξ ξε εω ως ς Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία ας ς ἐν νο οι ικ κι ιά άσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ τω ων ν" " Προσφέρονται πρός ἐνοικία- σιν, διά πλειοδοτικῆς δημο- πρασίας, τά Διαμερίσματα Γ΄1 (82,95 τ.μ.) καί Γ΄2 (82,40 τ.μ.), Γ΄ ὀρ., ἐπί τῆς ὁδοῦ Κωνσταντινουπόλεως 83-85 εἰς Θεσσαλονίκην. Ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως δημοπρασίας κάθε διαμερί- σματος "310,00€". Διάρκεια μισθώσεως 3 ἔτη. Ἡ δημοπρασία θά πραγμα- τοποιηθῇ εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.), 09-11-2017, Πέμπτην, 10:00 - 10:30 π.μ.. Πληροφορίαι: τηλ. 2310.225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γενικός Διευθυντής † Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2017
:11/1/2017
2X6 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ / / Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Ἀθ θῆν να αι ι: : 2 25 5 Ο ΟΚ ΚΤ Τ. . 2 20 01 17 7 Τ Τμ μῆμ μα α: : Μ Μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ων ν Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 8 88 88 81 1 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Ἀν ντ τ. . Μ Μπ πο οφ φί ίλ λι ιο ος ς Δ Δι ιε εκ κ. .: : 2 25 57 78 8 Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 31 1 " "Π Πε ερ ρίλ λη ηψ ψι ις ς ἐπ πα αν να αλ λη ηπ πτ τι ικ κῆς ς Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία ας ς ἐκ κμ μι ισ σθ θώσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ το ου υ" " Προσφέρονται πρός ἐνοικίασιν, δι’ ἐπαναληπτικῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, ἀκίνητα εἰς Θεσσαλονίκην. 1. Ε΄1 Διαμέρισμα (94,66 τ.μ.), Ε΄ ὀρ., Λ. Στρατοῦ 37. Ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως δημοπρα- σίας "393,00€". 2. Β΄4 Διαμέρισμα (92,80 τ.μ.), Β΄ ὀρ., Α΄ κτηρίου, Θεμ. Σοφούλη 54-56, μέ Θ14 θέσιν σταθμεύσεως εἰς Β΄ ὑπόγει- ον,. Ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως δημοπρασίας "412,00€". 3. Κ΄1 Κατάστημα (ἰσογ. 118,00 τ.μ., ὑπογ. 104,00 τ.μ. ἡμιορ. 58,00 τ.μ), Πτολεμαίων 18 & Ἀντιγονιδῶν. Ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως δημοπρασίας «2.425,00€». Διάρκεια μισθώσεως διά τό 3 χρό- νια 10, διά τά λοιπά 3 χρόνια. Ἡ δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.), 08-11-2017 , Τετάρτην, 10:00 - 10:30 π.μ.. Πληροφορίαι: τηλ. 2310.225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γενικός Διευθυντής † Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2017
:11/16/2017
() , , (5) , . 30-11-2017, 10:00-11:00 .., ( 13, 4 ) . , 08:00 14:00, . 210-3227767.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2017
:11/16/2017
, , ’ - , ( - ), 380,00 .. 320 .. (+-10%) , 60,00 .. (+-10%) . 8,00 /.. 2,00 /.. 29-11-2017, 11:00 .., , / & , 19, 10679 , . , / & , 19, 10679 210 3662310, 210 3662350, 08:00 14:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2017
:11/1/2017
2 & , 19-10-17 . .: 74.17 8-11-2017 10.00-11.00 , , , 450 m2 , 18, .. 715/79, (5) 30.000,00 . , ( 19) , 374 213 2054247 : 213 2054308. - www.diavgeia.gov.gr www.psyhat.gr - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 11 / 2017
:11/1/2017
: : 17371-20/10/2017 . 200 .. . (20) . , , 7 270/81, , , , (10) . . . . 1 . 2262351125 site www.tanagra.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 11 / 2017
:11/1/2017
: : 17365-20/10/2017 . 900 .. . (20) . , , 7 270/81, , , , (10) . . . . 1 . 2262351125 site www.tanagra.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 11 / 2017
:11/1/2017
: : 17368-20/10/2017 . 200 .. . (20) . , , 7 270/81, , , , (10) . . . . 1 . 2262351125 site www.tanagra.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:11/1/2017
& & , .. 34100 .: .: 221355172-3 AIL: antonios.koumaros@dchalkideon.gr 27/10/2017 . .: 48237 28/11/2017 16:00 .. 2017, 289.068,80 . 21/11/2017 08:00 .. 28/11/2017 16:00 .. , . 2% ... . ( . 22213-55172-3) . (, , ...) www.dimoschalkideon.gr. () 47431 www.promitheus.gov.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 06 / 11 / 2017
:11/1/2017
: 7-4 - . . / , & /: . 10 ..: 18450 .: 213-2075320, 329 Fax: 213-2075328 E-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr .: 26-10-2017 . .: 59713 - . . . 196-198, . 76 . 4257/2014 ( 93/14.04.2014 ) . 336/18-10-2017 6-11-2017, 10:00 .. 10:30 .. 1. . -. . , . 10, , .. 18450, . 213/2075320 & -329, Fax 213-2075328, www.nikaia-rentis.gov.gr. 2. . 6 . 3. . (8) , , . 4. . 4, 9 & 18 . 5. . ) , & (. 10, 3 ) . 213-2075320, 329 , (www.nikaia-rentis.gov.gr).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2017
:11/1/2017
() , , (5) , . 30-11-2017, 10:00-11:00 .., ( 13, 4 ) . , 08:00 14:00, . 210-3227767.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2017
:11/16/2017
: 12465-9 . 9 & . , 151 24 .: 213-2038200-202 Fax: 213-2038522 , 01-11-2017 .. 1530 .... ջ ( ) , , , , (2) , . .. 10 , , . (2) ( ) 400,00 .. . - ( . . 9 & . , 2 ), (20) , 29-11-2017 16:00 .. ( ) , : ջ. , . . 9 & . , 2 , .. , . . (3) , (10) - . , (1) . , . . , , , ( : 213 - 2038200-202). (2) ( ) (2) . O .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 27 / 11 / 2017
:11/16/2017
2 & : O : , 26-10-17 .: 121.17 27 -11-2017 10.00-11.00 .. .. 715/79 , ..715/79 & . 4242/14 , () 90 .. (5) , . 27 . 450 , 5.400 . , .. ( 19) , 374, 2132054247. www.diavgeia.gov.gr. www.psyhat.gr- -.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:11/16/2017
- ..... . : 9 . . 1 ..49132 : . : 26610-46362 Fax : 26610-44110 Email: faita@deya-ker.gr 02 2017 .. : 10315 2017 .... , 144.890,00 24% , 179.663,60 24% 17PROC002186993 14 . www.promitheus.gov.gr ....., 28 2017, 14:30 .. , . 06 2017 10:30.. 2% , ..., 2.897,00 , 09 . 23 2017 13:00, K. . , 26610 46362 . . 26610 42363.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2017
:11/16/2017
, , ’ - , ( - ), 380,00 .. 320 .. (+-10%) , 60,00 .. (+-10%) . 8,00 /.. 2,00 /.. 29-11-2017, 11:00 .., , / & , 19, 10679 , . , / & , 19, 10679 210 3662310, 210 3662350, 08:00 14:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 11 / 2017
:11/16/2017
: 66- : ./ : 76 . . :176 76 : . . : 213 2070 398 19-10-2017 . . 59626 : : , , ( . 76, . , 3 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - 150-170 .. - .. . , , . - - () ( 407 /9-4-2010). - (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76,2 ). : 213 2070 300.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 11 / 2017
:9/18/2017
.. 69100 / . 608/2017 1. : - - , , 1 , , .. 69100, . : , : 2531039006 2531039001, Fax : 2531039064, e-mail: vdalmatz@kom.duth.gr ikafalis@kom.duth.gr. 2. : 608/2017. 3. : -- , , 2017-2018. ( CPV: 60172000-4). 4. : , -, ( ) . () www.promitheus.gov.gr . 5. : , 1/1/2018 30/6/2018 2017-2018 (4) ( 1-9-2018 31-12-2018), . 6. , : : http://supplies.duth.gr www.promitheus.gov.gr. 7. : (403.296,00) ... 1/1/2018 30/6/2018 2017-2018 (268.864,00) 1-9-2018 31-12-2018. 403.296,00 : 204.672,72 - 90.862,59 107.760,69 . 228.864,00 : 136.448,48 60.575,06 71.840,00 . . 8. : 25-9-2017, , 07:00 . : 26-10-2017, , 15:00 . () www.promitheus.gov.gr , (45) , () .. . 9. , : 1-11-2017, 10:00 .., www.promitheus.gov.gr , . 10. : 2% ... . 11. : (240) . 12. : 2018, : 2018 ... 0815-01, : 13 2018 ( ) ... 0815-01, : 18. 13. ....: 1-9-2017. O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:12/5/2016
23-11-2016 . .: 15948 : 3 . , (20) : : * . * 120 160 100 . * - . * . * (2) . * 100 120 . * 600 3 ( . 26) . ... (3) (2) . : ) 187/2016 08/11/2016 (79-) , ) . 28/11/2016. ( E-mail: polidouli@0155.syzefxis.gov.gr, . 2132030744 ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2017
:11/1/2017
1 . ӻ .... 43 - 111 44 . 213.2042100 : : : .: 213.2042201 FAX: 210.2017036 27 . 2017 . . . 8507 ӻ , , (9) ( , , ), 120 , 1.080,00 ( ), . .: . 17/2017 08/11/2017, 11:00 .., . ( 43, .. 111 44, ), , ..715/1979 (... 212/1979) (....) , , 4412/2016 ( 147/08.08.2016) , ( 2014/24/ 2014/25/). (www.pammakaristos-hosp.gr) . 213.2042201.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 15 / 11 / 2017
:11/17/2016
1X10 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Ἀθ θῆν να αι ι: : 0 08 8- -1 11 1- -2 20 01 16 6 Τ Τμ μῆμ μα α: : Μ Μι ισ σθ θώ ώσ σε εω ων ν Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 7 72 25 55 5/ /1 13 34 45 5 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Χ Χ. . Κ Κα αρ ρα αφ φω ωτ τι ιᾶς ς Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 31 1 Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ Α: : " "Π Πε ερ ρίλ λη ηψ ψι ις ς Ἐπ πα αν να αλ λη ηπ πτ τι ικ κῆς ς Δ Δι ια ακ κη ηρ ρύξ ξε εω ως ς Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία ας ς ἐκ κμ μι ισ σθ θώσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ τω ων ν" " Προσφέρονται πρός ἐκμίσθωσιν, διά ἐπαναληπτικῆς πλειοδοτικῆς δημο- πρασίας τά κάτωθι ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα. 1. ΣΤ΄2 μαιζονέτα (93,18 τ.μ.) εἰς ΣΤ΄ & Ζ΄ ὀρόφους, Ἀρμενοπούλου 14. 2. Δ΄3 Διαμέρισμα (92,50 τ.μ.), Δ΄ ὀρόφου, Μοιράρχου Κουφίτσα 4. 3. Β΄5 Διαμέρισμα (53,00 τ.μ.) Πλ. Συντριβανίου 4. 4. Κ΄1 Κατάστημα (ἰσόγ. 142,00 τ.μ., ἡμιωρ. 71,00 τ.μ.), Ἐθνικῆς Ἀμύνης 9. 5. Κ΄1 Κατάστημα (109,00 τ.μ.), Καραολῆ & Δημητρίου τῶν Κυπρίων. 6. Γραφεῖον (85,44 τ.μ.), Δ΄ ὀρόφου, Γρ. Παλαμᾶ 8. Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.), τήν 15-11-2016, ἡμέραν Τρίτην, ἀπό 10:30 π.μ. ἕως 11:00 π.μ.. Πληροφορίαι: τηλ. 2310 225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γενικός Διευθυντής † Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:12/2/2016
: 7987- - : . : . 93 . : 34 100, : . . .: 22213 53711 FAX: 22210 36073 E-mail: papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr , 11/11/2016 . . ..: 181567/6767 - .. .. , . 93 . () 58,50 2, 4,03 2, 17,55 2 130,00 2. (1.000,00 ). (5) , . , , . 2, 28/11/2016 11:00 .. . ( ) () / - .. , . 93, ..: 34100, , , 15/11/2016 24/11/2016 12:00 .. (1.200,00 ). www.pste.gov.gr. / - .. , 22213-53710, 22213-53706, 22213-53711 22213-53743. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 11 / 2017
:12/2/2016
, 11.11.2016 , : .. , 160134. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 25 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:12/5/2016
: 7987- - : . : . 93 . : 34 100, : . . .: 22213 53711 FAX: 22210 36073 E-mail: papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr , 11/11/2016 . . ..: 181567/6767 - .. .. , . 93 . () 58,50 2, 4,03 2, 17,55 2 130,00 2. (1.000,00 ). (5) , . , , . 2, 28/11/2016 11:00 .. . ( ) () / - .. , . 93, ..: 34100, , , 15/11/2016 24/11/2016 12:00 .. (1.200,00 ). www.pste.gov.gr. / - .. , 22213-53710, 22213-53706, 22213-53711 22213-53743. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2017
:12/2/2016
23-11-2016 . .: 15948 : 3 . , (20) : : * . * 120 160 100 . * - . * . * (2) . * 100 120 . * 600 3 ( . 26) . ... (3) (2) . : ) 187/2016 08/11/2016 (79-) , ) . 28/11/2016. ( E-mail: polidouli@0155.syzefxis.gov.gr, . 2132030744 ). .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 11 / 2017
:12/5/2016
, 11.11.2016 , : .. , 160134. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 25 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 11 / 2016
:11/17/2016
, 11.11.2016 , : .. , 160134. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170244 . , . 210 6170141, 8:00 14:00. , [www.larco.gr], e-procurement, . 25 2016, 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 24 / 11 / 2016
:11/17/2016
. 1 , ’ , 82,63 .. . 1 , 5,30 .. . G1 , 13,61 .., 34 . 24/11/2016, 10:00, ( . 6, 1 , . 15). , . 368-9017 368-9042.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2016
:11/17/2016
: * . 30 2016 13:00 .. , . 09:00 .. - 13:00 .., 30 2016 13:00 .. . ( , 1 , . 2310 995283, ), , http://eadp.ad.auth.gr/, . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2016
:11/17/2016
: 7- : . /: 76 . .: 176 76 : . .: 213 2070 398 31/10/2016 . . 61584/8-11-2016 : 90-100 .. : ( . 76, . , 2 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - 90-100 .. - .. . , , - - () ( 407 /9-4-2010) - - , . (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76, 2 ). : 2132070300.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2016
:11/17/2016
: 1-7 : . /: 76 . .: 176 76 : . .: 213 2070 398 31/10/2016 . . 61586/8-11-2016 : 120-160 .. : ( . 76, . , 2 ), , , 176 . 3852/2010, 194 . 3463/2006 .. 270/81. : - , 120-160 .. - .. . , , - - () ( 407 /9-4-2010). (20) . 7 .. 270/81, , . (10) . . , , , . , . 1/10 . 09.00 14.00 .., , ( 76, 2 ). : 2132070300.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 11 / 2016
:11/17/2016
& : : . .: 281 00 : 24282, 22892, 28105 FAX: 24282 E-mail: dim-gir@otenet.gr : 3/11/2016 . .: 1673 : , (5) : 1) , 9 (1 ) , 40,00 .., 40,00 .., 200,00 , 2) () , 9 (1 ) , 20,60 .., 8,61 .., 170,00 , 3) () , 9 (4 ) , 25,18 .., 12,60 .., 170,00 4) () , 9 (3 ) , 23,40 .., 11,48 .., 170,00 , 5) 15 , 37 .., 150,00 . , 18 2016, , 9:00 10:00 10:30 . 25 2016, . 26710 24282.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 22 / 11 / 2016
:11/17/2016
: 6- 2/11/2016 . .: . 30991 (4) , . 192 . 3463/06 (...), .. 270/81 (: 70-9). . 94 . 6 . 3852/2010, . 2 & 3 . 3919/2011, . .2 . 1 . 4093/2012, . 76 . 4257/2014 ( 93/2014). & 1 , (8:30 .. 13:00 ..) .. . & . 22/11/2016, 10:00 .., .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 29 / 11 / 2016
:11/17/2016
. . 2310 205.534 - 2310 205.443 FAX: 2310 219.719 546 38 03-11-2016 : . 29 2016 10:00 .., ( , 2 ). http://www.et.diavgeia.gr ... (3 ), - .. 54638 09:00 14:30, . : 2310 205.534, 205536 200.082. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 18 / 11 / 2016
:11/17/2016
& : : . .: 281 00 : 24282, 22892, 28105 FAX: 24282 E-mail: dim-gir@otenet.gr : 3/11/2016 . .: 1673 : , (5) : 1) , 9 (1 ) , 40,00 .., 40,00 .., 200,00 , 2) () , 9 (1 ) , 20,60 .., 8,61 .., 170,00 , 3) () , 9 (4 ) , 25,18 .., 12,60 .., 170,00 4) () , 9 (3 ) , 23,40 .., 11,48 .., 170,00 , 5) 15 , 37 .., 150,00 . , 18 2016, , 9:00 10:00 10:30 . 25 2016, . 26710 24282.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2016
:11/17/2016
.. (2) & 06 & 07/2016 .. - : 1: . - , 1.112,32 m2 , , , , . (1.100,00 ). 2: 12. - , 1.554,53 m2, . 12 , , . (1.500,00 ). ( 100 , 3 ) 30-11-2016 10:00 12:00 ( ). 5% . , (. 6) . 210 9319190 ( 7) . 210 6841650 ( 100 , 3 ) . 210 3353082 - 083 & . & . 21-10-2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 11 / 2016
:11/1/2016


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 11 / 2016
:11/1/2016
В . 24/12.10.2016 1. 10.11.2016, 11:00, 115 ( - ), , , 8,3 / , , (10) . 2. ( ). ( 200,00) 1 , 2% , . 3. (5%) 1 , . 4. 115 , ( 27 ) ..: www.haf.gr. 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 115 28210-05040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 11 / 2016
:11/1/2016
..: 337113/26.10.2016 07.11.2016, 10:15-10:30 .., , ..270/81, , 22, 4 , . 47 - , 490,00 , 2% , , . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 5277472 - 473, . . , 21.10.2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 11 / 2016
:11/1/2016
/ - 18/10/2016 . .: 2935 - , - . 460,00 .. , 110 .. , . 17 2016, 11:00 .., - , & 6, . 08:00 14:00 (. 22370 89190). www.ika.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 11 / 2016
:11/1/2016
- & . . - . /: 58 - .. 1173 - .. 65404 : I. : 2313-309 802 : 2313-309 914 E-mail: iokalp@damt.gov.gr , 20-10-2016 . . 24791/6034 - 79,1749 ., , .. , . 23 2016 10:00 .. 12:00 .. ( ) & - ( 58). - , 30 2016 . & , ( 58, . 2313-309 802) (, : 811-168). (5.000,00 ) & , - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 11 / 2016
:11/1/2016
..: 337125/26.10.2016 07.11.2016, 10:00-10:15 .., , ..270/81, , 22, 4 , , , . 4 - , 730,00 , 2% , , . 10% (3) . (5) . , 2 . / , , 22, . 210 5277472 - 473, . . . 21.10.2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 07 / 11 / 2016
:11/1/2016
..: 337113/20.10.2016 07.11.2016, 10:15-10:30 .., , ..270/81, , 22, 4 , . 47 - , 490,00 , 2% , , . 10% (3) . (5) . , 4 . / , , 22, . 210 5277472 - 473, . . , 21.10.2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 13 / 11 / 2016
:11/19/2015
: . /: . & ( ) .: E T.: 26533-60013 : 26510-62794 Email: vpantazi@zitsa.gov.gr 30/10/2015 . .: 18089 O . : : 1. 12.714 .. .. , [504,45 ] [4] . 2. . 790 .. 3.000 .., [756,00 ] [4] . 3. - .. 33.363 .. [8.407,48 ] [4] . 4. .. 16.318 .. [4.112,14 ] [4] . 5. .. 10.379 .. [653,88 ] [4] . 6. - ܻ .. 15.000 .. [315,00 ] [4] . 7. - , .. 9.850,00 .. [620,55 ] [4] . 8. - , .. 6.750,00 .. [425,25 ] [4] . . . (. & -), 13-11-2015 08.00 .. 12.00 .., . , , 23/11/2015 09.00 .. 11.00 .., . , , , , , , , , , (1/10) , : 1.- ӻ .. 201,78 . 2.- (. . 790) .. 302,40 . 3.- - .. 3.363,00 . 4.- .. 1.644,85 . 5.- .. 261,55 . 6.- , .. 126,00 . 7.- - , ӻ .. 248,22 . 8.- - , ӻ .. 170,10 . : , , , ... : , , ... . .... - ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2016
:11/1/2016
, 13.10.2016 , , , , Pellets (), , 161191. , . 81-83 , 1 , / , . , . 210 6170145. , [www.larco.gr], e-procurement, . 8 2016 12:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 17 / 11 / 2016
:11/1/2016
/ - 18/10/2016 . .: 2935 - , - . 460,00 .. , 110 .. , . 17 2016, 11:00 .., - , & 6, . 08:00 14:00 (. 22370 89190). www.ika.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2016
:10/17/2016
424 No: 100/2016 1. 424 / , , - 424 384.000 - . 2. : 424 ( ), . , 2310-381080, fax: 2310-381666 mail: 424-gsne-grprom@army.gr. 3. : 08 2016, : , : 10:00 . 4. : 07 2016, : , : 13:00. 5. - - www.army.gr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 11 / 2016
:10/17/2016
В . 24/12.10.2016 1. 10.11.2016, 11:00, 115 ( - ), , , 8,3 / , , (10) . 2. ( ). ( 200,00) 1 , 2% , . 3. (5%) 1 , . 4. 115 , ( 27 ) ..: www.haf.gr. 5. . 6. , 08:00-14:00 (. 210-3675282 - 3 . 115 28210-05040). ()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 11 / 2016
:10/17/2016
- , ( & ) - , 3.000,00 .. (+-10%), 1.800 .. . 01.11.2016, 10:00 .., / - , 19, .. 106 79, . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79, 210 36.62.310, 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2016
:10/17/2016
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ Η΄ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α.Τ. Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό δια- γωνισμό με ανοικτές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών μία (1) ώρα μετά τη λήξη και κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση έξι (6) ορόφων (από Β΄ έως Ζ΄), ήτοι: 1. Β΄ όροφος: εμβαδόν 248,86 τ.μ. 4. Ε΄ όροφος: εμβαδόν 231,30 τ.μ. 2. Γ΄ όροφος: εμβαδόν 251,52 τ.μ. 5. Στ΄όροφος: εμβαδόν 176,16 τ.μ. 3. Δ΄ όροφος: εμβαδόν 251,40 τ.μ. 6. Ζ΄ όροφος: εμβαδόν 112,21 τ.μ. Σύνολο: 1.271,45 τ.μ. του κτιρίου επί της Γλάδστωνος 2 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 08/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Ν.Α.Τ. στην αίθουσα Δ.Σ./ Ν.Α.Τ. – 1ος όροφος επί της οδού Εθν. Αντίστασης 1, στον Πειραιά. Αντίτυπα της διακήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Ν.Α.Τ. (www.nat.gr) την 06/10/2016, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την 06/10/2016 και έως την 07/11/2016 από την Δ/νση Τε- χνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τ, Τμήμα Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, 3ος όρο- φος, καθημερινά από 09.00 π.μ. έως την 13.00 μ.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Επιτηδείου (τηλ: 210- 41.49.311 – Fax: 210-41.49.302), Ε. Στεφανίδη (τηλ: 210-41.49.312). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.Τ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 01 / 11 / 2016
:10/17/2016
- , ( & ) - , 3.000,00 .. (+-10%), 1.800 .. . 01.11.2016, 10:00 .., / - , 19, .. 106 79, . / & - : * 1: / http://www.ika.gr/gr/infopages/tech/diag_step2.cfm * 2: = - - . / & - , 19, .. 106 79, 210 36.62.310, 08:00 13:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 03 / 11 / 2016
:10/17/2016


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 08 / 11 / 2016
:10/17/2016
1X9 Ι ΙΕ ΕΡ ΡΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΔ ΔΟ ΟΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ Σ Τ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΟ ΟΣ Σ Ε Ε. .Κ Κ. .Υ Υ. .Ο Ο. . Ε ΕΚ ΚΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΙ ΙΑ ΑΣ ΣΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Κ ΚΕ ΕΝ ΝΤ ΤΡ ΡΙ ΙΚ ΚΗ Η Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ Α Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ο ΟΙ ΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Κ ΚΑ ΑΙ Ι Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙ ΙΚ ΚΑ ΑΙ Ι Υ ΥΠ ΠΗ ΗΡ ΡΕ ΕΣ ΣΙ ΙΑ ΑΙ Ι Δ Δι ιε εύ ύθ θυ υν νσ σι ις ς Π Πε ερ ρι ιο ου υσ σί ία ας ς Τ Τμ μῆμ μα α: : Μισθώσεων Ἀθ θῆν να αι ι: : 1 12 2- -1 10 0- -2 20 01 16 6 Π Πλ λη ηρ ρο οφ φο ορ ρί ία αι ι: : Χ Χ. .Κ Κα αρ ρα αφ φω ωτ τι ιά άς ς Τ Τη ηλ λ. .: : 2 21 10 0 7 72 27 72 29 93 31 1 Π Πρ ρω ωτ τ. .: : 6 65 50 07 7/ /1 12 20 01 1 Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ Α: : " "Π Πε ερ ρίλ λη ηψ ψι ις ς Δ Δι ια ακ κη ηρ ρύξ ξε εω ως ς Δ Δη ημ μο οπ πρ ρα ασ σία ας ς ἐκ κμ μι ισ σθ θώσ σε εω ως ς ἀκ κι ιν νή ήτ τω ων ν" " Προσφέρονται πρός ἐκμίσθωσιν, διά πλειοδοτικῆς δημοπρασίας τά κάτωθι ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα. 1. ΣΤ΄2 μαιζονέτα (93,18 τ.μ.) εἰς ΣΤ΄ & Ζ΄ ὀρόφους, Ἀρμενοπούλου 14. 2. Δ΄3 Διαμέρισμα (92,50 τ.μ.), Δ΄ ὀρό- φου, Μοιράρχου Κουφίτσα 4. 3. Ε΄2 Διαμέρισμα (70,00 τ.μ.), Ε΄ ὀρό- φου καί Β΄5 Διαμέρισμα (53,00 τ.μ.) Πλ. Συντριβανίου 4. 4. Κ΄1 Κατάστημα (ἰσόγ. 142,00 τ.μ., ἡμιωρ. 71,00 τ.μ.), Ἐθνικῆς Ἀμύνης 9. 5. Κ΄1 Κατάστημα (109,00 τ.μ.), Καραολῆ & Δημητρίου τῶν Κυπρίων. 6. Γραφεῖον (85,44 τ.μ.), Δ΄ ὀρόφου, Γρ. Παλαμᾶ 8. Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ εἰς Θεσσαλονίκην (Πλ. Συντριβανίου 4, 3ος ὄρ.), τήν 08-11-2016 ἡμέραν Τρίτην, ἀπό 10:30 π.μ. ἕως 11:00 π.μ.,. Πληροφορίαι: τηλ. 2310 225400 καί www.ekyo.gr. Ὁ Γενικός Διευθυντής † Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 02 / 11 / 2016
:9/16/2016
: 63-0 / & . .: . 13745 : : ͻ : ( 9781.02.003) : 615.000,00 ( ...) 2004/18 : ͻ 500.000,00 ( ). I: I.1) , (-) : : . & . 2 , .. 141 21, . : . , . 213 2000250. : / & , . & . 2 , .. 141 21. II: II.1) : ͻ : . II.1.1. ) (3) , ) (1) , . , . : 1 56.000,00 2 160.000,00 3 95.000,00 4 , , , 70.000,00 5 12.000,00 6 27.000,00 7 10.000,00 8 45.000,00 9 25.000,00 ( ...) 500.000,00 (10) . : , : 1. : 10.000,00 () 2% ( ...), 11 . : 5% ( ...). 2. . ( 9781.02.003). 30 .3316/2005. 3. , . .3316/2005. 4. . . 3316/2005 , . . 1. 20 . 22 24 . 2. : ) ( ) ( ) 39 . 3316/2005 (, , . 716/1977 ), : 1. 07, Ò 2. 08, Ē 3. 09, Ē 4. 10, ’ 5. 13, 6. 16, 7. 20, 8. 21, 9. 27, ) - .. ... ( 19.2.2 ), 52 2004/18/, ) - .. ... ( 19.2.3 , . / IX 2004/18/ , , 39 .3316/2005, : 1. 07 12 . 2. 08 12 8 4 . 3. 09 12 8 4 . 4. 10 8 . 5. 13 4 . 6. 16 4 . 7. 20 4 . 8. 21 4 . 9. 27 4 . 3. . 1 2. . 2 , . / . , (3), . IV . , : 1. ( 85%) 2. ( 15%). . : 1. 25/10/2016. (, , ) / & , . & . 2 , .. 141 21 ( http//www.iraklio.gr), , . 2. 02-11-2016, 12:00. . 3. 10 . V: ( 89/665 . 2522/97), / & , . : ) , (7) . ) : 1. ( ) (5) . 2. ( ) (10) . 3. ( ) (5) . . . 24-08-2016 .. . 01-08-2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2015
:11/2/2015
: 7246913- ... , 29-10-2015 . .: 5269 /70 ... , , , 5268/70/29-10-2015, - , , , , . (cpv 55410000-7). ..715/1979 ( 212/79) , , , . . : - , / , ... , , , . : (60.000,00 ) (5.000,00 ) , . : 01/09/2016 31/12/2018. : 27/11/2015 14:00. : . 30-11-2015 11:00 .. . - 20,00 : www.teicrete.gr ( : - ). 2810379307 . . , (. 2810-379 375, . ). ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 11 / 2015
:11/19/2015
, 1) 63,00 .. 18, 300,00 , 2) 35,00 .. 87 . 150,00 , 3) 48,00 .. 26-28 200,00 . 25 2015 11:00 13:00 . . ... 100,00 . : 210-8961957 - 210-8962076. : 09:00-13:00.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 11 / 2015
:11/19/2015
: 79-3 . /: & 36-44 ..: 16233 - .: 2107652411, 210-7662555 , 11 / 11 / 2015 . .: 27493 () " ". () " " . 2 : 1. . , , 23-11-2015, 12:00 1 270/81. 2 . 2. . , & 36-44, , .. 16233, . 213-2008600, Fax 210-2008625, : www.dimosbyrona.gr 3. . , +3,30. , : - 22,62 ..- . : 11,20 ., 3,55 ., -. - 102,00 ..- . - 108,00 ..- () . (2) WC ( ), WC , . 4. . ( ) (2.000,00). 5. . & 10% , . (2.400,00). 6. . (3) , , . 7. , , . 8. . (www.dimosbyrona.gr) ( & 36-44) . 213-2008628, -629, -630 . & (www.dimosbyrona.gr) (5) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 23 / 11 / 2015
:11/19/2015
: 739-4 . /: & 36-44 ..: 16233 - .: 2107652411, 210-7662555 , 11/11/2015 . .: 27494 () " ". () " " . 2 : 1. . , , 23-11-2015, 14:00 1 270/81. 2 . 2. . , & 36-44, , .. 16233, . 213-2008600, Fax 210-2008625, : www.dimosbyrona.gr 3. . , +0,00, ( . ) . , , : - 10,54 ..- ( - - . : 5,35 ., -. - 5,51 ..- . 4. . ( ) (500,00). 5. . & 10% , . (600,00). 6. . (3) , , . 7. , , . 8. . (www.dimosbyrona.gr) ( & 36-44) . 213-2008628, -629, -630 . & (www.dimosbyrona.gr) (5) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 11 / 2015
:11/19/2015
- , 8 , 12.11.2015, . 26.11.2015. . 17,00 .. , 27,20 /.. 3,40 /.. . 26.11.2015, 11:00 .., - , / & , 19, 106 79 , . - , / & , 19, 106 79 210 36.62.364, 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 11 / 2015
:11/19/2015
, 27 2015, ... , (6) , : > (1) , , 161 , 50,00 .., 100,00 . > (1) , 2 37-39 , 31,50 .., 120,00 . > (1) 4 94 , 28,00 .., 150,00 . > (1) 3 50 , 80,25 .., 200,00 . > (1) 49-51 130,00 .. 65,00 .., (380,00) , . > (1) , . , 82,58 .., 150,00 . ..... 26 2015. "". , ..... . 22830-22256 ( & ) . 210-3606531 (. - - 6 ). O . . .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 26 / 11 / 2015
:11/19/2015
- , 8 , 12.11.2015, . 26.11.2015. . 17,00 .. , 27,20 /.. 3,40 /.. . 26.11.2015, 11:00 .., - , / & , 19, 106 79 , . - , / & , 19, 106 79 210 36.62.364, 08:00 14:00. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 28 / 11 / 2015
:11/19/2015
, 28 , 10-12, , , , (30) ( 25 ), . : 2.800,00 . : . : 2.800,00 . . , , 5.12.2015, . . 22980 52.540, 52.207 210 82.18.393, 6973213253. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 10 / 11 / 2015
:10/19/2015
A. . 20333 . 3316/05, ( 2004/18) 1. 10 2016-25 .. , 42.268,92 ( ). 2. : 24, 42.268,92 . 3. (, ..., ) (. 2, 53200 , .: 23863 50159), 02/11/2015. . 23863 50134 - 50126, FAX 23863 50133, , . 4. 10 2015 10:00. 5. ) , - , - , , : Ò 24. ) : 24, . 6. (3) ( ). 8. 845,38 (9) , . (8) . 9. 2015 2012 & 2013. 10. , . 4 7 . 3316/2005. , , 18 19 , 21 . 11. . 01/10/2015 /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 16 / 11 / 2015
:9/30/2015
: 62-7 17-9-2015 . . 29932 () , / ( ) . , , , , , , , . : (1) ( 2.000) . (2) , 2 . () ( 9.000), , (), ( (10) ). (3) , , 5% , . , , . 31.1. , 1 . . , ( 50.000) . , , . . 3 36 . 2160/94. , , 0,5% . , , . 12.5., . . 26, 16 2015 9:00 .. 10:00 .. i) , - (..) (...) - (...) (...), . 2513/97 ( 139), (...). ii) - .. ... - ... . iii) . 4.040,00 (14) . (22) . (www.nea-propontida.gr) . : 26, 63200. 2373350200-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 11 / 2015
:11/2/2015
- - .. 651 10 - .. 1173 - . / : . 2 .: . : 2313309803 : 2510-837173 E-mail: kdelios@damt.gov.gr , 22-10-2015 . . 29915 /592 . .27934/592/20-10-2015 / - .. , 41.816,85 .. ( 48.516,86 ..) 12 2015 10:00 .. 12:00 .. ( ) - , . 2. , , 19 2015 . / , (. 2. . 2510-228942) (5.000) - - . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 12 / 11 / 2015
:11/2/2015
.... : : . .: 210 7272935 : 22 . 2015 .: 5816/1261 : , , : 1. (548,00 ..), . 135. 2. 1 (41,91 ..), 32 . 3. ’1 (52,00 ..), 98-100. 4. ’3 (130,00 ..) (1) , . 54-56. , 1253/2015 , 12.11.2015, , 10:30 .. 11:00 .., (. 4, 3 .). : . 2310 225.400 www.ekyo.gr. +

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 25 / 11 / 2015
:11/2/2015
- & . . - . /: . 2 - . 1173 - .. 651 10 : . : 2313-309 802 : 2510-837 173 E-mail: iokalp@damt.gov.gr , 26-10-2015 . . 30276/6025 - 26,594 ., , .. , . 25 2015 10:00 .. 12:00 .. ( ) & - (. 2). , - , 02 2015 . & , (. 2, . 2313-309 802) (, : 6191-). (5.000,00 ) & , - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/: 30 / 11 / 2015
:11/2/2015
: 7246913- ... , 29-10-2015 . : 5269 /70 To ... , , , 5268/70/29-10-2015, - , , , , . (cpv 55410000-7) ..715/1979 ( 212/79) , , , . . : - , / , ... , , , . : (60.000,00 ) (5.000,00 ) , . : 01/09/2016 31/12/2018. : 27/11/2015 14:00 : . 30-11-2015 11:00.. . - 20,00 : www.teicrete.gr ( : - ). 2810379307 . .